Jediným problémem potrubí na ETE je Greenpeace

Po přečtení článku Jiřího Tuttera „Temelín je český Černobyl“ uveřejněného 24. dubna v deníku Mladá fronta DNES jsem se rozhodl zareagovat, ne na senzace chtivé pomluvy autora, ale na zavádějící, nebezpečné a účelové nařčení o utajované opravě hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku.

V roce 2000 podalo hnutí Greenpeace podnět na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a následně i trestní oznámení na policii ČR k problematice údajné nepovolené opravy svaru hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku. Na základě tohoto podání byly úřadem zahájeny kontrolní činnosti jejichž cílem bylo potvrdit nebo vyvrátit provedení takovéto opravy. Paralelně prováděla nezávislé šetření Policie ČR, která v roce 2002 šetření odložila s tím, že nepovolená oprava se neprokázala.

Po neustále se opakujících změnách při identifikaci místa údajné opravy ze strany Greenpeace, bylo po dohodě s ČEZ, a.s. přistoupeno ke specializovaným kontrolám všech dotčených (připojujících potrubí k tlakové nádobě reaktoru) svarů. Specializované kontroly spočívaly ve stanovení přesné polohy těchto svarových spojů, kontrole geometrie oblastí svarových spojů, ověření rozměrů jednotlivých oblastí svarových spojů, kontrolní měření tvrdostí jednotlivých oblastí svarových spojů a kvantometrické a mikrostrukturální analýze svarových spojů. Pro tyto kontroly byla vybrána špičková česká pracoviště, zejména Státní výzkumný ústav materiálu, České vysoké učení technické, Ústav jaderných paliv a firma Testima. Na desítky výsledných kontrolních zpráv byly zpracovány nezávislé oponentury dalšími špičkovými vědci a organizacemi pod koordinací akademika prof. Jaroslava Němce (Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Ústav aplikované mechaniky a firma Preditest). Všechny, opětně desítky, oponentní posudky potvrdily správnost závěrů kontrolních zpráv, které bez výjimky dokladovaly následující závěry:

  • Nebyla prokázána dodatečná oprava (svarů)
  • Kontrolované svary jsou v odpovídající kvalitě
  • Byla prokázána dostatečná rezerva zbytkové životnosti

Na základě výše uvedených analýz a posudků SÚJB konstatoval, že údajná nepovolená oprava svaru(ů) nebyla prokázána a provedené analýzy prokazují, že je zajištěna dlouhodobá provozní bezpečnost a integrita hlavního cirkulačního potrubí a potrubí bylo vyrobeno v souladu s projektovou dokumentací. Obdobný rozsah analýz a kontrol byl ze strany SÚJB požadován ve stejném rozsahu pro 2. blok.

Co říci na závěr? Není na světě mnoho dalších systémů, které by byly tak důkladně prověřeny jako primární potrubí prvního temelínského bloku a tudíž strach z provozu této elektrárny na základě nepovolené opravy není na místě.

Ing. Karel Böhm, MBA