Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Normy pro primární okruh JE a ochrana proti vysokému tlaku 29.05.2006 17:57:55
Dobrý den,
pokud pro primární okruh jaderných elektráren neplatí např. Normy řady ČSN 690010 mám následující dotaz:
- jaké normy a předpisy musí splňovat primární okruh našich jaderných elektráren (Dukovany, Temelín)?
- jaké jsou požadavky na ochranu primárního okruhu proti vysokému tlaku - tj. pojistné ventily (jejich dimezování, zálohování apod.)? Jaké normy,předpisy nebo vyhlášky apod. řeší tuto oblast?
děkuji za odpověď
Jiří Kubíček
(Vložil(a): Jiří Kubíček)
Základní předpisy pro JE Dukovany:
 Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení elektráren, PBJa-04-74, Gosatomenergonadzor, Moskva - Atomizdat 1976.
 Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů uzlů a konstrukcí jaderných elektráren,experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů PK 1514-72 Gosatomenergonadzor , Moskva 1974
 Základní předpisy pro svařování a navařování uzlů a konstrukcí JE, zkušebních a výzkumných reaktorů a zařízení OP l5l3 - 72, státní dozor SSSR l974
 Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení jaderných elektráren, experimentálních a výzkumných reaktorů a souborů, státní dozor SSSR, 1973
 Normy výpočtů na pevnost elementů reaktoru, PG, nádob a potrubí atomových elektráren, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a zařízení, GOSGORTECHNADZOR SSSR, 1973

Základní předpisy pro JE Temelín:
 Normy pro pevnostní výpočet zařízení a potrubí jaderně energetických zařízení, Moskva, Energoatomizdat 1989, PNAE G-7-002-86
 Obecná pravidla zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren (OPB - 88), PNAE G -1-01-88, Gosatomenergonadzor, 1989
 Všeobecně technické požadavky OTT 87, Armatury pro zařízení a potrubí jaderných elektráren
 Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení a potrubí jaderně energetických zařízení, PNAE G-7-008-89, Eneroatomizdat, Moskva 1990
 Normy projektování seismicky odolných jaderných zařízení PNAE G-5- 006-87
 Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů uzlů a konstrukcí jaderných elektráren,experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů PK 1514-72 Gosatomenergonadzor , Moskva 1974
 Základní předpisy pro svařování a navařování uzlů a konstrukcí JE, zkušebních a výzkumných reaktorů a zařízení OP l5l3 - 72, Gosatomenergonadzor , Moskva 1974

 Požadavky na ochranu PO jsou stanoveny ve výše uvedených předpisech pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení a potrubí jaderně energetických zařízení, obecné požadavky ve vyhlášce SÚJB č. 195/1999 Sb., zejména v § 22 "Zásady řešení primárního okruhu":
(1) Primární okruh a jeho pomocné, kontrolní a ochranné systémy musí být řešeny tak, aby
a) byla s dostatečnou rezervou zajištěna za normálního a abnormálního provozu požadovaná pevnost, životnost a funkční spolehlivost jejich částí a zařízení,
b) nedocházelo k nepřípustným únikům chladiva,
c) byly dostatečně odolné proti vzniku a rozvoji poruch a byl zajištěn pomalý rozvoj případných poruch a jejich včasné zjištění,
d) byly vyloučeny poruchy velkého rozsahu,
e) zapůsobení zařízení pro snížení tlaku (pojišťovací ventily) nezpůsobilo nepřípustný únik radionuklidů z jaderného zařízení,
f) komponenty primárního okruhu obsahující chladivo jako tlaková nádoba, tlaková potrubí, trubky a jejich spojení, ventily, těsnění apod. včetně jejich upevnění odolaly statickému a dynamickému namáhání předpokládanému během všech provozních stavů a havarijních podmínek.
(2) Návrh zařízení primárního okruhu musí
a) stanovit materiály ověřené pro tyto účely a odpovídající příslušným předpisům, technickým normám nebo technickým podmínkám,
b) doložit teoretickým výpočtem a experimentálním ověřením jejich dostatečné dimenzování,
c) zahrnovat rezervu na zhoršení vlastností materiálu, které může nastat během provozu vlivem eroze, koroze, únavy materiálu, chemického prostředí, ozáření a stárnutí, a rezervu na neurčitosti stanovení počátečního stavu komponent a rychlosti zhoršování jejich vlastností,
d) obsahovat rozbor mezních stavů vzhledem ke vzniku a šíření poruch integrity,
e) stanovit způsob průkazu jakosti výroby a montáže dostupnými moderními metodami a stanovit způsob průkazu požadované těsnosti,
f) určit program a metody zjišťování jeho stavu za provozu.
(3) Návrh zařízení primárního okruhu musí obsahovat podmínky jeho zkoušek a údržby, podmínky normálního a abnormálního provozu, havarijní podmínky, rozbor a řešení všech vlivů poškozujících toto zařízení.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Re: Normy pro primární okruh JE a ochrana proti vysokému tlaku 02.04.2014 12:09:28
Přeji dobrý den,
nechci zakládat nový dotaz, ale chtěl bych se zeptat na něco z výše uvedeného.
Výše uvedené ?prehistorické? dokumenty, např. ?Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení jaderných elektráren, experimentálních a výzkumných reaktorů a souborů, státní dozor SSSR, 1973 &#61656? a OTT-87/VTP-87 (jde mi především o tento).
Jaký je rozsah jejich použití dnes?
Kde a kdy je na jaderných elektrárnách musím dodržovat?
Při nové výstavbě na stavební povolení, při rekonstrukcích a opravách?
V jakých objektech, v celém objektu elektrárny, I.O, II.O, strojovna, venkovní objekty (vodojem, čerpačka), kabelové nebo potrubní kanály v celém areálu JE?
Nebo v jakém prostředí je musím dodržovat, radiace, vysoký tlak nebo teplota, OP, POP, NP?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Pavel Urbánek)
Dále doplňujeme odpověď na výše uvedené dotazy o informaci o dalších existujících normách pro naše JE. Jedná se o Normativně technickou dokumentaci Asociace strojních inženýrů ČR, která pokrývá následující oblasti provozu JE:

I Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER
II Charakteristiky materiálů pro zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER
III Hodnocení pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER
IV Hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER
V Zkoušky materiálu
VI Vzduchotechnické systémy jaderných elektráren typu VVER
I až VI Zvláštní případy zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER

SÚJB doporučuje použití sekcí I až VI NTD A.S.I. pro vybraná zařízení jaderných elektráren typu VVER, zařazená do bezpečnostních tříd dle ustanovení §2i) zákona č. 18/1997 Sb. a §13 vyhlášky 132/2008 Sb. pro:
? hodnocení pevnosti aparátů, potrubí a jejich podpěr, které byly projektované, vyrobené, kontrolované, montované a uvedené do provozu dle norem bývalého SSSR, Normativně technické dokumentace bývalé RVHP, bývalých československých státních norem a jiných technických norem, dále pro aparáty, potrubí a jejich podpěry opravené nebo vyrobené na výměnu podle původních nebo nových projektů,
? prokazování životnosti, provozní bezpečnosti a spolehlivosti aparátů, potrubí a jejich podpěr a pro stanovení předpokladů a podmínek jejich licencování k dalšímu provozování nad jejich původně projektovanou dobu jejich technického života,
? vypracování dokumentace podle přílohy B až F zákona č. 18/1997 Sb. pro oblast průkazů pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren, kterou je povinen držitel povolení podle § 13 odst 3) písm d) zákona č. 18/1997 Sb. předložit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,
? výběr materiálů a přídavných materiálů pro svařování a opravě zařízení a potrubí typu VVER,
? stanovení podmínek, za kterých je možné nové materiály a nové přídavné materiály pro svařování zařadit do seznamu materiálů použitelných pro výrobu a opravy zařízení a potrubí typu VVER,
? hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí typu VVER v rámci předprovozních bezpečnostních zpráv.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Re: Normy pro primární okruh JE a ochrana proti vysokému tlaku 17.12.2013 20:13:45
Dobrý den! Do jaké míry jsou předpisy v předchozím dotazu aktuální? Jaké je postavení dokumentu NTD ASI-I-Z-01/10 vůči těmto předpisům?
Odpověď prosím můžete zúžit na problematiku výkonu destruktivních zkoušek pro WPQR.
Stačí k této činnosti akreditace zkoušek dle ČSN EN nebo ČSN EN ISO? A to včetně zkoušek makrostruktury a mikrostruktury dle ČSN EN 1321, s tím, že výsledkem zkoušky je pouze identifikace případné vady a stanovení jejího rozměru, a rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti dle dalších předpisů je ponecháno na inspekčním orgánu?
Děkuji za odpověď.
Milan Halaš
(Vložil(a): Milan Halaš)
Dokument NTD ASI-I-Z-01/10 vychází ze všeobecných technických předpisů a především stanovuje konkrétní pravidla pro osvědčování technologie svařování na JE v ČR. Obecné požadavky na destruktivní zkoušky jsou uvedeny v NTD A.S.I. sekce V. Rozsah a způsob provedení destruktivních zkoušek v rámci procesu kvalifikace postupu svařování (WPQR) předepisuje akreditovaný inspekční orgán nebo autorizovaná osoba (v závislosti na zařazení výrobku podle vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb. č. 309/2005 Sb.). Akreditované inspekční orgány a autorizované osoby se řídí ustanoveními ČSN EN ISO/IEC 17020, resp. postupy autorizovaných osob, a je na jejich rozhodnutí, zda subdodávku do akreditované laboratoře zadají jako celek včetně požadavku na vyhodnocení zkoušky (nejčastější varianta) nebo rozsah subdodávky omezí pouze na provedení zkoušky a konečné vyhodnocení provedou vlastními silami. V každém případě musí zadávající inspekční orgán disponovat pracovníky s odbornou kvalifikací, která umožní přezkoumání výsledků zadané subdodávky. Dle ČSN EN ISO/IEC 17020 musí inspekční orgán, v rámci přezkoumání zakázky, informovat o svém záměru zadání subdodávky konečného odběratele (vyžádat souhlas) a výsledky subdodávky zřetelně označit ve své inspekční zprávě.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.