Situační zpráva - 4. čtvrtletí 2002

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 4. čtvrtletí 2002

1. Úvod

Dne 13. listopadu 2002 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín" za 3. čtvrtletí 2002 a uložila usnesením č. 1109/2002 předsedovi vlády a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31. 1. 2003 novou Situační zprávu.

V říjnu a listopadu pokračoval na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín zkušební provoz s výkonem reaktoru mezi 80 až 100 % Nnom. Výkon byl dočasně snižován na požadavek energetického dispečinku i z důvodu optimalizace životnosti palivové vsázky. Průběh zkušebního provozu nebyl v uvedené době přerušován událostmi s vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Od 1. prosince byl blok odstaven pro plánovanou odstávku, při níž byly provedeny důležité údržbové práce navazující na schválený program provozních kontrol a periodické zkoušky integrity kontejnmentu (PERZIK). Po úspěšném ukončení plánovaných prací a provedení předepsaných zkoušek byl reaktor znovu uveden do provozu 30. prosince 2002 a od 2. ledna 2003 byly obnoveny dodávky elektrické energie do rozvodné sítě.

Po dochlazení primárního okruhu 2. bloku na konci srpna byla zahájena další neplánovaná odstávka, při níž byly odstraňovány nalezené závady, z nichž nejdůležitější byla výměna rotoru generátoru. Po úspěšném provedení většiny plánovaných prací vydal SÚJB souhlas se zahájením testů v další výkonové hladině (do 55% Nnom) a koncem listopadu byly provedeny tlakové zkoušky primárního a sekundárního okruhu. Při jejich prvním provedení byly zjištěny netěsnosti, po jejichž odstranění byly zkoušky počátkem prosince úspěšně zopakovány. Po výměně rotoru byla provedena zkouška chodu turbogenerátoru na "cizí" páru použitím možnosti připojit páru z 1. bloku. Po provedení dalších potřebných úprav, jejichž cílem bylo snížení nežádoucího chvění na turbosoustrojí, byl také reaktor 2. bloku koncem prosince uveden do výkonového stavu, aby mohly být dokončeny předepsané testy energetického spouštění na výkonové hladině do 55% Nnom. Při zvyšování výkonu došlo večer 31. prosince k zásahu ochran reaktoru. Příčinou bylo příliš rychlé zvýšení přírůstku výkonu turbogenerátoru, jehož důsledkem byl vznik signálu odstavení reaktoru.

Průběh vyzkoušení obou bloků a vyhodnocení všech testů byly sledovány pravidelnými i specializovanými kontrolami, při nichž byly průběžně posuzovány a hodnoceny doklady o výsledcích provedených zkoušek a prověřovány a hodnoceny události s možným vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Události vzniklé v průběhu zkoušek jsou provozovatelem hlášeny ve stanovených termínech a SÚJB jsou předávány doklady o jejich analýzách, které jsou podkladem k nezávislému hodnocení.

Pro plnění mezivládní dohody z Melku je zpracován tzv. "road map", na jehož základě jsou českou stranou pořádány informační semináře. Na těchto seminářích je zástupcům Rakouska prezentován aktuální stav plnění jednotlivých bodů dohody. K problematice souběhu vysokoenergetických potrubí proběhl seminář v listopadu, k otázce kvalifikace zařízení byl seminář uspořádán v prosinci.

2. Hodnocení dokumentace

Počínaje 1. lednem 2003 vstupuje v ČEZ, a.s. v platnost změna organizační struktury, která pro zajištění aktivit v jaderné energetice vytváří Úsek jaderné energetiky sjednocující řízení činností obou jaderných elektráren, zároveň vstupují v platnost i změny územního dělení ČR. Tato nová uspořádání byla zohledněna také v řídící dokumentaci, která je schvalována SÚJB. V souvislosti s touto organizační změnou byly ČEZ-ETE schváleny revize Vnitřního havarijního plánu a části "Organizační opatření" dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu. SÚJB byl rovněž požádán o posouzení pozměněného obsahu "Příručky pro ochranu obyvatelstva pro případ radiační havárie JE Temelín", ke které vznesl pouze drobné připomínky a po jejich zapracování vydal své souhlasné stanovisko k jejímu vydání.

