Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Radiační pracovníci kategorie A 23.03.2007 15:29:00

(Vložil(a): )
radiační pracovník kategorie A 18.05.2020 09:24:03
Dobrý den,
studuji na radiologického asistenta a nedávno mi byla diagnostikována porucha funkce štítné žlázy. Chtěla bych se tedy zeptat, zda mohu pracovat jako radiační pracovník kategorie A i s tímto onemocněním. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci s ionizujícím zářením jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Porucha funkce štítné žlázy tam uvedena není.
(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
studium radiologického asistenta 13.05.2020 11:27:33
Dobrý den, uvažuji nad studiem Radiologickeho Asistenta.Chtěla bych se prosim zeptat, zda ma dlouhodobý vykon prace vliv na vznik rakoviny v pozdejsim veku? A jak to funguje? RA jsou pri samotnem snimkovani schovani za dvermi/oknem... ale nasledne vchazi do mistnosti,kde byl rentgen vykonán a kde se radiace drží... Je tomu tak? Jak je tato prace prosim rizikova? Jsou pri faktickem dodrzovani vsech pravidel RA 100% chráněni? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, práce radiologického asistenta, protože je kategorizován dle platné legislativy jako tzv. radiační pracovník kategorie A, je práce kategorie druhé riziková. Ani při dodržování všech pravidel radiační ochrany nelze zajistit 100 % ochranu. Nicméně riziko rozvoje rakoviny v pozdějším věku je při klasickém snímkování srovnatelné s ostatními profesemi. Pro upřesnění uvádím, že po dokončení rtg snímkování záření v místnosti nezůstává.
(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)
Re: Radiační pracovníci kategorie A 11.10.2019 09:30:51
Obrátili se na mě zaměstnanci Úrazové nemocnice Brno - gastroenterologové - s otázkou zda by neměli být chráněni stejně jako pracovníci na rentgenových odděleních a eventuálně finančně zvýhodněni - zda se jedná o rizikovou práci .

S RTG zářením pracují , když provádějí ERCP vyšetření - těchto výkonů mají 150 / rok a jedno ERCP trvá v průměru 40 minut - půl hodiny nejméně , ale někdy i 1, 5 hodiny .

Dozimetry mají , ERCP je jedinný výkon, který tito odborníci vykonávají pod RTG zářením. Ptají se , na jaké výhody , opatření , ohodnocení mají nárok.

Děkuji Vám za laskavost.
(Vložil(a): Anonym)
Vážená paní doktorko, tento dotaz je spíše na dohlížející osobu pracoviště, která zajišťuje soustavný dohled na pracovišti, kde gastroenterologové pracují. Neuvedla jste osobní dávky, kterých jednotliví lékaři dosahují, ani to, zda pracují v kontrolovaném pásmu a jak jsou jako radiační pracovníci kategorizováni (A, B). Mohu tedy odpovědět pouze obecně. Chráněni být musí. Musí být chráněni ochrannými prostředky a používat osobní ochranné pomůcky v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděného vyšetření. Dle § 61 odst. 5 Atomového zákona jsou práce, které smí vykonávat pouze radiační pracovník kategorie A, podle zákona o ochraně veřejného zdraví pracemi kategorie druhé a pracemi rizikovými. Vy se ale spíše než na radiační ochranu ptáte na výhody (dodatkovou dovolenou, zkrácenou pracovní dobu) a ohodnocení (rizikový příplatek). Legislativa v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se sociálními výhodami pracovníků na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nezabývá. Případné výhody jsou dány zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a jeho provádějícím právními předpisy, které jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Posílám výčet paragrafů zákoníku práce, které tyto výhody zmiňují, nikoliv právní výklad tohoto zákona. Dle § 111 a 117 zákoníku práce je rizikový příplatek vázán na práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 567/2006, vydané k zákoníku práce, v § 6 popisuje, co je ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku, cituji: (1)"Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. (2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu" - viz vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (např. https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/sb0172-2016.pdf). Dle § 215 odst. 1 zákoníku práce: Zaměstnanec, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Dle odst. 2: za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u poskytovatelů zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy, b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření. Dle § 347 odst. 3: Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně. Dále dle § 79: Stanovená týdenní pracovní doba (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně. (3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radiační pracovníci kategorie A 06.03.2019 20:14:19
Dobrý den, pokud pracovník v riziku kategorie A (radiologický asistent) onemocněl lymfomem, po léčbě je v kompletní remisi, může nebo nemůže opět pracovat na stejné pozici? Vyhlášku jsem četla, ale nejsem si jista, podle kterého bodu by se mělo postupovat. Pracovník danou pozici vykonávat chce.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, dle našeho výkladu ? viz níže, by se mohl použít bod 3.1 A bod 1, který není naplněn. 3.1. Ionizující záření A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí. Nicméně konečné rozhodnutí o zdravotní způsobilosti je na poskytovateli pracovnělékařských služeb, nikoliv na SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
dozimetry 04.05.2018 10:03:40
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se historie. Od kterého roku je povinné při práci s ionizujícím zářením v oblasti nukleární medicíny používat dozimetry a který/á zákon/vyhláška tuto povinnost upravoval/a? Děkuji. Pecinová
(Vložil(a): Drahomíra Pecinová)
Dobrý den, tato povinnost je minimálně od r. 1997, kdy vyšel atomový zákon (dříve vyhláška č. 59). Vždy bylo formulováno tak, že povinnost osobního monitorování je vztažena na radiačního pracovníka kategorie A, nikoliv na "oblasti".
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Anesteziolog - radiační pracovník ? 11.04.2018 18:16:54
Vážená paní, Vážený pane,

