Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Vysvětlení § 91 nového atomového zákona 23.09.2016 20:53:37
Prosím o podání vysvětlení k aplikaci § 91 do praxe firem provozujících "zařízení" podle zákona o odpadech:
1) Jakých zařízení podle zákona o odpadech se týká povinnost provádět opatření k vyhledávání opuštěného zdroje? Podle zákona o odpadech "shromažďují odpad" pouze jeho původci, ale provozovatelé zařízení ke "sběru" a "výkupu" kovových odpadů provádějí "skladování" odpadů. Lze tedy dovodit, že sběren kovového šrotu se tato povinnost netýká a týká se pouze hutí a zařízení ke zpracování, tj. zařízení k využití kovových odpadů a a dále také sběrných dvorů obcí, které provádějí "shromažďování" kovových odpadů od svých občanů.
2)jaká opatření k vyhledávání opuštěného zdroje doporučujete v případě, že se zařízení nakládajících s kovovými odpady bude tato povinnost týkat?
3) prosím o informace pro účely poučení pracovníka zařízení:
a) jaké mohou být účinky ionizujícího záření na lidský organismus?
b) jak lze vizuálně rozpoznat opuštěný zdroj?
c) jaká opatření připadají v úvahu při nálezu opuštěného zdroje nebo vzniku podezření na jeho přítomnost? Co máme dělat a komu máme volat a opuštěný zdroj předat?
d) kdo může školit o výše uvedených skutečnostech?
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou povinnost, prosím o dostatečně širokou odpověď, případně odkaz na informace, které jsou veřejně dostupné a moje dotazy jednoznačně odpoví.

Děkuji předem za odpověď

Ing. Eva Směšná, poradce a konzultant v OŽP

(Vložil(a): Eva Směšná)
Dobrý den, problematika zdrojů ionizujícího záření a ionizujícího záření je řešena zákonem č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisech. V současné době je problematika nálezů a ztát zdrojů ionizujícího záření řešena v ustanovení § 4 odst. 14 a 15 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S tím, že od 1.1.2017 vstupuje v platnost zákon č. 263/2016 Sb., který současně i zrušuje zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na což asi narážíte.
V nové legislativě je jasně definováno, na koho se problematika opuštěného zdroje ionizujícího záření vztahu a jaké jsou jeho povinnosti a práva, konkrétně se jedná o ustanovení § 91 zákona č. 263/2016 Sb., s tím, že správní delikty a jsou v ustanovení § 191 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb.
V současné době je na stránkách www.sujb.cz dostupné doporučení k Postupu při záchytu radioaktivního materiálů (http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/publikace-sujb/ ) z roku 2002. Vzhledem k účinnosti nové legislativy a novým povinnostem ?zařízení? se připravuje aktualizace tohoto doporučení. V současné době se také dokončují prováděcí předpisy k zákonu č. 263/2016 Sb., kde bude i tato problematika zmíněna.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)