Jaderná zařízení v ČR

V České republice je největším a zatím jediným provozovatelem jaderně-energetických reaktorů společnost ČEZ, a.s., které patří dvě jaderné elektrárny: v Dukovanech a Temelíně. Obě elektrárny byly postaveny podle ruských projektů jako typ s tlakovodními reaktory VVER (Vodou chlazené, Vodou moderované Energetické Reaktory).

V Dukovanech jsou provozovány 4 reaktory typu VVER 440/213 s celkovým nominálním elektrickým výkonem 2040 MW. Výstavba všech bloků JE Dukovany byla zahájena v roce 1979. 1.blok byl uveden do provozu v roce 1985, zbývající tři bloky v rozmezí let 1986-1987. V rámci projektu využívání projektových rezerv byly implementovány změny, umožňující zvýšení elektrického výkonu jednotlivých bloků ze 440 MW na zhruba 510 MW.

 Temelínská elektrárna je vybavena dvěma reaktory typu VVER 1000/320 o celkovém elektrickém výkonu 2110 MW, jejichž výstavba probíhala od roku 1987. Spouštění prvního bloku probíhalo od července 2000, spouštění 2. bloku od roku 2002. Povolení k provozu obou bloků bylo rozhodnutími SÚJB uděleno v roce 2004. Koncem roku 2010 byl povolen provoz 1. bloku na dalších 10 let, t.j. do roku 2020.

V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou společností ČEZ, a. s. provozována další dvě samostatná jaderná zařízení - Mezisklad vyhořelého paliva a Sklad vyhořelého paliva, ve kterých je ve speciálních obalových souborech skladováno vyhořelé (použité) palivo. Dalším samostatným jaderným zařízením je v areálu jaderné elektrárny Temelín Sklad vyhořelého jaderného paliva.

Jadernými zařízeními jsou dále dva výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0 v CV Řež s. r. o., v Řeži a školní reaktor VR-1 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Výzkumný reaktor LVR-15 je provozován až do výkonu 10 MW, je užíván pro výrobu radioizotopů a značených látek, ozařovací experimenty, hodnocení chemických režimů parovodních cyklů a také pro neutronovou záchytovou a radiační terapii. Je vybaven doplňujícími experimentálními zařízeními. Výzkumný reaktor LR-0 je nulového výkonu a je využíván pro měření neutronově fyzikálních charakteristik energetických reaktorů. Školní reaktor VR-1 je nulového výkonu a slouží pro výuku studentů nejen na FJFI ČVUT, ale i na dalších 9 fakultách a také pro přípravu pracovníků ČEZ a.s. Všechny výzkumné reaktory se zúčastňují mezinárodních výzkumných projektů. V areálu ÚJV Řež, a. s. se nachází také sklad výše aktivního odpadu.

Jadernými zařízeními jsou rovněž úložiště radioaktivního odpadu (ÚRAO), za jejichž provoz odpovídá státem zřízená organizace - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). K ukládání nízkoaktivního RAO především z jaderných elektráren je využíváno ÚRAO Dukovany. V bývalém dole Richard u Litoměřic je od roku 1964 ukládán RAO institucionálního původu, který vzniká ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Úložiště Bratrství v Jáchymově je vybudováno v části opuštěných podzemních prostor bývalého uranového dolu Bratrství. Do tohoto úložiště jsou přijímány pouze odpady, které obsahují přirozené radionuklidy.

Aktualizováno: srpen 2020