Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

SKENERY MOHOU ŠKODIT A RTG NIKOLIV? 20.02.2010 01:27:24
Nerozumím tomu. Na jedné straně paní Dr. Podškubková každému odpovídá, jak rentgenování neškodí a na druhé straně v článku Vašeho portálu o letištních skenerech píšete o možném škodlivém účinku těchto skenerů, přitom udáváte, že záření těchto skenerů je podstatně menší, než při např. trojnásobném opakování rtg vyšetření.
(Vložil(a): Anonym)
Na tento anonymní dotaz uvádíme odpověď:
Podle všeobecně přijímaných zásad radiační ochrany je jakákoliv dávka záření působící na člověka spojená s určitým rizikem. Říkáme, že závislost mezi dávkou a účinkem je bezprahová a lineární. Je tedy zřejmě, že vždy při použití zdrojů ionizujícího záření stojíme před problémem zda spojené riziko s ozářením lidí je či není přijatelné. Protože pro některé aplikace s použitím zdrojů ionizujícího záření nemáme v současné době alternativy, které by danému účelu vyhověly stejně efektivně ? použití zdroje je tedy zdůvodněno - přijímáme vědomě riziko spojené s ozářením, ale současně se samozřejmě snažíme, aby bylo co nejnižší ? tzn. radiační ochranu optimalizujeme a stanovujeme limity ozáření. V případě lékařského ozáření je velikost ozáření optimalizována, není však limitována, neboť limity zde nelze jednotně nastavit ? velikost ozáření je závislá na typu vyšetření a potřebách lékaře.

Lékařskému ozáření jsou vystaveni pacienti, zdůvodněním je indikace lékaře, cílem vyšetření je získat potřebnou diagnostickou informaci, která je přínosem pro jeho další léčbu. Při lékařském ozáření je pacient současně nositelem přínosu i rizika, které je s vyšetřením spojeno. Přínos indikovaného vyšetření významně převažuje rizika, která pro pacienta vyplývají z případných nežádoucích účinků ionizujícího záření. I v případě lékařského ozáření však lékař zvažuje před rtg vyšetřením možnost použití zobrazovací metody, která nevyužívá ionizující záření (ultrazvuk, magnetickou rezonanci).

Princip zdůvodnění jako základní princip radiační ochrany musí být obdobně aplikován i v případě rtg skeneru, využívajícího ionizující záření pro bezpečnostní kontrolu osob, bez ohledu na nízké dávky, které jsou spojeny s jednou kontrolou pomocí tohoto zdroje. Znamená to tedy, že musí být prokázán přínos pro jednotlivce nebo společnost, který vyváží rizika, která při této činnosti vznikají. Při zdůvodnění musí být mimo jiné prokázáno, že neexistuje jiná metoda, která nevyužívá zdroje ionizujícího záření a která umožňuje dosažení srovnatelného cíle. Pro účely bezpečnostní kontroly osob existuje alternativní metoda, nevyužívající ionizující záření a poskytující srovnatelnou informaci, proto není použití rentgenového přístroje považováno ze strany SÚJB za zdůvodněné. Navíc jsou ozařováni jednotlivci z obyvatelstva (potenciálně se může jednat o milióny osob ročně), kteří mohou obdržet dávky (i když jsou nízké) v neprospěch svého zdraví a zpravidla i opakovaně.
Podrobnější rozbor přístupu SÚJB k otázkám týkajícím se používání skenerů při letištních kontrolách byl publikován v aktualitách dne 6. ledna 2010.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)