Stanovisko SÚJB k použitelnosti NTD A.S.I. - vzduchotechnika

Stanovisko SÚJB k použitelnosti NTD A.S.I. "Vzduchotechnické systémy jaderných elektráren typu VVER", sekce VI

Pro vzduchotechnické systémy, které tvoří nedílnou součást jaderných zařízení a mají významnou úlohu pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany zdraví před ionizujícím zářením a to jak při běžném provozu, tak i v případech poruch a havárií dosud neexistuje odpovídající normativně technická dokumentace vydaná v České republice, která by závazně stanovovala specifické požadavky na vzduchotechnické systémy v jaderných zařízeních a odrážela současné ověřené poznatky v této oblasti.

Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) v České republice proto po dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zpracovala normativně technickou dokumentaci A.S.I. „Vzduchotechnické systémy jaderných zařízení, Sekce VI“.

V průběhu let 2002 – 2005 SÚJB vnitřně posoudil a projednal z dokumentů předaných Asociací strojních inženýrů v České republice:

 • Normativně technickou dokumentaci A.S.I. „Vzduchotechnické systémy jaderných zařízení, Sekce VI“, Identifikační číslo NTD ASI-VI-Z-5/01, vydáno v Praze a Brně v květnu 2001,upravené v roce 2005;
 • Zprávu o veřejném projednání Normativně technické dokumentace A.S.I., Vzduchotechnické systémy jaderných zařízení, Sekce VI“, Identifikační číslo NTD ASI-VI-Z-5/01, vydaná dne 20. února 2005 hlavním výborem NTD Asociace strojních inženýrů.

Na základě výsledků tohoto posouzení SÚJB

 1. konstatuje, že NTD-ASI-VI-Z-5/01 obsahuje požadavky na projektování vzduchotechnických systémů jaderných zařízení, požadavky na jejich komponenty, způsoby jejich zkoušení a zásady pro provoz a údržbu, včetně testování za provozu. Dále stanovuje pro vzduchotechnické systémy stabilních jaderných elektráren a ostatních jaderných zařízení minimální bezpečnostně technické požadavky, jejichž dodržení je nezbytné pro splnění požadavků na jadernou a radiační bezpečnost ve smyslu platných vyhlášek a zákonů. Při zpracování byla dodržena zásada, aby NTD-ASI-VI-Z 5/01 v největším možném rozsahu odpovídala požadavkům uplatňovaným v Evropské unii, což umožní její snadnější harmonizaci. Přitom tato zásada není v rozporu se současným uplatňováním předpisů, platných v době projektování zařízení a potrubí typu VVER,
 2. doporučuje použití NTD ASI-VI-Z-5/01 pro vybraná zařízení vzduchotechnických systémů jaderných elektráren, zařazená do bezpečnostních tříd dle ustanovení § 2i) zákona č. 18/1997 Sb. a § 33 vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb. a dále pro vzduchotechnické systémy a komponenty ostatních jaderných zařízení pro:
  1. projektování vzduchotechnických systémů jaderných zařízení jak nových tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících systémů,
  2. výběr komponent pro vzduchotechnické systémy nově budovaných a při rekonstrukcích a modernizacích vzduchotechnických systémů stávajících jaderných zařízení,
  3. zkoušení vzduchotechnických systémů a jejich komponent ve stávajících jaderných zařízeních a nově budovaných jaderný zařízeních,
  4. prokazování životnosti , provozní bezpečnosti a spolehlivosti filtračních zařízení vzduchotechnických systémů jaderných zařízení za provozu,
  5. vypracování provozních předpisů vzduchotechnických systémů jaderných zařízení,
  6. výběr funkčních náplní filtračních zařízení vzduchotechnických systémů jaderných zařízení.

Toto stanovisko je adekvátní stanoviskům SÚJB, vydávaných v ediční řadě „Bezpečnost jaderných zařízení“ v kategorii „Modrá obálka se zeleným pruhem“, ve které jsou uveřejňovány dokumenty z oblasti jaderné bezpečnosti, které mají charakter doporučení a návodů, jež obsahově navazují a konkretizují požadavky obecně závazných právních předpisů vydávaných v oblasti jaderné bezpečnosti. Dokumenty této kategorie nejsou závazné, jejich dodržování však napomáhá realizaci právních norem na úseku jaderné bezpečnosti.