rád bych se zeptal, zda je zaměstnavatel povinen zařadit mě jako radiačního pracovníka, pokud jako anesteziolog vykonávám práce na pracovištích, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření - RTG, CR, angiografie, ozařovny. Současně bych se rád zeptal, zda spadám do kategorie A nebo B, pokud podávám anestezii na pracovištích, která jsou označena jako kontrolované pásmo. Děkuji
(Vložil(a): Tomáš Novotný)
Dobrý den, pokud pracujete na pracovištích, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření jste vystaven profesnímu ozáření. Držitel povolení k vykonávání těchto činností (činností v rámci expozičních situací) je povinen vás zařadit jako radiačního pracovníka do kategorie A nebo B. Dle § 46 odst. 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb. může vykonávat práce v kontrolovaném pásmu pouze radiační pracovník kategorie A.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radiační pracovníci kategorie A 08.03.2018 13:00:37
Dobrý den,
jsem všeobecný praktický lékař, kterým nyní nově dělá závodního lékaře firmě, která má u některých pracovníků radiační riziko. Dávky osobních dozimetrů jsou s rezervou do 20 mSv ( pouze u jednoho člověka do 7, ostatní do 6). Náběry krve a jejich hodnocení jsou mi jasné, ale předchozí lékařka jim dělala každý rok i RTG plic. Není schopna vysvětli proč a já to nemůžu nikde najít. Je toto opravdu nutné v rámci periodických a jiných prohlídek?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Míchalová Martina)
Dobrý den, Dle přílohy č. 2 vyhlášky 79/2013 Sb. se má "RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky" provádět pouze u "rizika radonu", tedy pokud provádíte pracovnělékařské služby, resp. preventivní prohlídky u "uran horníků". Viz níže citace tohoto rizika. Jinde nevím, proč by se provádělo. 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady) A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 1. závažné chronické nemoci dýchacího systému, 2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest, 3. stavy po léčení tumorů respiračního systému, 4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením, 5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby, 6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie. B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména 1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému, 2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek, 3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže, 4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů. Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO+dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO+dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zdravotní způsobilost 21.02.2018 18:50:50
Dobrý den, zajímalo by mě, zda člověk trpící léčenou sníženou funkcí štítné žlázy může pracovat se zdroji ionizujícího záření jako radiační pracovník kategorie A. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Poláková)
Dobrý den, léčená snížená funkce štítné žlázy není uvedena v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. jako nemoc vylučující zdravotní způsobilost k práci se zdroji ionizujícího záření jako radiační pracovník kategorie A.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zařazení pracovníka do kategorie A 05.05.2015 11:51:33
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně zařazení pracovníka do kategorie A, jsem lékař, traumatolog a denně jsem vystaven ionizujícímu záření při skiaskopiích na operačních sálech. Osobní dozimetr s měsíčním hodnocením mám, pravidelné lékařské prohlídky podstupuji, avšak zaměstnavatel nás nechce zařadit do kategorie A, protože operační sál je veden pouze jako sledované pásmo, nikoli kontrolované.

Chtěl jsem se Vás zeptat, zda je možné po zaměstnavateli vyžadovat zařazení pracovníků do kategorie A při výše zmíněných podmínkách při vykonávání rizikové práce, popř. nastínit postup.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Ondřej Havel
(Vložil(a): Ondřej Havel)
Dobrý den, kategorizace radiačních pracovníků (dále jen RP) je věcí držitele povolení. Ke zpochybnění faktu, že jste "pouze" RP kategorie B je podstatná, kromě jiného, i vámi obdržená osobní dávka za kalendářní rok. Pokud nedosahujete efektivní dávky větší než 6 mSv, je kategorizace provedená správně. Navíc nemáte vymezeno kontrolované pásmo. Profesní ozáření pracovníka RP kategorie B a jeho práce se zdroji i.z. se dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění p.p., považuje za práce kategorie první, nejedná se o práci rizikovou.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
pravidelná roční kontrola 03.02.2014 12:44:00
Dobrý den, na základě zákona č.79/2013 Sb. §11, odst.3 se periodicképracovnělékařské prohlídky provádí u prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jednou za 4 nebo 2 roky, ovšem pokud není jiným právním předpisem (např.zákonem č. 18/1997 Sb.)stanoveno jinak. Ve vyhlášce č.307/2002 Sb. jsou uvedeny pro radiační prac. kat. A uvedeny pravidelné lékařské kontroly 1x za rok. Chci se zeptat, jak často mají na našem pracovišti, kde jsou pracovníci zařazeni jako radiační pracovníci kat. A, podstupovat pravidelnou pr.-lék. prohlídku. Na posudku o zdravotní způsobilosti k práci za rok 2013 (vypracován oddělením nemocí z povolání ÚVN) je uvedena kontrola až za 2 roky.S pozdravem, L. Zárybnická

(Vložil(a): Lenka Zárybnická)
Prohlídky mají mít roční periodu, pokud pracovník pracuje i nadále v riziku ozáření podle § 16 vyhlášky. Ve vašem posudku může být také chyba, proto se obraťte jeho zpracovatele.
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.