Zvýšená objemová aktivita radonu v mateřských školách v Pardubicích

Prostřednictvím sdělovacích prostředků byla veřejnost informována o tom, že v některých mateřských školách v Pardubicích byla naměřena vysoká objemová aktivita radonu, která neodpovídá výsledkům měření zjištěným v minulosti. Státní úřad pro jadernou bezpečnost velmi kladně hodnotí aktivitu Magistrátu města Pardubic, která vedla ke zjištění, která potvrzují ...


Prostřednictvím sdělovacích prostředků byla veřejnost informována o tom, že v některých mateřských školách v Pardubicích byla naměřena vysoká objemová aktivita radonu, která neodpovídá výsledkům měření zjištěným v minulosti.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost velmi kladně hodnotí aktivitu Magistrátu města Pardubic, která vedla ke zjištění, která potvrzují nejen českou, ale i evropskou zkušenost z posledních let. Díky novým způsobům výstavby, zaměřeným na energetickou úspornost staveb, a díky rekonstrukcím staveb, které využívají moderní technologie zateplování, stoupá průměrná koncentrace radonu ve vnitřním ovzduší. U některých staveb může totiž docházet k tomu, že protiradonové opatření je navrženo na větší výměnu vzduchu, než je skutečná, nebo při rekonstrukci může dojít k narušení bariér proti pronikání radonu nebo k omezení ventilace při zachování velikosti přísunu radonu do stavby.
S obdobnou situací, jaká byla zjištěna v Pardubicích, se pravděpodobně můžeme setkat i v dalších školských zařízeních i bytech na celém území naší republiky. Potvrzuje se, že se není možné navždy spokojit s tím, že v minulosti naměřené hodnoty byly nízké, ale že je třeba se zajímat o aktuální koncentrace radonu a v případě zjištěných vyšších hodnot je třeba analyzovat příčiny jejich zvýšení.
V rámci Radonového programu ČR, který byl schválen usnesením vlády ČR v roce 2009 na období 2010 až 2019, jsou bezplatně poskytovány detektory na měření objemové aktivity radonu v bytech a budovách ve veřejném zájmu a v případě potřeby při splnění stanovených podmínek jsou poskytovány i státní dotace na jejich ozdravení. Jsou zpracovány postupy pro preventivní i ozdravná protiradonová opatření, v první řadě ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, ale i další metodické pokyny.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost nabízí všem provozovatelům školských zařízení spolupráci jak při měření objemové aktivity radonu, tak v případě potřeby i šetření expertů, které umožní odhalit příčiny zvýšené koncentrace radonu a může být podkladem pro návrh účinných opatření.
Občané mají možnost požádat o bezplatné informativní měření radonu v bytech.
Všechny potřebné informace a kontakty je možné získat na adrese www.sujb.cz, Radiační ochrana – RADON.