MonRaS - Monitorování radiační situace

Monitorování radiační situace na území České republiky je zajišťováno především prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě. Řízením činnosti sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Na vlastním monitorování se vedle SÚJB, Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a provozovatele jaderných elektráren v současné době podílejí Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Data z monitorování radiační situace slouží pro hodnocení radiační situace, pro potřeby sledování a posuzování stavu ozáření a, v případě radiační havárie, pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření. Ukládání, zpracování a zveřejňování výsledků z Monitorování Radiační Situace je realizováno programovým prostředkem

                                                                                                     MonRaS

zhotoveným na základě zadání prováděného od r. 2008 realizačním týmem SÚJB dodavatelsky firmami Nuvia, a.s., a ABmerit.

Pokud chcete vložit data v rámci radiační monitorovací sítě (včetně dat z měření mobilních skupin), můžete tak učinit v modulu pro zadávání dat.

Případná zjištění nefunkčnosti prosíme sdělovat elektronickou poštou na adresu: admin-monras(at)sujb.cz.