Požadavky SÚJB při nakládání s náplněmi filtrů nasycenými uranem vznikajícími při úpravě vody z podzemních zdrojů

V případech zjištění zvýšené hodnoty uranu v pitné vodě se na některých vodovodech instalují zařízení odstraňující uran z pitné vody. Náplněmi v těchto zařízeních jsou obvykle ionexové filtry, které zachycují uran z upravované vody. Z důvodu kontaminace náplní přírodními radionuklidy upozorňuje SÚJB na skutečnost, že na provoz těchto technologií a na nakládání s náplněmi filtrů se vztahují požadavky atomového zákona a dalších právních předpisů. SÚJB dále uvádí přehled požadavků na provoz pracovišť s technologiemi na odstraňování uranu z pitné vody. Splnění těchto požadavků ze strany provozovatelů pracovišť bude SÚJB považovat za dobrou praxi v oblasti zajištění radiační ochrany na těchto pracovištích.


V souvislosti se stanovením nejvyšší mezní hodnoty 15 mikrog/l pro ukazatel uran v pitné vodě  vyhláškou  MZ ČR č. 252/2004 Sb.,  kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb., se na některých vodovodech instalují zařízení odstraňující uran z pitné vody. Součástí těchto zařízení jsou obvykle ionexové filtry, které zachycují uran z upravované vody. Obsah uranu v náplních těchto filtrů se po několika měsících až letech používání pohybuje v řádech jednotek až desítek gramů uranu na litr náplně filtru. Spolu s uranem se v náplních obvykle zachycují také další prvky (např. radium, thorium, protaktinium a další). Protože tyto prvky jsou radioaktivní (jedná se o přírodní radionuklidy), zvyšuje se jejich hromaděním v náplní filtru nezanedbatelně i radioaktivní kontaminace této náplně (aktivita jednotlivých radionuklidů v řádech až 108 Bq/1 náplň).

Z tohoto důvodu upozorňuje SÚJB dodavatele technologií na odstraňování uranu z pitné vody, jakož i majitele a provozovatele úpraven vody, na nichž jsou tyto technologie instalovány či projektovány, na skutečnost, že na provoz těchto technologií a na nakládání s náplněmi filtrů se vztahují požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a také některých dalších právních předpisů, a to v následujícím rozsahu:

1. Oblast radiační ochrany

Pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření

Úpravny vody, na nichž je odstraňován uran z pitné vody jsou pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radinuklidu, na němž by mohlo dojít ke zvýšenému ozáření pracovníků podle § 93 odst. 1 písm. b) atomového zákona stanovenými v § 87 písm. o) ev.  p) vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Povinnosti stanovené provozovatelům těchto pracovišť jsou uvedeny v § 93 odst. 2 atomového zákona a vztahují se zejména na provozovatele úpraven vod a na provozovatele pracovišť firem, které na úpravnách vod zajišťují provoz technologií na odstraňování uranu z pitné vody a výměnu náplní filtrů (dále pod společným označením provozovatelé pracovišť).

 1. Z důvodů zajištění radiační ochrany pracovníků na těchto pracovištích jsou provozovatelé pracovišť povinni zajistit měření, která dovolí určit osobní dávky pracovníků, údaje o měřeních evidovat, dále SÚJB pravidelně předávat informace o pracovišti, výsledcích měření  a  osobních dávkách  pracovníka a pokud jsou překročeny úrovně pro průměrnou objemovou  aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce nebo pro efektivní dávku, rovněž přijímat opatření na snížení ozáření pracovníků. Podrobnosti jsou uvedeny v § 93 odst. 2 písm. a) až e) atomového zákona a v § 87 – 90 uvedené vyhlášky.
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že radioaktivní kontaminace náplní filtrů překročí obvykle již velmi krátce po začátku jejich používání tzv. uvolňovací úrovně stanovené v § 105 vyhlášky, není možné uvolnit tyto náplně z pracviště bez povolení SÚJB (např. umístit je na skládku odpadu). Tímto se značně omezí přípustné způsoby zacházení s nimi. V zásadě je možno předat tyto náplně osobě s povolením k nakládání s radioaktivními odpady za účelem jejich likvidace (např. uložením na úložiště radioaktivních odpadů), nebo je předat osobě, která má povolení k jejich zpracování (regeneraci). Podrobnosti uvádí § 91 vyhlášky. Uvolnit ionexovou náplň z pracoviště bez povolení SÚJB lze v případě dle § 95 odst. 2 atomového zákona, tj., nejsou-li překročeny uvolňovací úrovně stanovené vyhláškou v § 105, nebo pokud je podle § 95 odst. 3 atomového zákona prokázáno, že efektivní dávka každého jedince z obyvatelstva z uvolňované radioaktivní látky je menší než 0,3 mSv za kalendářní rok.

