Defektoskopie - inventarizace jednoduchých a významných uzavřených radionuklidových zdrojů u držitele povolení (§ 69 odst. 1 písm. c) zákona č. 263/2016 Sb.)

Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, stanoví druhy zdrojů ionizujícího záření („ZIZ“), u nichž je prováděna inventurní kontrola, rozsah a způsob provádění této kontroly a způsob předávání jejich výsledků.

  • V § 41 odst. 1) citované vyhlášky je uvedeno, že inventurní kontrola musí být prováděna u uzavřených radionuklidových zdrojů („URZ“), které jsou jednoduchým nebo významným ZIZ.  
  • Podle § 41 odst. 2) citované vyhlášky musí být inventurní kontrola URZ prováděna:

a) každoročně k 31. březnu,

b) bez prodlení po rozhodnutí o úpadku držitele povolení,

c) nejméně jednou měsíčně v případě, že vysokoaktivní zdroj, který je součástí technologického celku, není používán po dobu delší než 30 dnů.

  • Podle § 41 odst. 3) citované vyhlášky musí být inventurní kontrola URZ prováděna v následujícím rozsahu:

a) v případě podle odstavce 2 písm. a) nebo b)

1. prověření dokladů vztahujících se k URZ a

2. prověření fyzické přítomnosti URZ v krytu a

b) v případě podle odstavce 2 písm. c) prověření fyzické přítomnosti URZ v krytu.

  • Podle § 41 odst. 4) citované vyhlášky musí držitel povolení zaslat SÚJB do konce následujícího měsíce po provedené inventurní kontrole URZ podle odstavce 2 písm. a) nebo b) hlášení obsahující:

a) výrobní číslo URZ, číslo osvědčení URZ a údaj o druhu radionuklidu,

b) údaj o typu krytu, v němž je radionuklidový zdroj umístěn, a jeho výrobní číslo,

c) označení prostor nebo části technologie, v nichž se radionuklidový zdroj nachází, a

d) datum provedení inventurní kontroly.

  • Podle § 41 odst. 5) – výsledek prověření fyzické přítomnosti URZ podle § 41 odstavce 2 písm. c) musí držitel povolení zaznamenat.

Záznam o výsledku provedené inventarizace URZ podle § 41 výše citované vyhlášky musí být zaslán SÚJB v termínu do konce následujícího měsíce po provedené inventurní kontrole, a to u inventur URZ provedených každoročně k 31. březnu a také u inventur URZ provedených bez prodlení po rozhodnutí o úpadku držitele povolení.

Držitel povolení, který nakládá se ZIZ a vykonává činnost v rámci plánované expoziční situace je také povinen provádět jednou ročně hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany (za uplynulý rok) podle § 54 výše uvedené vyhlášky a záznam o tomto hodnocení zaslat SÚJB do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

SÚJB proto doporučuje držitelům povolení k nakládání se ZIZ zaslat záznam o provedené inventurní kontrole URZ společně se záznamem o provedeném hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany.