Důležité pojmy používané v oblasti přeprav radioaktivních materiálů

Pojmy používané v oblasti přeprav radioaktivních látek jsou uvedeny v § 136 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a v § 2 vyhlášky č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky. Níže jsou tyto pojmy blíže popsány, případně objasněny a doplněny o další pojmy vyskytující se v textu příloh vyhlášky č. 379/2016 Sb.:

a) A1 je hodnota aktivity radioaktivní látky zvláštní formy uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k vyhlášce 379/2016 Sb. nebo stanovená postupem podle bodů 3 až 7 přílohy č. 3 k vyhlášce 379/2016 Sb. a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro účely přepravy (například A1 je nejvyšší přípustná aktivita radioaktivního obsahu – radioaktivní látky zvláštní formy – pro obalový soubor typu A; je specifická pro každý radionuklid).

b) A2 je hodnota aktivity radioaktivní látky jiné než zvláštní formy uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k vyhlášce 379/2016 Sb. nebo stanovená postupem podle bodů 3 až 7 přílohy č. 3 k vyhlášce 379/2016 Sb. a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro účely přepravy (například A2 je nejvyšší přípustná aktivita radioaktivního obsahu – radioaktivní látky jiné, než zvláštní formy – pro obalový soubor typu A; je specifická pro každý radionuklid).

c) Alfa zářič je radionuklidový zdroj emitující záření alfa.

d) Alfa zářiče s nízkou toxicitou jsou přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, 235U nebo 238U, 232Th, 228Th a 230Th obsažené v rudách a chemických koncentrátech nebo alfa zářiče s poločasem nižším než deset dní.

e) Beta zářič je radionuklidový zdroj emitující záření beta; gama zářič je radionuklidový zdroj emitující záření gama.

f) Běžné podmínky přepravy jsou podmínky, při nichž nedojde k radiační mimořádné události.

g) Dodávka jsou všechny radioaktivní zásilky nebo obalové soubory nebo náklad radioaktivních nebo štěpných látek předávané přepravcem současně k dopravě.

h) Index bezpečné podkritičnosti (CSI – Criticality Safety Index) obalového souboru obsahujícího štěpné látky je ukazatel, podle něhož se omezuje nahromadění obalových souborů nebo kontejnerů obsahujících štěpnou látku tak, aby byl zachován podkritický stav štěpné látky během přepravy a skladování. Stanoví se dělením čísla 50 menším ze dvou hodnot „N“, odvozených podle odstavců 84. a 85. části I přílohy č. 1 vyhlášky č. 379/2016 Sb.

i) Kontaminace je výskyt radionuklidového zdroje na povrchu v množství přesahujícím 0,4 Bq/cm2 pro beta nebo gama zářiče nebo alfa zářiče s nízkou toxicitou a 0,04 Bq/cm2 pro ostatní alfa zářiče.

j) Kontejner je zařízení pro přepravu balených nebo nebalených výrobků jedním nebo více způsoby dopravy bez překládání jednotlivých položek jeho obsahu, které je opatřeno stálým uzávěrem, je dostatečně odolné pro opakované použití a je vybaveno zařízením umožňujícím manipulaci, zejména překládání mezi dopravními prostředky z jednoho druhu dopravy na druhý; kontejnery se dělí na:

 1. malý kontejner, který má všechny vnější rozměry menší než 1,5 m nebo jehož vnitřní objem není větší než 3 m3,
 2. střední kontejner pro nebalené látky nebo předměty, kterým je mechanicky přenosný obal, jehož odolnost proti namáhání při manipulaci a přepravě je ověřena zkouškami a vnitřní objem není větší než 3 m3,
 3. velký kontejner, kterým je kontejner nesplňující definice uvedené v bodech 1 a 2.

k) Látka s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA – Low Specific Activity) je radioaktivní látka, jejíž vlastní hmotnostní aktivita je přirozeně omezená, nebo radioaktivní látka, jejíž průměrná hmotnostní aktivita byla úmyslně omezena (přitom vnější stínicí materiály, které látku s nízkou hmotnostní aktivitou obklopují se při stanovení průměrné hmotnostní aktivity neberou v úvahu). Látky s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA) se dělí na následující skupiny.

