Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

K zajištění radiační ochrany je nezbytné, aby osoby, které využívají nebo daným způsobem nakládají se zdroji ionizujícího záření, měly potřebné znalosti v radiační ochraně. Takováto povinnost je zdůrazněna ve všech mezinárodních dokumentech vydaných ICRP, IAEA i EC. V ČR je uvedená povinnost stanovena zákonem č. 263/2016 Sb. (AZ) a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 422/2016 Sb., a vyhláškou č. 409/2016 Sb. Vyhláška č. 409 v § 3 stanovuje činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a v § 31-33 AZ pak stanoví podmínky pro její ověřování. Dle § 72 je jednou z činností zajištění soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany a je uvedeno, pro které typy povolení je vyžadován. Další činností zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany je řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření a řízení služeb významných z hlediska radiační ochrany. Podmínky pro získání oprávnění k těmto činnostem upravuje § 31-33 AZ a vyhláška č. 409 a její přílohy. Vyhláška č. 409 v § 7 nově podrobněji popisuje požadavky na druh a stupeň vzdělání. Zdravotní způsobilost již není ke zkoušce požadována, ani v případě kontrolovaného pásma. Podmínkou pro vydání oprávnění je minimálně jednoroční praxe a absolvování příslušného kurzu, jehož platnost omezena není. Oprávnění se udělují na dobu neurčitou. Je povinností žadatele o zkoušku absolvovat kurz odborné přípravy a držitele dokladu absolvovat kurz další odborné přípravy.