Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 12.12.2018
  • 30.1.2019
  • 27.2.2019
  • 27.3.2019
  • 24.4.2019
  • 29.5.2019
  • 26.6.2019

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Eva Bláhová, tel. 221 624 755, e-mail: eva.blahova@sujb.cz 


 

KURZ ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ČINNOSTI ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY:

STANOVOVÁNÍ OSOBNÍCH DÁVEK PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ A NA PRACOVIŠTÍCH S MOŽNÝM ZVÝŠENÝM OZÁŘNÍM OD RADONU

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V LÁTCE UVOLŇOVANÉ Z PRACOVIŠTĚ S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VODĚ, VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OZÁŘENÍ VE STAVBÁCH

koná se ve dnech 5. - 7. 2. 2019

místo: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1, 1. patro, místnost č. 111

kontaktní adresa a telefon: kurzyRO@fjfi.cvut.cz, tel. 607 729 178

Popis kurzu a přihláška:

 

INFORMACE o odborné přípravě „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2019

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:           Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                         Termín bude upřesněn

Zahájení kurzu:                     

Ukončení kurzu:                     

 

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového indexu ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

 

Lektoři:                                   SÚJB, SÚRO, PřF UK

Přihlášky:                               zašlete do ... na uvedenou adresu (termín bude upřesněn)

Kontakt:                                  Přírodovědecká fakulta UK v Praze

                                               Albertov 6

128 43 Praha 2                      

matolin@natur.cuni.cz

Tel.: 221951545

Mobil: 728321704

Výstupní dokument:              Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou a podepsané děkanem PřF UK.