 LSA-I, do této skupiny patří:

 1. uranové a thoriové rudy, koncentráty těchto rud a další rudy obsahující přírodně se vyskytující radionuklidy,
 2. přírodní nebo ochuzený uran, přírodní thorium nebo jejich sloučeniny a směsi, které nebyly ozářeny a které jsou v pevném nebo kapalném skupenství,
 3. radioaktivní látky, pro něž je hodnota A2 neomezena; ze štěpných látek pouze štěpné látky vyjmuté podle odstavce 17 přílohy č. 3 vyhlášky č.379/2016 Sb., a
 4. další radioaktivní látky, ve kterých je aktivita rovnoměrně rozptýlena v celém objemu a propočtená průměrná hmotnostní aktivita nepřekračuje třicetinásobek meze hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky stanovené dle odstavců 2 – 7 přílohy č. 3 vyhlášky č.379/2016 Sb., ze štěpných látek pouze štěpné látky vyjmuté podle odstavce 17 přílohy č. 3 vyhlášky č.379/2016 Sb.

LSA-II, do této skupiny patří:

 1. voda s tritiem o koncentraci do 0,8 TBq/l a
 2. další látky, ve kterých je aktivita rozptýlena v celém objemu látky a propočtená průměrná hmotnostní aktivita nepřevyšuje 10-4 A2/g pro pevné látky a plyny a 10-5 A2/g pro kapaliny.

LSA-III, do této skupiny patří pevné látky s výjimkou látek práškovitých, které splňují požadavky odstavce 1 části I přílohy č. 1 k vyhlášce č. 379/2016 Sb. a ve kterých:

 1. radioaktivní nebo štěpná látka rovnoměrně rozptýlena v celém objemu pevné látky nebo v souboru několika pevných předmětů nebo je relativně rovnoměrně rozptýlena v kompaktní pojivé látce
 2. je radioaktivní nebo štěpná látka relativně nerozpustná nebo je obsažena uvnitř relativně nerozpustné matrice takovým způsobem, že ani v případě ztráty obalového souboru nepřesáhne úbytek radioaktivních nebo štěpných látek z jedné radioaktivní zásilky loužením ve vodě po dobu 7 dnů 0,1 A2, (viz odstavec 1 části I a odstavec 3 části II přílohy č. 1 k vyhlášce č. 379/2016 Sb.), a
 3. propočtená průměrná hmotnostní aktivita pevné látky nepřekračuje 2.10-3 A2/g.

l) Maximální normální provozní tlak je maximální přetlak, který může vzniknout v zádržném systému za období 1 roku při teplotě a slunečním ozáření, které odpovídá okolním podmínkám při přepravě za předpokladu nevyužití ventilace, vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozní kontroly během přepravy.

m) Meze (limity) kontaminace: Kontaminace vnějšího povrchu obalového souboru a vnějšího i vnitřního povrchu přepravního obalového souboru, kontejneru a dopravního prostředku během přepravy nesmí přesáhnout 4,0 Bq/cm2 pro beta nebo gama zářiče nebo alfa zářiče s nízkou toxicitou a 0,4 Bq/cm2 pro ostatní alfa zářiče.  

n) Meze (limity) příkonu dávkového ekvivalentu (PDE): PDE nesmí na povrchu obalového souboru překročit hodnotu 2 mSv/h a ve vzdálenosti 1 m od povrchu OS hodnotu 0,1 mSv/h (tento požadavek neplatí pro radioaktivní zásilku a přepravní obalový soubor přepravované za výlučného použití po železnici nebo silnici v souladu s požadavky odstavce 73 písm. a) přílohy č. 4 vyhlášky č.379/2016 Sb., nebo přepravované za výlučného použití a zvláštních podmínek lodí nebo letecky v souladu s požadavky bodů 75 nebo 79. přílohy č. 4 vyhlášky č.379/2016 Sb.).

o) Neozářené thorium je thorium, které obsahuje nanejvýš 10-7233U na gram 232Th.

p) Neozářený uran je uran, který obsahuje nanejvýš 2.103 Bq plutonia na gram 235U, nanejvýš 9.106 Bq štěpných produktů na gram 235U a nanejvýš 5.10-3 g 236U na gram 235U.

q) Nepoužívaný radionuklidový zářič je uzavřený radionuklidový zářič, který se již k činnosti, k níž bylo vydáno povolení, nepoužívá a ani se s tímto používáním dále nepočítá.

r) Normální podmínky přepravy jsou podmínky, při nichž dojde k radiační mimořádné události simulované zkouškami podle odstavců 19 až 25 části II přílohy č. 1 k vyhlášce č.379/2016 Sb.

s) Obalový soubor je soubor konstrukčních dílů nezbytných k úplnému uzavření radioaktivního obsahu. Typy obalových souborů jsou:

