Kontrolní činnost SÚJB v nemocnici u Sv. Anny v Brně

V návaznosti na informaci uveřejněnou dne 12.6.2006 na internetových stránkách SÚJB o plánované inspekci v nemocnici u Sv. Anny v Brně, sdělujeme následující.

Inspekce byla provedena a potvrdila pravdivost informace o nezdůvodněném ozáření pacienty v rámci její radioterapeutické léčby. V průběhu inspekce byly identifikovány možné oblasti, kde došlo k závažnému porušení zásad radiační ochrany a podmínek rozhodnutí SÚJB pro nakládání se zdroji ionizujícího záření vydaného tomuto pracovišti. Dne 20.7. se uskuteční druhá tzv. specializovaná inspekce na tomto pracovišti, která bude mít za úkol podrobně prozkoumat průběh celé události s cílem identifikace příčin, které vedly k jejímu vzniku a požadování realizace nápravných opatření tak, aby se taková událost v budoucnosti neopakovala. O výsledku inspekce bude podána zpráva veřejnosti prostřednictvím internetu SÚJB.