Elektronická úřední deska SÚJB

Foto: Vchod do budovy SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl založen 1. ledna 1993 zákonem č. 21/1993 Sb., který je novelou zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zakotvuje postavení SÚJB v systému státní správy ČR.

Působnost SÚJB je dána zejména zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

SÚJB je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné energie a ionizujícího záření. SÚJB vykonává státní správu a kontrolu nad mírovým využíváním jaderné energie, vykonáváním činností v rámci expozičních situací, nakládáním s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, při schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, přepravě radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva, při monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, nad zabezpečením jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření a nad nešířením jaderných zbraní.

SÚJB provádí výběr a správu poplatků na odbornou činnost úřadu ve smyslu § 34 a násl. zákona č. 263/2016 Sb. Pro výběr a správu poplatků na odbornou činnost SÚJB stanoví zvláštní úřední hodiny a využívá účtu vedeného Českou národní bankou.

SÚJB sídlí na Senovážném náměstí 9, Praha 1, 110 00 a má svá regionální centra v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Ostravě a Kamenné v Milíně a lokalitní pracoviště v Jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

Dnem 1. září 2000 přešel do kompetence SÚJB výkon státní správy a kontroly v oblasti zákazu chemických zbraní. SÚJB vykonává funkci Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní a zajišťuje úkoly vyplývající pro ČR z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení. V oblasti zákazu chemických zbraní vykonává úřad státní správu a kontrolní činnost podle zákona č. 19/1997 Sb.

Dne 30. května 2002 nabyl účinnosti zákon, který ukládá SÚJB výkon státní správy v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a svěřuje mu současně výkon působnosti Národního úřadu pro plnění Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní a jejich zničení. SÚJB se tedy zabývá výkonem státní správy a státního dozoru v oblasti upravené zákonem č. 281/2002 Sb

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu je s účinností od 1. července 2015 do funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení, jmenována Mgr. Miroslava Leflerová. Oznámení je možno zaslat na e-mailovou adresu prosetrovatel@sujb.cz nebo zatelefonovat na číslo 221 624 454.

Oznámení lze také podat v listinné podobě na adresu: prošetřovatel, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání dle nař. vl. č. 145/2015 Sb.“ Nalézá se na uvedené adrese SÚJB, ve vestibulu před recepcí. Obsah schránky a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

Užitečné odkazy

Volná místa