Mezinárodní legislativa pro přepravy

Doporučení a úmluvy z oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření

 • Edice bezpečnostních norem IAEA, Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů, Vydání 2012, Požadavky, Zn. SSR-6 , IAEA, Vídeň, 2012
 • Edice bezpečnostních norem IAEA, Poradní materiál pro Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů IAEA (Vydání 2012), Bezpečnostní příručka, Zn. SSG-26, IAEA, Vídeň, 2014
 • Edice bezpečnostních norem IAEA, Přehled požadavků pravidel IAEA pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů, Bezpečnostní příručka, Zn. SSG-33, IAEA, Vídeň, 2015
 • INFCIRC/274/Rev. 1/Add. 8 Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů
 • INFCIRC/225/Rev. 4 (Corrected) Fyzická ochrana jaderného materiálu a jaderných zařízení

Dohody a úmluvy z oblasti přepravy nebezpečných věcí

 • Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí, Modelová Pravidla, devatenácté revidované vydání, Organizace spojených národů, New York a Ženeva, 2015, ST/SG/AC.10/1/Rev.19 (UN Model Regulations)
 • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Ženeva, 30. září 1957 [Příloha A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Příloha B Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě, Edice 2017, ECE/TRANS/257, Organizace spojených národů, New York a Ženeva, 2016]
 • Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Bern, 9. květen 1980 [Přípojek C – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Platný od 1. ledna 2017, tento text nahrazuje požadavky z 1. ledna 2015.]
 • Všeobecná poštovní úmluva (UPC), Vídeň, 10. červenec 1964 [Článek 16 (5) a Podrobné předpisy k provádění Všeobecné poštovní úmluvy, článek 121]
 • Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), Edice 2017, ECE/TRANS/258, OSN Ekonomický výbor pro Evropu (UN Economic Commission for Europe – UNECE), New York a Ženeva, 2016
 • Úmluva o mezinárodním civilním letectví, Chicago, 7. prosinec 1945 [Příloha 18, Technické instrukce pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (Annex 18 Technical Instructions for the Transport of Dangerous Goods), Edice 2015-2016, Mezinárodní organizace pro civilní dopravu (International Civil Aviation Organization ICAO), Montreal, 2014]
 • Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) používá předpis Dangerous Goods Regulations (Pravidla pro nebezpečné zboží) Poslední edice – Edition 58 je datována rokem 2017. Pravidla jsou vypracována na principech „Technických instrukcí“, ale jsou více preskriptivní. Na druhé straně je tento předpis srozumitelnější a uživatelsky příjemnější
 • Smlouva o vzniku Mezinárodní námořní organizace, Ženeva, 6. březen 1948; International Maritime Orgnaization (IMO) vznikla až v r. 1959 [Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné věci (International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG-Code), poprvé vyšel v r. 1965, nyní Amendment (znění) 38-16, platné od 1. 1. 2017, povinné od 1. 1. 2018]