Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 03.01.2019 17:41:47
Dobrý den, v naší firmě byla na výrobcích prováděna rtg kontrola svárů jinou kooperační firmou. Byl na to použit nějaký mobilní rtg přístroj, který pro samotné snímkování byl v provozu několik hodin. Pro práci byl vymezen prosto se zákazem vstupu. Odhadem to byla asi polovina dílny (600m2), v druhé polovině dílny se normálně pracovalo bez jakýchkoliv ochranných prostředků proti rtg záření. Samotný obshluhující pracovník rtg přístroje se během provozu od něj pohyboval asi ve vzdálenosti 10m. Jednou se stalo, že jiný pracovník nedopatřením prošel okolo spuštěného rtg přístroje asi ve vzdálenosti 3m. Můj dotaz zní, jak moc je tato technologie kontroly svárů nebezpečná pro zdraví všech okolo pohybujících se zaměstnanců? Děkuji
(Vložil(a): Petr)
Dobrý den,

kontrola svárů pomocí ionizujícího záření, v tomto případě rtg záření, je poměrně běžnou metodou. Používání technického rtg přístroje a vykonávání defektoskopických činností je možné pouze na základě vydaného povolení, kdy držitel tohoto povolení musí splnit zákonem stanovené legislativní požadavky a především zajistit radiační ochranu osob (pracovníků, ale i jiných), které se na tomto pracovišti a v jeho okolí pohybují.

Píšete, že pro práci byl vymezen prostor se zákazem vstupu, což je správné. Rovněž je správné, že obsluhující pracovník rtg přístroje se během jeho provozu od něj pohyboval v určité vzdálenosti. Tím uplatňoval jeden ze základních způsobu ochrany před zářením - vzdálenost (intenzita záření klesá se čtvercem vzdálenosti). Dalším způsobem je pak snížení času (snažím se o co nejmenší dobu pobytu u zdroje) a stínění (vhodně vybraný materiál zajišťuje pohlcení záření.).

Nemělo by se stávat, a to ani nedopatřením, že jiný pracovník projde okolo spuštěného rtg přístroje. V takovém případě by se jednalo přinejmenším o porušení zákazu vstupu. Obsluhující pracovník musí zajistit, aby se toto nestávalo. Rovněž "jiný pracovník" musí dodržovat podmínky tohoto vymezeného prostoru a nevcházet do něj. Je také nutné, aby všichni zúčastnění byli řádně proškoleni a poučeni, jak se na tomto typu pracoviště chovat.

Odpověď na Vaši otázku bude spíše v obecné rovině, protože neznám přesné parametry rtg přístroje a vše je pouze odhadem. Metoda kontroly svárů pomocí rtg záření, tzn. ionizujícího záření, je zavedenou metodou. Při uplatňování výše uvedených způsobů ochrany a dodržování pracovních postupů nedochází u pracovníků k obdržení větších dávek. Na těchto typech pracovišť se celkové obdržené osobní dávky radiačních pracovníků pohybují pod 1 mSv (miliSievert) za kalendářní rok. Pro srovnání je tato hodnota i obecným limitem pro obyvatele z ozáření ze všech povolených nebo registrovaných činností za jeden kalendářní rok. Pro představu, obdržená dávka z přírodní pozadí (kosmické a zemské záření, radon v budovách, radionuklidové zdroje obsažené v lidském těle ? draslík, uhlík) v ČR je cca 3 mSv/kalendářní rok.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)