 • obalový soubor pro vyjmutou zásilku,
 • obalový soubor typu IP-1,
 • obalový soubor typu IP-2,
 • obalový soubor typu IP-3,
 • obalový soubor typu A,
 • obalový soubor typu B(U),
 • obalový soubor typu B(M),
 • obalový soubor typu C.
 • obalový soubor typu D
 • obalový soubor typu S.

t) Omezující systém (Confinement system) je uspořádání štěpných látek v obalovém souboru nebo uspořádání částí obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění podkritického stavu. Omezující systém musí být součástí popisu konstrukčního typu.

u) Podmínky nehody při přepravě jsou podmínky, při nichž dojde k radiační mimořádné události simulované zkouškami podle odstavců 26 až 37 části II přílohy č. 1 k vyhlášce č.379/2016 Sb.

v) Popis konstrukčního typu je dokumentace, která obsahuje popis radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky s nízkou rozptýlitelností, radioaktivní zásilky nebo obalového souboru a která umožňuje udělat si o nich dostatečnou a jednoznačnou představu; dokumentace obsahuje zejména materiálové specifikace, technické výkresy a zprávy prokazující soulad se stanovenými požadavky.

x) Povrchově kontaminovaný předmět (SCO – Surface Contaminated Object) je pevný předmět, který není sám o sobě radioaktivní, na jehož povrchu je však rozptýlena radioaktivní nebo štěpná látka. Povrchově kontaminované předměty se dělí na následující skupiny.

 SCO-I, na kterých:

1) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše průměrně 300 cm (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou, nebo 0,4 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče, 

2) fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše průměrně 300 cm2 nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 4x104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou, nebo 4.x103 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče, a

3) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu větším než 300 cm2(nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 4x104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou, nebo 4x103 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.

SCO II, na jejichž povrchu překračuje buď fixovaná nebo nefixovaná kontaminace použitelné meze pro SCO-I a na kterých:

1) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 400 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou, nebo 40 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářičů,

2) fixovaná kontaminace na přístupném povrchu na ploše větší než 300 cm2 nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 8x105 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou nebo 8x104 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče, a

3) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše, je-li menší než 300 cm2) nepřekračuje 8x105 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou nebo 8x104 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.

y) Povrchová kontaminace je výskyt radioaktivní látky na povrchu v množství přesahujícím 0,4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče s nízkou toxicitou, nebo 0,04 Bq/cm2 pro ostatní alfa zářiče. Povrchovou kontaminací je:

1. nefixovaná kontaminace, kterou se rozumí povrchová kontaminace, kterou lze odstranit běžnými prostředky, nebo

2. fixovaná kontaminace, kterou se rozumí jiná povrchová kontaminace než nefixovaná kontaminace.

z) Přepracování je proces nebo operace, jejichž účelem je extrakce radioaktivních izotopů z vyhořelého paliva k dalšímu použití.

aa) Přepravce je držitel povolení k přepravě, podléhá-li přeprava povolení podle zákona č. 263/2016 Sb., nebo osoba uvedená jako odesílatel v přepravních dokladech.  

ab) Přepravní index (Transport Index – TI) je číslo přidělené přepravcem obalovému souboru, přepravnímu obalu, kontejneru, nebalené látce s nízkou hmotnostní aktivitou nebo nebalenému povrchově kontaminovanému předmětu a používané při přepravě k omezování ozáření. Přepravní index se stanoví podle odstavce 23 přílohy č. 4 vyhlášky č.379/2016 Sb. tak, že nejvyšší příkon dávkového ekvivalentu (PDE) naměřený ve vzdálenosti 1 m od povrchu obalového souboru nebo jiného předmětu, udaný v milisievertech za hodinu (mSv/h) se násobí číslem 100 (pro cisternu, kontejner, nebalenou látku skupiny LSA-I a nebalený předmět skupiny SCO-I se tato hodnota ještě vynásobí odpovídajícím faktorem z tabulky č. 3 vyhlášky č.379/2016 Sb.) a výsledek se případně zaokrouhlí na jedno desetinné místo směrem nahoru, s výjimkou hodnoty 0,05 nebo menší, která může být považována za 0.   

ac) Přepravním obalový soubor je ochranná schránka používaná jediným přepravcem jako jedna manipulační jednotka k usnadnění dopravy jedné nebo více radioaktivních zásilek,   

ad) Příjemcem radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva je osoba, ke které je plánována přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva nebo k níž již přeprava probíhá.   