Na základě správního řízení, ve kterém byla zohledněna odborná stanoviska pro hodnocení vlivu plynných výpustí z provozovaného bloku na okolí, bylo vydáno nové povolení uvádění radionuklidů do životního prostředí ve formě plynných výpustí, které nahradilo povolení původní s omezenou platnosti do 31.12.2002. Povolením bylo stanoveno omezení plynných výpustí v míře, která nepřesáhne za kalendářní rok pro jednotlivce z kritické skupiny obyvatelstva autorizovaný limit 40 µSv. Tento limit se vztahuje na součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření.

V souladu s požadavky legislativy jsou SÚJB předávány k posouzení podklady o provádění změn projektu, jejichž cílem je vyřešit identifikované nesoulady, které byly nalezeny v průběhu spouštění. Veškeré změny, mající vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost a fyzickou ochranu, jsou podle předem stanovených kritérií klasifikovány z hlediska závažnosti tohoto vlivu. Na základě posouzení klasifikace jsou vybrány ty změny, jejichž provedení vyžaduje vydání povolení SÚJB.

V posledním čtvrtletí roku 2002 byly SÚJB předloženy k posouzení požadované doklady, na jejichž základě bylo vydáno povolení k modifikaci projektu obou bloků pro změnu nastavení odlehčovacích ventilů kompenzátoru objemu a iniciaci rychlého odstavení reaktoru od vysokého tlaku v primárním okruhu. Současně s vydáním povolení byla rovněž schválena změna dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu JE (LaP), zohledňující provedení povolené změny do základní provozní dokumentace. SÚJB v současné době posuzuje požadovanou bezpečnostní dokumentaci "Zřízení záložního vjezdu/vstupu do střeženého prostoru ČEZ-ETE v prostoru stávajícího vlečkového vjezdu", která je součástí žádosti ČEZ-ETE o vydání povolení k provedení této změny.

Průběh zkušebního provozu 1. bloku a dodávky elektrické energie do sítě jsou významně ovlivněny potřebami elektrizační soustavy. Z toho důvodu bylo nutné přizpůsobit plánování odstávek bloku pro výměnu paliva požadavkům energetického dispečinku a návazně upřesnit související schvalovanou dokumentaci. K Programu zkušebního provozu byl zpracován, předložen a SÚJB schválen operativní program "Upřesnění odstávek zkušebního provozu".

Z provozních důvodů rozhodl ČEZ-ETE přesunout některé zkoušky 2. bloku na další výkonové hladiny, což si vyžádalo přepracování Programu etapy energetického spouštění. SÚJB novou revizi posoudil a po zapracování připomínek, jejichž předmětem byl především požadavek zdůvodnit provedené změny a zhodnotit jejich vliv na dodržení zásad jaderné bezpečnosti, byla nová revize programu schválena. Tím byly splněny podmínky pro vydání souhlasu s uvedením reaktoru na MSKS a pokračováním zkoušek po výměně rotoru turbogenerátoru 2. bloku. V této souvislosti byly SÚJB předloženy k posouzení doklady o projednání a plnění nápravných opatření k neobvyklým událostem, které vznikly v průběhu odstávky a měly potenciální vliv na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Několik událostí bylo hodnoceno také klasifikací podle mezinárodní stupnice INES. ČEZ-ETE zhodnotil všechny události stupněm 0, jako nevýznamné, SÚJB přehodnotil událost "ztráta všech napájecích čerpadel s následkem iniciace limitačního systému na 2. bloku" na stupeň 1, jako málo významnou (odchylka od schváleného provozního režimu).

Ve formě operativních programů jsou SÚJB předkládány ke schválení změny programů zkoušek schválených pro etapu aktivního vyzkoušení 2. bloku. V posledním čtvrtletí roku 2002 byly schváleny změny programů ověřování součinnosti hlavních regulací, sledování dynamik bloku při výpadcích sekundárních systémů, zkoušky automatického regulátoru reaktoru, organizátoru řízení, funkcí reaktoru při dochlazování a zkoušek přepouštěcích stanic do atmosféry.

Na základě výsledků a zjištění květnové kontroly nakládání s radioaktivními odpady v ČEZ-ETE byl zpracován a v červenci předložen revidovaný dokument "Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, rev. 1". Předložené LaP byly doloženy bezpečnostními rozbory a zdůvodněním jejich zpracování. Všechny předložené dokumenty byly inspektory SÚJB posouzeny a po doplnění byly LaP schváleny.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost probíhá podle schváleného plánu kontrol a v návaznosti na průběh spouštěcích prací obou bloků. Při kontrolách bylo sledováno dodržení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován postup zkoušek na obou blocích a stav plnění nápravných opatření vyžádaných předcházejícími kontrolami. V průběhu čtvrtletí nebylo zjištěno nedodržení platných provozních předpisů, sledované činnosti probíhaly podle schváleného etapového programu a programů spouštění.

Kontrolní činností na obou blocích je dozorována příprava personálu, zajištění fyzické ochrany a dodržování požadavků na radiační ochranu. Státní zkušení komisí byly ověřeny teoretické i praktické znalosti 7 vybraných pracovníků ETE a na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky bylo 6 z nich uděleno oprávnění k činnosti.

Ve čtvrtém čtvrtletí nebyla zaznamenána žádná porušení ani odchylky funkčnosti provozu systému fyzické ochrany. SÚJB se v říjnu zúčastnil součinnostního cvičení "BETA", kterého se kromě ČEZ-ETE zúčastnila Policie ČR - Správa JčK a smluvní bezpečnostní služba. Cvičení splnilo v plném rozsahu stanovené cíle. V souvislosti s konáním summitu NATO v Praze prováděl SÚJB v součinnosti se specializovaným pracovištěm Policie ČR průběžnou kontrolu zajištění fyzické ochrany, která prokázala plnou funkčnost systému a naplnění všech přijatých opatření; současně byla přijata určitá preventivní bezpečnostní opatření. V době konání summitu nedošlo k narušení fyzické ochrany JE.

V prosinci byla provedena kontrola dodržování podmínek zajištění havarijní připravenosti podle schváleného vnitřního havarijního plánu. Při této kontrole nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, havarijní připravenost je zajišťována podle schváleného vnitřního havarijního plánu.

V oblasti radiační ochrany byla činnost inspektorů zaměřena na kontrolu provádění optimalizace radiační ochrany a uplatňování výsledků hodnocení radiační ochrany, dodržování režimových opatření vstupu do kontrolovaného pásma a vynášení předmětů z něho, provádění služeb osobní dozimetrie a plnění programu osobního monitorování, dodržování podmínek bezpečného provozu a zajištění radiační ochrany na pracovišti s otevřenými radionuklidovými zdroji záření a kontrolu systému výcviku personálu. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolou nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a plnění závěrů protokolů z předcházejících kontrol nakládání s RAO bylo zjištěno pouze částečné splnění požadavků platných právních předpisů i požadavků SÚJB. Ke dni kontroly stále nebyl vyřešen způsob měření teploty povrchu sudů s bitumenovým produktem, vymezení povinnosti organizace za minimalizaci RAO na JE Temelín bylo vyjasněno příslušnou úpravou řídící dokumentace, která nebyla ke dni kontroly schválena, a v průběhu kontroly byl nalezen černý polyetylénový pytel s neoznačeným odpadem. Inspektoři proto opakovaně vyžádali informaci o odstranění nalezených nedostatků, které sice nebrání dalšímu provozu zařízení k nakládání s RAO, avšak jsou signálem nedodržení požadavků na zajištění radiační ochrany a kultury bezpečnosti.

Na konci listopadu proběhla kontrola správnosti fyzické inventury jaderných materiálů. V rámci kontroly SÚJB provedl inspektor IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) servis dozorovacích systémů obou bloků a sejmutí pečetí hermetického uzávěru transportního koridoru I. HVB. Kontrolou bylo konstatováno neporušení pečetí a zachování kontinuity informací. Další kontrolou bylo prověřeno plnění vybraných limitů a podmínek pro provoz skladu čerstvého paliva (SČP) a podmínek povolení provozu SČP. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolované podmínky byly plněny.

Opakovaná kontrola průběhu změnového řízení pro oba bloky ETE proběhla v říjnu a listopadu 2002. Kontrolou bylo prověřeno dodržování postupů při přípravě, evidenci a realizaci projektových změn, které byly aplikovány na základě výsledků zkoušek reaktorových bloků. Kromě kontroly obecného postupu změnového řízení bylo vybráno šest konkrétních modifikací, u nichž bylo prověřeno praktické naplnění deklarovaných postupů. Kontrolou bylo zjištěno, že v ČEZ-ETE jsou změny evidovány a hodnoceny z hlediska jejich vlivu na jadernou bezpečnost a jsou předávány potřebné informace, které SÚJB využívá pro potřebu svého nezávislého hodnocení. U vybraných změn bylo inspektory zjištěno v jednom případě nesprávné klasifikování změny a ve dvou případech nedodržení postupů evidence změny. Změnou klasifikace a podáním žádosti o povolení změny již v průběhu kontroly byla provedena náprava zjištěného stavu. O nápravě ostatních zjištění budou inspektoři informováni ve stanoveném termínu.

V závěru roku bylo kontrolou prověřeno šetření vybraných událostí poruchovou komisí ČEZ-ETE (PRK). Kontrola výsledků šetření vybraných událostí šetřených PRK, včetně hodnocení událostí podle stupnice INES a kontrola plnění vybraných nápravných opatření uložených poruchovou komisí zjistila několik nedořešených problémů, které mají termín splnění počátkem roku 2003. Inspektoři SÚJB hodnotí u událostí vybraných pro kontrolu průběh šetření, analýzu příčin a uložená nápravná opatření jako odpovídající závažnosti události.

V prosinci byla uzavřena kontrola, která byla zaměřena na řešení nesouladů a účinnost zpětné vazby. Při kontrole byly pomocí předem vypracovaného dotazníku a navazujících pohovorů zkoumány vybrané události 2. bloku (zapůsobení ochran "zemní spojení rotoru turbogenerátoru", ztráta všech napájecích čerpadel s následkem iniciace limitačního systému) a 1. bloku (ruční odstavení reaktoru po výpadku kondenzátního čerpadla). Události jsou šetřeny podle příslušného postupu. Přestože v řídící dokumentaci jsou stanoveny termíny pro šetření události a vypracování analýz, je používána možnost prodloužení termínu, což vede k tomu, že šetření událostí trvá v některých případech nepřiměřeně dlouho. Prodlužování termínů je využíváno především v případech, kdy není nutné obnovení provozu bloku. V případě bezprostředně požadovaného opětovného náběhu bloku jsou svolávána mimořádná zasedání poruchových komisí. Situaci v šetření událostí v průběhu spouštění znesnadňuje množství subjektů zúčastňujících se jejich šetření.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Zkušební provoz 1. bloku je sledován pravidelnými kontrolami, při nichž jsou především zaznamenávány a posuzovány jeho důležité parametry a plnění kriterií stanovených Limity a podmínkami bezpečného provozu a provozními předpisy. Na primární části bloku nebyly zjištěny nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a rovněž nebylo zjištěno porušení Limitů a podmínek bezpečného provozu. Zkušební provoz probíhal bez mimořádných událostí až do zahájení plánované odstávky.

Průběh prací při prosincové odstávce byl sledován rovněž v rámci pravidelné měsíční kontroly. Při kontrolách využívali inspektoři k hodnocení průběhu odstávky pravidelně předávaných harmonogramů prací. Jednou ze sledovaných zkoušek byla pravidelná zkouška těsnosti kontejnmentu (PERZIK), kterou bylo ve dnech 18. až 20. prosince ověřeno splnění projektových kritérií těsnosti hermetických prostor. Zkouška opět prokázala splnění kritérií s dostatečnou rezervou.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Energetické spouštění 2. bloku bylo na řadu týdnů přerušeno, a proto předmětem pravidelných kontrol shrnutých v měsíčních protokolech bylo zejména sledování postupu prací při provádění oprav. Od 16. prosince po opětovném uvedení reaktoru na MSKS jsou opět zaznamenávány a posuzovány všechny důležité parametry a plnění kriterií stanovených jak v programech zkoušek, tak v dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu. Na primární části bloku nebyly zjištěny nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Samostatnou kontrolou byla v říjnu prověřena připravenost bloku k započetí testů na výkonové hladině do 55% Nnom. Při kontrole byly posouzeny a zhodnoceny výsledky testů na předchozí hladině a splnění požadavků SÚJB, uvedených v protokolech a podmínkách doposud vydaných rozhodnutí a vztahujících se k zahájení etapy. Při kontrole byly nesplněné požadavky znovu zopakovány (jednalo se o opožděné předání požadovaných dokumentů, revidování provozní dokumentace a dokladování, že směny operativního personálu byly seznámeny s rozbory významných poruch) a kontrola byla uzavřena s tím, že podmínkou vydání souhlasu k zahájení etapy bude předání informací o splnění vyjmenovaných požadavků.

Vzhledem k tomu, že práce na opravě turbogenerátoru a jeho znovuuvedení do provozu, mají významný vliv na postup spouštění, sledují specialisté SÚJB také práce a výsledky zkoušek v této části elektrárny. Ve čtvrtém čtvrtletí byla na 2. bloku po výměně rotoru zaznamenána neplánovaná provozní událost spojená s chybnou funkcí při zvyšování výkonu turbogenerátoru s následným odstavením reaktoru, která je v šetření.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

V rámci plnění česko-rakouské dohody z Melku a k tomu účelu schválené tzv. "Road Map", kterou byl stanoven časový plán plnění závazků, vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu postupu, a předávání informací o stavu plnění jednotlivých kroků, byly v listopadu a prosinci v Praze uspořádány dva společné semináře. Závěrečné hodnocení problematiky souběhu vysokoenergetických potrubí na úrovni 28,8 m bylo prezentováno rakouské straně ve dnech 7. - 8. listopadu. V průběhu setkání rakouských a českých expertů bylo vysloveno a zodpovězeno mnoho technických otázek. Na závěr obě strany shodně konstatovaly, že byl nastaven prostor k otevřené diskusi, která umožní zúčastněným expertům získávat další potřebné informace. Shrnutí této problematiky jako informace pro Evropskou komisi je uveřejněno na www.sujb.cz v originále v anglickém jazyce.

Na druhém semináři k bodu 5 Melkského protokolu, jenž proběhl od 9. do 11. prosince, byly shrnuty výsledky procesu kvalifikace komponent. V prosinci proběhlo v Praze rovněž pravidelné česko-rakouské bilaterální jednání, na kterém byli zástupci z Rakouska informováni o postupu plnění závěrů Melkského protokolu.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech včetně využití komunikace prostřednictvím www.sujb.cz.

5. Závěr

Zkušební provoz 1. bloku probíhal opět bez vážných odchylek, při plánované odstávce proběhly činnosti podle harmonogramu. Také odstávka 2. bloku byla úspěšně ukončena a reaktor byl opět uveden na výkon pro testování na výkonové hladině do 55 % nominálního výkonu. K neočekávaným událostem došlo na sekundárním okruhu obou bloků při připojení turbogenerátoru k elektrické síti. Zatímco provoz 1. bloku byl obnoven již v prvních dnech roku 2003, opravy závad na 2. bloku si vyžádaly bezmála tři týdny, protože bylo nutno opravit navíc ještěnalezené netěsnosti (např. na převáděcím potrubí páry). Obě události jsou v šetření.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
Nnom jmenovitý tepelný výkon reaktoru
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaVypořádání připomínek

K materiálu, předanému do připomínkového řízení dne 13. ledna s termínem k vyjádření do 24. ledna, dostal SÚJB celkem 16 vyjádření, z nichž 13 neobsahovalo žádné připomínky.

Na základě doporučení místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti České republiky byl závěr zprávy doplněn o informaci k neplánovanému odstavení 2. bloku a jeho opětovném uvedení do výkonového stavu.

K připomínkám Ministerstva životního prostředí doplňujeme informace podle pořadí otázek, případně byl materiál upraven v příslušných částech zprávy:

Obecnou připomínkou MŽP je poukaz na "nepochopitelnou nekonkrétnost" Situační zprávy a tím domnělé snížení její vypovídací schopnosti. Tak jako již několikrát v minulosti je nutno znovu konstatovat, že Situační zpráva má být zhodnocením poznatků SÚJB, jejichž podkladem je jeho vlastní dozorná činnost. Pokud by při popisu svého hodnocení měl SÚJB zacházet do detailních popisů jednotlivých událostí (jak v ETE, tak v SÚJB), stala by se Situační zpráva téměř nečitelnou pro velké množství technických a speciálních popisů a jejich objasnění. Zainteresovanému zástupci MŽP byla v minulosti ve vypořádání připomínek opakovaně nabídnuta v případě zájmu možnost konzultace k dostatečnému vysvětlení podrobností.

 1. Na jakých zařízeních byly zjištěny netěsnosti po provedení tlakových zkoušek I.O a II.O. 2. bloku?

  Zmíněné netěsnosti byly zjištěny na několika armaturách systému odvzdušnění primárního okruhu, kontinuálního čištění chladiva, přepouštěcí stanice do atmosféry a na impulsním pojistném ventilu kompenzátoru objemu.

 2. Jaké ochrany reaktoru působily při události večer dne 31.12.2002?

  Působilo rychlé odstavení reaktoru.

 3. K jakým konkrétním výsledkům dospěly semináře a jednání s rakouskou stranou, uspořádané v rámci plnění mezivládní dohody z Melku?

  K výsledkům seminářů je ve zprávě uvedeno shrnutí z oboustranně podepsaného prohlášení, v němž je vysloven předpoklad k dalším jednáním a výměně informací. K oběma problematikám byly zpracovány technické zprávy, které byly rakouskou stranou pečlivě studovány a jichž je několik desítek. Zpráva pro Evropskou komisi ke stavu hodnocení problematiky potrubí na úrovni 28,8 m je v anglickém jazyce zveřejněna na www.sujb.cz. V tomto smyslu je doplněna i Situační zpráva.

 4. Z jakých důvodů muselo být vydáno nové povolení uvádění radionuklidů do životního prostředí ve formě plynných výpustí?

  Informace o vydání zmíněného povolení navazuje na předchozí Situační zprávu, kde bylo uvedeno, že platnost stávajícího povolení vyprší 31. 12. 2002. Zpráva je doplněna o zpřesnění informace.
 5. Kdo klasifikuje podle předem stanovených kritérií veškeré změny mající vliv na jadernu bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost a fyzickou ochranu. Kdo a jak tato kritéria stanovil.

  Klasifikace změn přímo navazuje na rozdělení zařízení do bezpečnostních tříd v Seznamu vybraných zařízení. Kritéria k zařazení jsou uvedena v příloze vyhlášky č. 214/1997 Sb. Vlastní klasifikaci změn provádí přímo držitel povolení (v tomto případě ČEZ-ETE), inspektoři SÚJB pak vhodnost této klasifikace prověřují a v případě odlišného stanoviska případ projednají s pracovníky ČEZ-ETE. Pro tuto činnost existuje písemné stanovení doplňujících kritérií, které zpracoval SÚJB.

 6. Co rozumět pod pojmem "modifikace projektu obou bloku" pro změnu nastavení odlehčovacích ventilů kompenzátoru objemu a iniciaci rychlého odstavení reaktoru od vysokého tlaku v primárním okruhu?

  Modifikací je nazývána změna původního projektu. V konkrétním případě se jedná o změnu v nastavení citlivosti ventilů a dalších parametrů tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost jejich otevření při přechodovém procesu bloku a zabránit "roztěsnění" primárního okruhu otevřením ventilu při práci bloku na výkonu.

 7. Dovoluji si požádat, aby ovlivnění průběhu zkušebního provozu 1. bloku nebylo zdůvodňováno potřebami elektrizační soustavy (str. 2, odst. 5). Napjatou situaci v elektrizačním systému, která již dvakrát vedla k vyhlášení 1. regulačního stupně v minulém roce, způsobuje tzv. obchodní nedostatek elektřiny. Nejde o potřebu elektrizační soustavy, ale o obchodní zájmy jisté elektrárenské společnosti. Tuto připomínku považuji za zásadní.

  Uvedené konstatování je pouze ozřejměním jednoho z důvodů, proč se mění již odsouhlasené plánování odstávek. Pokud se držitel povolení rozhodne pro takovou změnu, je i tato předmětem zkoumání jejího vlivu na jadernou bezpečnost. V případě, že držitel povolení prokáže, že přesunutím termínu odstávek nedojde k ohrožení jaderné bezpečnosti neprovedením důležitých činností, SÚJB změnu schválí. SÚJB nemůže takovou změnu rozporovat, i když je zjevné, že je také předmětem ekonomické optimalizace provozu a návazností produkce této státem vlastněné společnosti.

 8. Do jaké kategorie je možné zařadit takzvané "neobvyklé události", které vznikly v průběhu odstávky a měly potenciální vliv na jadernou bezpečnost a radiační ochranu? O jaké události se jednalo konkrétně? Jaké události konkrétně byly hodnoceny klasifikací podle mezinárodní stupnice INES?

  Neobvyklé události jsou všechny stavy při spouštěné jaderné elektrárny, které jsou odlišné od definovaných projektem nebo programy pro provádění testů. Držitel povolení sleduje a hodnotí všechny události a činnosti. Zároveň zkoumá jejich pravděpodobný vliv na jadernou bezpečnost (JB) a u těch, které jsou zhodnoceny jako události s vlivem na JB, provádí jejich hodnocení podle stupnice INES. Takto bylo hodnoceno v průběhu odstávky např. nalezení nečistot v armatuře, pokles hladiny v nádrži a krátkodobé uzavření jedné trasy dochlazování odstaveného reaktoru. Všechny události byly hodnoceny pod stupnicí, tedy stupněm 0.

 9. Kolik kontrol provedli inspektoři SÚJB?

  Celkový počet kontrol v roce 2002 na ETE byl 76. V posledním čtvrtletí bylo uzavřeno 20 kontrol, z nichž 6 byly pravidelné měsíční kontroly.

 10. O jaké projektové změny, které byly aplikovány na základě výsledků zkoušek reaktorových bloků, šlo při kontrole dodržování postupů při jejich přípravě, evidenci a realizaci?

  Z databáze řádově několika tisíc změn, které byly v průběhu montáže a spouštění navrženy a realizovány, byly namátkově pro kontrolu vybrány změny v oblasti ASŘTP (nastavení setpointů), stav přípravy záměny impulsních ventilů parogenerátoru za jiný typ a změny na strojním zařízení (záměna clon, změna trasy odvodu úniků z I.O., oprava netěsnosti na impulsním potrubí).

 11. Co vykázalo "chybnou funkci" při neplánované provozní události při zvyšování výkonu turbogenerátoru po výměně rotoru na 2. bloku?

  Po výměně rotoru generátoru 2. bloku bylo změřeno nepřípustné chvění na nízkotlakém díle turbiny. Proto bylo přerušeno zvyšování výkonu a byla zkoumána pravděpodobná příčina.

 12. O jaké neočekávané události šlo na sekundárním okruhu obou bloků při připojení turbogenerátoru k elektrické síti? Proč nejsou zmíněny v příslušných kapitolách Situační zprávy?

  V obou případech došlo k selhání při připojení generátoru k síti. Na druhém bloku došlo k události 31.12.2002 a na 1. bloku 2.1.2003, tedy v době, kdy byla zpráva připravována a události nebyly uzavřeny. K chybným činnostem došlo na sekundární části bloku a ve snaze nepublikovat unáhlené závěry, budou obě události uvedeny v následujícím čtvrtletí. Zpráva byla doplněna podle připomínky Ministerstva spravedlnosti informací o současném stavu bloků.

Zpráva byla rovněž doplněna podle připomínky Ministerstva vnitra.