SÚJB v době nouzového stavu v ČR

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) reaguje na aktuální situaci v České republice způsobenou pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Jsme si vědomi všech rizik a potíží, které Vám, držitelům povolení a licencí, registrantům a ohlašovatelům nebo jiným osobám, na které dopadají povinnosti podle atomového zákona a zákonů o zákazu chemických a biologických zbraní, přináší nouzový stav a opatření proti pandemii.

Prioritou pro nás stále zůstává jaderná bezpečnost a zabezpečení, vysoká úroveň zajištění radiační ochrany, a především schopnost dostát mezinárodním závazkům České republiky. I v této těžké době se musíme společně snažit o zachování vysoké úrovně bezpečnosti, neboť mimořádné události v naší oblasti by mohly mít mnohonásobně horší následky nežli za normální situace.

Jsme připraveni Vám v tomto nelehkém období vycházet v maximální možné míře vstříc. Nelze vyloučit, že plnění některých povinností pro Vás bude velmi obtížné nebo dokonce prakticky nemožné. Přestože bychom všichni měli usilovat o to, aby k takovým situacím nedocházelo, a hledat adekvátní náhradní řešení, je pravděpodobné, že k nim docházet bude. Takové případy budeme posuzovat individuálně, s využitím odstupňovaného přístupu, a budeme komplexně hodnotit veškeré související skutečnosti. Využijeme možnosti dané nám právními předpisy, budeme napomáhat v řešení těchto situací a tam, kde to bude možné, zohledníme okolnosti vylučující protiprávnost a další zmírňující nástroje.

Předem bohužel nemůžeme jednoduše stanovit, které požadavky nebudou ze strany SÚJB v období vyhlášení nouzového stavu vynucovány. Adresáty právních požadavků v působnosti SÚJB jsou často velmi různorodé subjekty a dopad jejich činností může znamenat velmi rozdílné potenciální riziko. Pokud víte o tom, že ve Vaší činnosti dojde k výše naznačené situaci, neváhejte se na nás obrátit. Věříme, že současnou situaci společně zvládneme, aniž by byla ohrožena bezpečnost a plnění mezinárodních závazků České republiky.