2. Oblast přepravy

Přeprava nasycených náplní ionexových filtrů

Při odvozu nasycených náplní z úpravny vody je třeba zohlednit požadavky, které stanoví atomový zákon v § 141 při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky. Vzhledem k radioaktivním látkám, které mohou být obsaženy v nasycených náplních a k jejich aktivitě je třeba splnit zejména tyto povinnosti:

 • předávat radioaktivní látky jen osobám oprávněným nakládat s nimi podle atomového zákona [§ 141 odst. 1 písm. a)]
 • zabezpečit přepravu a dopravu podle prováděcího předpisu a v souladu s požadavky jiných právních předpisů [§ 141 odst. 1 písm. b)].

Prováděcím předpisem pro přepravu radioaktivních látek je vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní a štěpné látky.

Jinými právními předpisy pro přepravu nebezpečných věcí (včetně radioaktivních látek) silniční dopravou jsou:

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě [část III Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (§ 22 a § 23)],
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě [§ 16, § 17 Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí, § 17a, § 17b, § 17c a § 18],
 • předpis č. 21/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

SÚJB upozorňuje, že silniční přepravu radioaktivních látek v nasycených náplních
z úpravny vody může realizovat pouze osoba, která má jmenovaného bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, a to pro třídu 7 nebezpečných věcí – radioaktivní látky (podle § 22 zákona č. 111/1994 Sb., § 17 až 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. a částí 1.8.3 předpisu č. 21/2017 Sb.m.s.).

Závěrem se doporučuje způsob přepravy radioaktivních látek v nasycených náplních z úpravny vody konzultovat s kontaktní osobou SÚJB.

3. Oblast jaderných materiálů

Náplně ionexových filtrů jako jaderný materiál

Vzhledem k nemožnosti stanovení přesného množství uranu přímo v náplni ionexového filtru, nepovažuje se uran zachycený v této náplni za jaderný materiál, na který by měly být uplatněny záruky v souladu s mezinárodními závazky ČR. Záruky budou uplatněny až následně po separaci uranu z nasycené náplně ionexového filtru v regeneračním zařízení a certifikovaném stanovení přesného celkového množství uranu, který byl z náplně odseparován.

Na odseparovaný uran budou po stanovení jeho množství uplatněny záruky ve smyslu příslušné legislativy [nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, ze dne 8. února 2005, o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu, atomový zákon a vyhláška č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství].

Věcné požadavky na zajištění radiační ochrany pracovníků:

Současně SÚJB sděluje, že ve snaze napomoci provozovatelům pracovišť stanovil níže uvedené věcné požadavky na provoz pracovišť s technologiemi na odstraňování uranu z pitné vody. Splnění těchto požadavků ze strany majitelů pracovišť bude SÚJB považovat za dobrou praxi v oblasti zajištění radiační ochrany na těchto pracovištích.

