Předsednictví ČR v Radě EU a SÚJB

sídlo Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se, stejně jako ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, na výkonu předsednictví ČR v Radě EU přímo podílel, a to na několika úrovních - zástupce SÚJB předsedal Pracovně skupině Rady pro jaderné otázky (AQG)*, experti SÚJB se účastnili jednání dalších pracovních skupin, které se zabývaly problematikou spadající do působnosti úřadu (PS Dual Use, CONOP, CODUN, PROCIV), a podíleli se na řízení jednání ke koordinaci aktivit členských států EU v rámci mezinárodních organizací (např. MAAE, OPCW, CTBTO).

sídlo Organizace pro zákaz chemických zbraní v Haagu

Mezi úspěchy českého předsednictví bezesporu patří i přijetí dvou dokumentů projednávaných AQG, a to směrnice Rady 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, a mandát pro sjednání smlouvy mezi Euratomem a Kanadou o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. 

AQG* - Pracovní skupina Rady pro jaderné otázky (Atomic Question Group/Groupe de Question Atomique) je jednou z několika stovek pracovních skupin Rady EU. Tato pracovní skupina je v souladu se svým mandátem zařazena do gesce Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Primárně se skupina zabývá problematikou související s mírovým využíváním jaderné energie v rozsahu Smlouvy o založení Euratomu. Na jednání AQG jsou předkládány k posouzení návrhy právních předpisů (směrnic, nařízení, rozhodnutí), právně nezávazných dokumentů (doporučení, návodů, zpráv), které upravují nebo popisují zejména oblasti - radiační ochrana, zásobování jadernými materiály, záruky, spolupráce se třetími stranami a v poslední době rovněž oblast jaderné bezpečnosti. Výjimku tvoří problematika vědy a výzkumu, kterou se primárně zabývá Společná pracovní skupina pro výzkum/jaderné otázky (tato skupina je v gesci MŠMT).