Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Radiační pracovníci kategorie A 23.03.2007 15:29:00
Kdo rozhoduje o zařazení radiačních pracovníků do kategorie A nebo B ?

Za odpověď předem děkuji.
(Vložil(a): Ivan Kleisner)
Návrh na zařazení provádí žadatel o povolení (provozovatel). Ze zdůvodnění činnosti a optimalizace by mělo žadateli vyjít zařazení pracovníků. SÚJB návrh akceptuje a schválí prostřednictvím programu zabezpečování jakosti a programem monitorování.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
pravidelná roční kontrola 03.02.2014 12:44:00
Dobrý den, na základě zákona č.79/2013 Sb. §11, odst.3 se periodicképracovnělékařské prohlídky provádí u prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jednou za 4 nebo 2 roky, ovšem pokud není jiným právním předpisem (např.zákonem č. 18/1997 Sb.)stanoveno jinak. Ve vyhlášce č.307/2002 Sb. jsou uvedeny pro radiační prac. kat. A uvedeny pravidelné lékařské kontroly 1x za rok. Chci se zeptat, jak často mají na našem pracovišti, kde jsou pracovníci zařazeni jako radiační pracovníci kat. A, podstupovat pravidelnou pr.-lék. prohlídku. Na posudku o zdravotní způsobilosti k práci za rok 2013 (vypracován oddělením nemocí z povolání ÚVN) je uvedena kontrola až za 2 roky.S pozdravem, L. Zárybnická

(Vložil(a): Lenka Zárybnická)
Prohlídky mají mít roční periodu, pokud pracovník pracuje i nadále v riziku ozáření podle § 16 vyhlášky. Ve vašem posudku může být také chyba, proto se obraťte jeho zpracovatele.
(Za SÚJB: sujb)
Zařazení pracovníka do kategorie A 05.05.2015 11:51:33
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně zařazení pracovníka do kategorie A, jsem lékař, traumatolog a denně jsem vystaven ionizujícímu záření při skiaskopiích na operačních sálech. Osobní dozimetr s měsíčním hodnocením mám, pravidelné lékařské prohlídky podstupuji, avšak zaměstnavatel nás nechce zařadit do kategorie A, protože operační sál je veden pouze jako sledované pásmo, nikoli kontrolované.

Chtěl jsem se Vás zeptat, zda je možné po zaměstnavateli vyžadovat zařazení pracovníků do kategorie A při výše zmíněných podmínkách při vykonávání rizikové práce, popř. nastínit postup.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Ondřej Havel
(Vložil(a): Ondřej Havel)
Dobrý den, kategorizace radiačních pracovníků (dále jen RP) je věcí držitele povolení. Ke zpochybnění faktu, že jste "pouze" RP kategorie B je podstatná, kromě jiného, i vámi obdržená osobní dávka za kalendářní rok. Pokud nedosahujete efektivní dávky větší než 6 mSv, je kategorizace provedená správně. Navíc nemáte vymezeno kontrolované pásmo. Profesní ozáření pracovníka RP kategorie B a jeho práce se zdroji i.z. se dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění p.p., považuje za práce kategorie první, nejedná se o práci rizikovou.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Zdravotní způsobilost 21.02.2018 18:50:50
Dobrý den, zajímalo by mě, zda člověk trpící léčenou sníženou funkcí štítné žlázy může pracovat se zdroji ionizujícího záření jako radiační pracovník kategorie A. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Poláková)
Dobrý den, léčená snížená funkce štítné žlázy není uvedena v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. jako nemoc vylučující zdravotní způsobilost k práci se zdroji ionizujícího záření jako radiační pracovník kategorie A.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radiační pracovníci kategorie A 08.03.2018 13:00:37
Dobrý den,
jsem všeobecný praktický lékař, kterým nyní nově dělá závodního lékaře firmě, která má u některých pracovníků radiační riziko. Dávky osobních dozimetrů jsou s rezervou do 20 mSv ( pouze u jednoho člověka do 7, ostatní do 6). Náběry krve a jejich hodnocení jsou mi jasné, ale předchozí lékařka jim dělala každý rok i RTG plic. Není schopna vysvětli proč a já to nemůžu nikde najít. Je toto opravdu nutné v rámci periodických a jiných prohlídek?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Míchalová Martina)
Dobrý den, Dle přílohy č. 2 vyhlášky 79/2013 Sb. se má "RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky" provádět pouze u "rizika radonu", tedy pokud provádíte pracovnělékařské služby, resp. preventivní prohlídky u "uran horníků". Viz níže citace tohoto rizika. Jinde nevím, proč by se provádělo. 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady) A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 1. závažné chronické nemoci dýchacího systému, 2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest, 3. stavy po léčení tumorů respiračního systému, 4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením, 5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby, 6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie. B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména 1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému, 2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek, 3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže, 4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů. Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO+dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO+dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Anesteziolog - radiační pracovník ? 11.04.2018 18:16:54
Vážená paní, Vážený pane,

rád bych se zeptal, zda je zaměstnavatel povinen zařadit mě jako radiačního pracovníka, pokud jako anesteziolog vykonávám práce na pracovištích, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření - RTG, CR, angiografie, ozařovny. Současně bych se rád zeptal, zda spadám do kategorie A nebo B, pokud podávám anestezii na pracovištích, která jsou označena jako kontrolované pásmo. Děkuji
(Vložil(a): Tomáš Novotný)
Dobrý den, pokud pracujete na pracovištích, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření jste vystaven profesnímu ozáření. Držitel povolení k vykonávání těchto činností (činností v rámci expozičních situací) je povinen vás zařadit jako radiačního pracovníka do kategorie A nebo B. Dle § 46 odst. 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb. může vykonávat práce v kontrolovaném pásmu pouze radiační pracovník kategorie A.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
dozimetry 04.05.2018 10:03:40
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se historie. Od kterého roku je povinné při práci s ionizujícím zářením v oblasti nukleární medicíny používat dozimetry a který/á zákon/vyhláška tuto povinnost upravoval/a? Děkuji. Pecinová
(Vložil(a): Drahomíra Pecinová)
Dobrý den, tato povinnost je minimálně od r. 1997, kdy vyšel atomový zákon (dříve vyhláška č. 59). Vždy bylo formulováno tak, že povinnost osobního monitorování je vztažena na radiačního pracovníka kategorie A, nikoliv na "oblasti".
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radiační pracovníci kategorie A 06.03.2019 20:14:19
Dobrý den, pokud pracovník v riziku kategorie A (radiologický asistent) onemocněl lymfomem, po léčbě je v kompletní remisi, může nebo nemůže opět pracovat na stejné pozici? Vyhlášku jsem četla, ale nejsem si jista, podle kterého bodu by se mělo postupovat. Pracovník danou pozici vykonávat chce.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, dle našeho výkladu ? viz níže, by se mohl použít bod 3.1 A bod 1, který není naplněn. 3.1. Ionizující záření A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí. Nicméně konečné rozhodnutí o zdravotní způsobilosti je na poskytovateli pracovnělékařských služeb, nikoliv na SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.