ae) Radioaktivní obsah (obalového souboru) je radioaktivní látka se všemi kontaminovanými nebo aktivovanými pevnými látkami, kapalnými látkami a plyny uvnitř obalového souboru.   

af) Radioaktivní látka je jakákoliv látka, která obsahuje radionuklid nebo je jím kontaminovaná v míře, která z hlediska možného ozáření vyžaduje regulaci podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.   

ag) Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností (Low Dispersible – LD) je radioaktivní látka v pevném skupenství, která není práškem, a ať již sama, nebo v zavřeném pouzdru má omezenou schopnost se rozptýlit. Vlastnosti radioaktivní látky s malou rozptýlitelností a způsob jejich ověření jsou uvedeny v odstavci 5. Části I. Přílohy č. 1 vyhlášky č. 379/2016 Sb. Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností podléhá schválení typu kompetentním úřadem (v ČR je jím SÚJB).   

ah) Radioaktivní látka zvláštní formy (Special Form – SF) je pevná nerozptýlitelná radioaktivní látka nebo těsně uzavřené pouzdro obsahující radioaktivní látku, jejíž vlastnosti a způsob jejich ověření jsou stanoveny v odstavcích 2. až 3. Části I. Přílohy č. 1 vyhlášky č. 379/2016 Sb. Jedná se o zkoušku volným pádem z výšky 9 m, zkoušky průrazem a ohybem pomocí volného pádu ocelové tyče váhy 1,4 kg z výšky 1 m a zkoušku zahřátím na 800 °C po dobu 10 minut. Radioaktivní látka zvláštní formy musí po podrobení těmto zkouškám zůstat těsná. Radioaktivní látka zvláštní formy podléhá schválení typu kompetentním úřadem (v ČR je jím SÚJB).   

ai) Radioaktivní zásilka je obalový soubor s radioaktivním obsahem tak, jak je předán k přepravě; jednotlivé typy radioaktivních zásilek jsou:

 •  vyjmutá zásilka,
 •  průmyslová zásilka typu IP-1,
 •  průmyslová zásilka typu IP-2,
 •  průmyslová zásilka typu IP-3,
 •  radioaktivní zásilka typu A,
 •  radioaktivní zásilka typu B(U),
 •  radioaktivní zásilka typu B(M),
 •  radioaktivní zásilka typu C.

aj) Schváleným zařízením je zařízení nacházející se na území státu a schválené nebo povolené v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušnými orgány tohoto státu k dlouhodobému skladování, ukládání uzavřených zdrojů, nebo dočasné skladování uzavřených zdrojů

ak) Státem průvozu radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva je stát, přes jehož území je přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva plánována nebo uskutečňována a který není státem určení nebo státem původu.

al) Státem původu radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva je stát, ze kterého má být nebo je přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva zahájena.  

am) Státem určení radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva stát, do kterého je přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva plánována nebo uskutečňována.   

an) Štěpná látka je izotop uranu 233U anebo 235U, izotop plutonia 239Pu anebo 241Pu nebo jakákoliv kombinace těchto radionuklidů, kromě neozářeného přírodního uranu anebo ochuzeného uranu a přírodního uranu anebo ochuzeného uranu, které byly ozářeny pouze v tepelných reaktorech.   

ao) Uran je: 

1) přírodní uran, včetně chemicky separovaného, ve kterém se vyskytují izotopy uranu v množství přibližně 99,28 hmotnostních procent 238U, přibližně 0,72 hmotnostních procent 235U a též nepatrný hmotnostní podíl 234U, 

2) ochuzený uran s menším hmotnostním podílem 235U, než má přírodní uran; v ochuzeném uranu se také vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl 234U, 

3) obohacený uran s vyšším hmotnostním podílem 235U než 0,72 hmotnostních procent; v obohaceném uranu se rovněž vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl 234U.   

ap) Vyhořelé palivo je jaderné palivo, které bylo ozářeno v aktivní zóně reaktoru a trvale z ní odstraněno; vyhořelé palivo lze buď pokládat za využitelný zdroj, který je možno přepracovat, nebo může být určeno ke konečnému uložení, pokud se u něj nepředpokládá další využití, a je s ním nakládáno jako s radioaktivním odpadem.   

aq) Výlučné použití je použití dopravního prostředku nebo velkého kontejneru jediným přepravcem, jehož instrukcemi se řídí všechny nakládky a vykládky v průběhu celé přepravy,   

ar) Zádržný systém je uspořádání částí obalového souboru způsobem nezbytným k zabránění úniku radioaktivní nebo štěpné látky. Zádržný systém musí být součástí popisu konstrukčního typu.