Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 15.06.2018 09:57:22
Dobrý den, je požadována nějaká zvláštní certifikace od Vašeho úřadu pro dodavatele technických zařízení ( čerpadla, ventily, motory, spojky ), nebo firmy provádějící opravy, montáže těchto zařízení v jaderných elektrárnách ?
Pokud ano, tak jak postupovat při získání takové certifikace.
Firma jinak splňuje všechny požadavky v souladu s živnostenským zákonem, včetně odborností pro provádění prací a splňuje všechny zákonné požadavky, vlastní certifikáty pro provádění odborných prací v průmyslu.

Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Skřivan)
Dobrý den,

Úřad žádnou certifikaci pro dodavatele výrobků nebo služeb nevydává. Pouze v případě záměru firmy o získání autorizace pro posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky vydává úřad závazné stanovisko dle § 58 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen AZ).
Z AZ obecně platí, že vybraným dodavatelem výrobku nebo služby pro jaderné zařízení osoby dle § 29 odst. 1 AZ může být pouze osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu s požadavky AZ nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky tohoto zákona (viz § 30 odst. 2 AZ). To znamená, že každý dodavatel musí mít zaveden systém řízení dle vyhlášky č. 408/2016 Sb., který je odstupňovaný podle AZ. Míra odstupňování legislativních požadavků na systém řízení dodavatele obecně záleží na hodnotících kritériích, kterými mohou být např. rozsah, obsah, četnost, míra participace a význam dodávky. Požadavky na systém řízení konkrétního dodavatele stanovuje držitel povolení a jejich plnění ověřuje u dodavatele řízeným způsobem (pozn.: procesem se rozumí např. výroba, montáž výrobku, provedení opravy, údržby, rekonstrukce, změny apod.).
Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být odběratelem (tj. vyšším dodavatelem nebo držitelem povolení tj. provozovatelem výrobku) použit jen v případě, pokud je ve shodě s požadavky kladenými na něj technickou specifikací výrobku (viz § 30 odst. 3 AZ).
Pokud je dodávané zařízení "vybraným zařízením" (viz § 4 odst. 3 písm. b) AZ) nebo jeho části, musí výrobce takového zařízení zajistit posouzení shody s technickými požadavky (viz § 58 odst. 1 AZ). Technickými požadavky se rozumí především požadavky dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 358/2016 Sb.
Podle druhu vybraného zařízení posouzení shody s technickými požadavky provádí autorizovaná osoba (v ČR jsou 4), výrobce, případně osoba akreditovaná podle zákona o technických požadavcích na výrobky (viz § 58 odst. 2 AZ). Posouzení shody se řídí postupy posouzení shody stanovenými vyhláškou č. 358/2016 Sb. (viz § 12 až 15 této vyhlášky). V případě sestavy tlakového zařízení musí být sestava posouzená jako celek, přitom se využijí výsledky posouzení shody jednotlivých vybraných zařízení, ze kterých se sestava tlakového zařízení skládá (viz § 12 odst. 5).
V případě oprav nebo údržby vybraného zařízení, (kterou provádí vybraný dodavatel), nebo pokud je nutné provést výměnu části vybraného zařízení, musí tento dodavatel zajistit posouzení shody měněné části při její výrobě a montáži zvláštním postupem ověření shody v části označené F1 podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 358/2016 Sb. (viz § 16 odst. 6).

(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)