Informace o aktuálním stavu bloků JE Dukovany

Po odstavení 2. a 3. bloku JE Dukovany (viz informace ze 17.9.2015) provozovatel JE Dukovany přehodnocuje rentgenové snímky svarů a nekvalitně provedené svary začal opravovat. Tyto činnosti probíhají i na 1. bloku, který je v plánované odstávce na výměnu paliva.

Nekvalitní RTG snímky byly zjištěny jak v jaderné, tak v nejaderné části JE, v převážné většině jde o potrubí malých průřezů sloužící k měření technologických parametrů. Zjištění se netýkají nejdůležitějších komponent, jako je tlaková nádoba reaktoru nebo kompenzátor objemu. Z pohledu zajištění jaderné bezpečnosti jsou nejzávažnější nedostatky snímků i svarů na potrubí napájecí vody parogenerátorů.

Pro 4. blok předal provozovatel úřadu zdůvodnění dalšího provozu, ve kterém prokázal, že 4. blok lze dále bezpečně provozovat, přestože i zde byly zjištěny nekvalitně provedené RTG snímky. Úřad si vyžádal předložení přehledu dodatečných kontrol, které jsou za provozu bloku prováděny. Závažnost nedostatků zjištěných na 4. bloku je menší, než na ostatních blocích.

Úřad zahájil s provozovatelem v souvislosti s uvedenou situací správní řízení, v jehož rámci ČEZ, a. s. informuje o postupu provádění opakovaných RTG kontrol a oprav. Před najetím odstavených bloků provozovatel prokáže úřadu odstranění všech nedostatků.

Nekvalitně provedené RTG kontroly zjistil SÚJB na EDU již v rámci kontroly, kterou v ČEZ, a. s. provedl v období od dubna do srpna letošního roku. Protokolem z této kontroly inspektoři úřadu žádali ČEZ, a. s. o odstranění zjištěných nedostatků. Plnění těchto opatření je předmětem probíhajícího hodnocení situace úřadem.