Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Informace pro držitele povolení k vykonávání služeb v oblasti přírodních zdrojů

Instrukce pro žadatele o povolení

Instrukce pro žadatele o udělení ZOZ

Aktuálně platná Doporučení SÚJB

Informace pro výrobce a dovozce stavebních materiálů

Informace pro dodavatele pitné vody a výrobce a dovozce balené vody

Informace pro provozovatele pracovišť

 

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 29.6.2017
  • 17.8.2017
  • 14.9.2017
  • 31.10.2017
  • 30.11.2017
  • 14.12.2017

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Eva Bláhová, tel. 221 624 755, e-mail: eva.blahova@sujb.cz Informace o odborné přípravě "Stanovení radonového indexu pozemků"

Název kurzu:                        Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:         Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                       PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                      bude stanoven

Zahájení kurzu:                    bude stanoveno

Ukončení kurzu:                   bude stanoveno   

 

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového rizika ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Lektoři: SÚJB, SÚRO, PřF UK v Praze

Přihlášky: zašlete do 1.5.2017 na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba: 

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2
matolin@natur.cuni.cz
Tel.: 221951545

Výstupní dokument: Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou v Praze a podepsané děkanem PřF UK v Praze

 


 

Porovnávací měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách

Termín: 27.9.2017

Porovnávací měření radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách 2017, které pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, se koná ve středu 27.9.2017.

Přihlášky s uvedením plné identifikace hlásící se organizace/ jedince, IČO a kontakt mail + telefon zašlete na adresu e-mail:  matolin@natur.cuni.cz .

Přihlášení dostanou podrobné pokyny.

 


 

Kurz měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, ve stavebních materiálech, výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách

Pořádající organizace: 

ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1 

Termín: bude stanoven

Obsah kurzu: 

Kurz pro osoby, provádějící měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, stavebních materiálech, výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách, tj. pro činnosti podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Výstupní dokument: 

Osvědčení o účasti v kurzu 

Kontaktní osoby: 

prof. Ing. Tomáš Čechák CSc.
tel. 224358255
fax. 224811074
e-mail: cechak@fjfi.cvut.cz 

Organizační záležitosti a přihlášky: 

Petra Kohoutová
tel. 224 358 240
e-mail: petra.kohoutova@fjfi.cvut.cz