Svary na JE Temelín jsou prokazatelně v pořádku

Na internetu bylo možné v nedávné době najít články, které opět zpochybňují kvalitu svarů, kterými jsou k tlakové nádobě reaktoru prvního bloku JE Temelín přivařena potrubí primárního okruhu. Tato pochybnost byla vyvolána již v letech 2000 – 2001 a byla již několikrát vyvrácena – viz již v minulosti publikované články na webové stránce SÚJB.

Aktualita z roku 2006:

https://www.sujb.cz/aktualne/detail/jedinym-problemem-potrubi-na-ete-je-greenpeace

Aktualita ze semináře v roce 2015:

https://www.sujb.cz/aktualne/detail/seminar-k-problematice-svaru-na-je-temelin

Konkrétně se jednalo o údajně tajně provedenou neschválenou opravu svaru 1-4-5, kterým je připojena studená větev 4. smyčky primárního okruhu 1. bloku JE Temelín k tlakové nádobě reaktoru. K již dříve publikovaným článkům ke kvalitě tohoto svaru proto dodáváme, že tento svar, stejně jako ostatní svary primárního okruhu, je již více než 15 let opakovaně prověřován moderními nedestruktivními metodami. Kromě metod zkoušení zaměřených na detekci případných povrchových necelistvostí (metodou vizuální, kapilární a vířivými proudy) je každý připojovací svar zkoušen v celém jeho objemu ultrazvukovou metodou, a to jak standardní multikanálovou impulsní odrazovou technikou, tak i s využitím moderní techniky Time of Flight Diffraction. Žádná z těchto kontrol neodhalila žádné vady. Současně byla těmito kontrolami vyvrácena nesprávná domněnka o nepovolené opravě svaru 1-4-5, protože pokud by k takovéto nepovolené opravě došlo, byly by při prováděných kontrolách identifikovány rozdíly v charakteru ultrazvukového signálu mezi jednotlivými připojovacími svary, což se nestalo. Nepovolená oprava svaru by musela být rovněž zjištěna již v rámci montážních kontrol, neboť opravu svaru je možné identifikovat na radiografickém snímku zhotoveném při zkoušce prozářením. Záznamy ze zkoušek prozářením byly již několikrát předmětem nezávislých posouzení a nikdy nebyly zjištěny odchylky od technických požadavků nebo nesoulady se záznamy o průběhu svařování.

Jak jsme již uvedli v článku z roku 2015, provedenými nedestruktivními kontrolami, jejichž výsledky byly doloženy předepsanými protokoly, je nepochybně doloženo, že svary primárního okruhu, včetně svaru 1-4-5, vyhovují všem kritériím na jejich kvalitu. Používané metody a výsledky kontrol byly při semináři v roce 2015 detailně vysvětleny zástupcům jaderného dozoru Německa za přítomnosti zástupců Greenpeace a nebyly nijak zpochybněny.