 1. Informovat SÚJB o instalaci zařízení na odstraňování uranu z vody. Lze využít formulář Evidenční list úpravna podzemní vody dostupný na: https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/informace-pro-provozovatele-pracovist/.
 2. Označit ionexové filtry instalované na úpravně vody znakem radiačního nebezpečí a upozorněním „Zákaz manipulace nepovolaným osobám“.
 3. Zabránit přístupu neoprávněných osob do úpravny vody a neoprávněnému nakládání s náplní ionexových filtrů.
 4. Prokazatelně informovat všechny pracovníky vstupující do úpravny vody o správném způsobu práce a o rizicích spojených s neoprávněným nakládáním s náplní ionexových filtrů.
 5. Připravit postupy práce při běžné údržbě zařízení na odstraňování uranu z pitné vody, vypracovat popis postupu výměny náplně ionexového filtru vč. požadavku na odvětrání úpravny vody po otevření ionexového filtru a těmito postupy zavázat majitele úpravny vody.
 6. Stanovit maximální přípustný obsah uranu (resp. přírodních radionuklidů) v náplni, při jehož dosažení se provádí výměny náplně tak, aby při přepravě této náplně podle Dohody ADR jako vyjmuté zásilky nebyla překročena hodnota příkonu fotonového dávkového ekvivalentu 5 mikroSv/hod. na povrchu této zásilky. Pozn.. nespojovat s přepravou; radioaktivní zásilku lze přepravovat (ne ovšem jako vyjmutou zásilku) až do hodnoty povrchového příkonu fotonového dávkového ekvivalentu 2 mSv/hod, (za výlučného použití nebo zvláštních podmínek do hodnot ještě vyšších).
 7. Zajistit:
  • měření obsahu uranu v náplni filtru v takové četnosti, aby bylo zajištěno nepřekročení max. přípustného obsahu uranu v náplni,
  • v téže četnosti měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu kontaktně na povrchu filtru a ve vzdálenosti 1 m od tohoto filtru,
  • měření povrchové kontaminace přírodními radionuklidy v okolí filtru na úpravně vody po každé výměně náplně, aby se prokázalo, že pracoviště nebylo při nakládání s náplní kontaminováno.
  • prostřednictvím držitele povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 2 atomového zákona pro pracovníky provádějící výměnu náplně měření objemové aktivity radonu na úpravně vody postupem dle Doporučení SÚJB Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu (stanovení časového integrálu OAR pro dobu výměny filtru kontinuálním měřením) v době této výměny a měření efektivní dávky ze zevního záření gama při manipulaci s náplní nejlépe metodou osobní dozimetrie (týká se pracovníků firem, s nimiž má provozovatel pracoviště uzavřenu smlouvu na provozování technologie a na zajištění výměny náplně, součást povinnosti dle § 93 odst. 2 písm. a) a b) atomového zákona),
  • prostřednictvím držitele povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 2 atomového zákona pro pracovníky obsluhy úpravny vody měření podle Doporučení SÚJB Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu.
 8. Vést písemnou evidenci o každé výměně náplně filtru vč. dokladu o předání náplně (množství náplně a obsah přírodních radionuklidů v náplni, potvrzení o předání provozovatel pracoviště → firma zajišťující výměnu náplně → dopravce → zpracovatel).
 9. V dostatečném časovém předstihu informovat SÚJB o výměně náplně, aby SÚJB mohl zajistit případnou přítomnost inspektora (kontrolní činnost SÚJB) při výměně náplně na úpravně vody.
 10. Fyzicky zajistit, aby náplň filtru nemohla uniknout do prostoru pracoviště, do pitné vody ani do životního prostředí a o způsobu tohoto zajištění informovat provozovatele úpravny vody.
 11. Smluvní vztahy

Smlouvu o způsobu provozování technologie na odstraňování uranu z pitné vody a o zajištění výměny náplně a způsobu její regenerace či likvidace uzavřít již při předání technologie na odstraňování uranu provozovateli úpravny vody a po posouzení SÚJB, že postupy v ní uvedené jsou v souladu s požadavky atomového zákona.

Minimální obsah smlouvy:

 • druh, označení, výrobce používané náplně,
 • jak často a kdo kontroluje obsah přírodních radionuklidů v náplni,
 • při jakém obsahu uranu se náplň mění,
 • co se děje s nasycenou náplní, komu, kým a za jakých podmínek je předávána, jak je regenerována/likvidována; jaká je vedena evidence, kdo za nakládání s nasycenou náplní odpovídá,
 • jakým způsobem a kým je zajištěna přeprava nasycené náplně,
 • jak se filtr udržuje (četnost prohlídek pracoviště, praní náplně, kdo je zajišťuje),
 • kam se obrátit v případě nehody, co v jejím případě dělat.

Instalaci zařízení na odstraňování uranu vč. způsobu řešení souvisejících problému je doporučeno konzultovat na SÚJB, a to s níže uvedenými kontaktními osobami:

Kontaktní osoby:

 • Oblast radiační ochrany: RNDr. Ivana Ženatá, vedoucí Oddělení přírodních zdrojů, SÚJB, Syllabova 21, 703 00 Ostrava 3, tel.: 555 302 723, e-mail: ivana.zenata@sujb.cz
 • Oblast přepravy: RNDr. Peter Lietava, vedoucí Oddělení nakládání s RAO a VJP, SÚJB, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, tel.: 221 624 763,  e-mail:  peter.lietava@sujb.cz
 • Oblast jaderných materiálů: Ing. Ondřej Šťastný, vedoucí Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní, SÚJB, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, tel.: 221 624 750, e-mail: ondrej.stastny@sujb.cz

 

SÚJB 6.11.2019

Doporučení SÚJB: