Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 23.1.2020
  • 20.2.2020
  • 26.3.2020
  • 23.4.2020
  • 21.5.2020
  • 25.6.2020

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Mgr. Daniela Janáčková, tel. 221 624 755, e-mail: daniela.janackova@sujb.cz


 

INFORMACE o odborné přípravě „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2020

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:           Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                         01.06.2020 – 03.06.2020 

Zahájení kurzu:                      01.06.2020 (pondělí), 12:30 hod.

Ukončení kurzu:                     03.06.2020 (středa), 16.00 hod.     

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového rizika ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Výstupní dokument: Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou a podepsané děkanem PřF UK.

Lektoři:                                   SÚJB, SÚRO, PřF UK

Přihlášku s vaší identifikací zašlete e-mailem do 1.5.2020 na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:                  

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.

Přírodovědecká fakulta UK

Albertov 6, 128 43 Praha 2   

matolin@natur.cuni.cz

Tel.: 221951545

mobil: 728321704


 

KURZ ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ČINNOSTI ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITĚ Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY:

STANOVOVÁNÍ OSOBNÍCH DÁVEK PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ A NA PRACOVIŠTÍCH S MOŽNÝM ZVÝŠENÝM OZÁŘNÍM OD RADON

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V LÁTCE UVOLŇOVANÉ Z PRACOVIŠTĚ S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VOD Ě, VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OZÁŘENÍ VE STAVBÁCH

Koná se ve dnech: od 18. do 20.02.2020

místo: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1, 1. patro, místnost č. 111
Kontaktní adresa a telefon: KurzyRO@fjfi.cvut.cz tel. 607 729 178

Popis Kurzu a přihláška: