Situační zpráva - 4. čtvrtletí 2001

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 4. čtvrtletí 2001

1. Úvod

Dne 14. listopadu 2001 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 1180/2001 prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi sociálních věcí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.1.2002 novou Situační zprávu.

Po úspěšném ukončení a vyhodnocení testů v etapě aktivního vyzkoušení - energetickém spouštění (ES) na výkonové hladině do 55% Nnom povolil SÚJB počátkem října pokračovat v testování na výkonové hladině do 75 % Nnom. Reaktor 1. bloku byl uveden na povolenou výkonovou hladinu a po třídenní stabilizaci byly zahájeny fyzikální testy ověřující chování reaktoru na dané výkonové hladině. Současně proběhly zkoušky technologických zařízení a důležité zkoušky a měření turbosoustrojí, které mohou být realizovány v ustáleném stavu. V dalších dnech postupně následovaly zkoušky, při nichž je měněn výkon reaktoru. Následovalo provedení dynamických zkoušek bloku, předepsaných pro tuto etapu. Na konci října byla zahájena téměř čtyřtýdenní odstávka bloku, plánovaná pro provedení revizí zařízení. Reaktor byl znovu aktivován 27. listopadu a byl dále provozován na výkonové hladině 75% Nnom. Po úspěšném zopakování poslední ze zkoušek vydal SÚJB po provedení kontroly naplnění požadavků dané etapy 21.12.2001 souhlas s pokračováním energetického spouštění na výkonové hladině do 90% Nnom. Testy na této hladině byly úspěšně ukončeny 4. ledna 2002.

Druhý blok postoupil po úspěšném vyhodnocení přípravy k neaktivnímu vyzkoušení do první fáze spouštění - neaktivního vyzkoušení (NAV). Na základě povolení SÚJB byly provedeny tzv. horké hydraulické zkoušky, které mají za úkol prověřit funkčnost zařízení 2. bloku za provozních podmínek (teplota, tlak) před zavezením paliva. Po provedení předepsaných testů následovala fáze tzv. revize a provedení dalších zkoušek systémů, opravy a opětné vyzkoušení komponent, které v průběhu testů vykázaly odchylky od požadované funkčnosti. Jednalo se např. o chvění doplňovacích čerpadel, nedostatečnou funkci rychločinných armatur hydroakumulátorů, která si vyžádala repasi armatur ve výrobním závodě. Jednou z důležitých zkoušek pro přípravu fyzikálního spouštění bylo vyzkoušení zavážecího stroje, které bylo ukončeno v závěru roku. Na 2. reaktorovém bloku byly za účasti inspektorů SÚJB instalovány dozorovací systémy IAEA.

Průběh energetického spouštění 1. bloku stejně jako průběh a vyhodnocení neaktivního vyzkoušení 2. bloku byly předmětem podrobných kontrol pracovníků SÚJB, při nichž bylo sledováno plnění stanovených kriterií, dosahování projektem daných parametrů a způsob odstraňování nalezených nedostatků. Náplní kontrol bylo sledování, průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek. Zvláště pak byly prověřovány a hodnoceny všechny zkoušky a události s možným vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

V rámci své působnosti pokračoval SÚJB ve vydávání tiskových zpráv, jimiž byla o významných událostech informována nejen česká, ale i zahraniční veřejnost. V návaznosti na uzavření dohody premiérů Rakouské a České republiky z Melku proběhlo k jejímu plnění jednání mezi SÚJB a ČEZ-ETE. Inspektoři SÚJB se jako pozorovatelé zúčastnili probíhající mise IAEA.

2. Hodnocení dokumentace

Souběžně se sledováním průběhů zkoušek SÚJB hodnotí dokumentaci předkládanou k posouzení a ke schválení se žádostmi o vydání povolení. SÚJB vydává kromě povolení k jednotlivým etapám spouštění také povolení k provedení změn na 1. reaktorovém bloku. Dále SÚJB průběžně posuzuje protokoly o výsledcích testů, provedených v průběhu etap ES, které jsou dokladem o ukončení zkoušek. Jejich kladné posouzení spolu vyhodnocením prokazatelnost výsledků testů bylo podkladem pro vydání souhlasu k provedení testů na další výkonové hladině.

Pro 1. blok byly schváleny tři změny LaP, které vyplynuly z upřesnění podmínek provozuschopnosti systémů na základě zkušeností získaných během spouštění 1. bloku. V případech, kdy byla měněna hodnota nastavení parametrů, byly se žádostí předány SÚJB potřebné bezpečnostní analýzy a výpočty, prokazující dodržení požadavků na zajištění úrovně jaderné bezpečnosti, případně její zvýšení. Jedna ze schválených změn LaP byla provázána s vydáním povolení k provedení projektové změny. Projektovou změnou bylo v tomto případě nové nastavení podvýkonových relé hlavních cirkulačních čerpadel (HCČ), které má zamezit nežádoucí aktivaci systému rychlého odstavení reaktoru ve většině předpokládaných projektových přechodových režimů, aniž by byla negativně ovlivněna jejich funkceschopnost v případě iniciačních událostí, kdy je rychlé odstavení reaktoru požadováno. Druhá změna se týkala přestavení hodnoty zapůsobení ochran reaktoru od vysokého tlaku v kompenzátoru objem, třetí změna LaP se týkala změny intervalu nastavení podtlaku v kontejnmentu.

Posuzovaní předané Předprovozní bezpečnostní zprávy pro 2. blok je uzavřeno s tím, že přetrvávají některé výhrady SÚJB k předanému dokumentu (např. nebyly dosud zapracovány změny vyplynuvší z výměny pojišťovacích ventilů parogenerátoru, pro systémy řízení nebyly předány zprávy o ukončení verifikace a validace software). SÚJB neshledal v dokumentu vážné nedostatky, také v oblasti bezpečnostních analýz byly již provedeny potřebné úpravy související s přestavěním podvýkonových relé HCČ. Konečná verze dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu pro 2. blok byla předána ke schválení a v současné době probíhá posuzování dokumentu skupinou specialistů SÚJB.

Řízení o vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení 2. bloku nebylo je přerušeno pro přetrvávající nedostatky v dokumentaci a neukončení předchozí etapy. Řízení o schválení programů fyzikálních testů a zkoušek 2. bloku i etapového programu aktivního vyzkoušení byla proto přerušena.

Správní řízení ve věci povolení nakládání s velmi významným zdrojem ionizujícího záření - jaderným reaktorem 2. bloku a ve věci schválení změn vnitřního havarijního plánu a schválení programu monitorování výpustí bylo zahájeno koncem roku.

Problematika závodní preventivní péče na jaderném zařízení a zabezpečení zdravotnické pomoci pracovníkům i obyvatelstvu v případě radiační nehody byla konzultována se zástupci ETE a zároveň bylo zahájeno připomínkování Traumatologického plánu novely Vnitřního havarijního plánu

Správní řízení k vydání povolení pro přepravu čerstvého jaderného paliva pro palivové soubory VVER 1000 a palivové soubory s neutronovými zdroji VVER 1000 za zvláštních podmínek, tj. ze skladu čerstvého jaderného paliva do 2. bloku, bylo ukončeno vydáním povolení ke zmíněným přepravám.

Konečná verze Vnějšího havarijního plánu ETE byla schválena 6. prosince 2001 hejtmanem Jihočeského kraje po projednání v bezpečnostní radě Jihočeského kraje. Tím byl formálně ukončen proces převzetí odpovědnosti za koordinaci opatření na ochranu obyvatelstva v zóně havarijního plánování ETE krajským úřadem Jihočeského kraje od okresního úřadu České Budějovice, který za tuto oblast odpovídal před vznikem krajů. Současně s přepracováním Vnějšího havarijního plánu ETE pro podmínky krajské koordinace vrcholila ve 4. čtvrtletí 2001 příprava vícestupňového cvičení na jeho prověření.

3. Kontrolní činnost

Při kontrolní činnosti podle schváleného plánu kontrol bylo kontrolováno dosažení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Stále je sledováno odstraňování tzv. vad a nedodělků, které byly předmětem stanovených podmínek ve vydaných souhlasech k podetapám ES 1. bloku. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován především postup zkoušek na 1. bloku. Na 2. bloku je předmětem kontrol provádění neaktivního vyzkoušení. Součástí provedených kontrol byla i kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Situace na 1. bloku je po aktivaci paliva sledována formou pravidelných kontrol, které jsou zaměřeny na:

 1. Spouštění a provoz 1. bloku ETE - činnosti, které mají vliv na zajištění jaderné bezpečnosti,

 2. Dodržování požadavků radiační ochrany,

 3. Působení automatik rychlého odstavení reaktoru (ROR) a limitačního systému (LS),

 4. Dodržování limitů a podmínek ETE (porušení limitů a podmínek, činnosti dle LaP, čerpání limitních podmínek provozu, plnění požadavků na kontrolu a frekvenci kontrol),

 5. Dodržování etapového programu ES a navazujících dokumentů,

 6. Dodržování programu zabezpečování jakosti a navazujících dokumentů,

 7. Dodržování programů monitorování,

 8. Plnění vybraných podmínek rozhodnutí SÚJB.

Po zahájení testů na vyšších výkonových hladinách nebyly na primární části elektrárny zjištěny žádné nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Ve čtvrtém čtvrtletí nedošlo k porušení LaP na 1. bloku. V polovině prosince došlo při zkoušce výpadku turbonapaječek k zapracování limitačního systému reaktoru a následnému ručnímu odstavení turbiny. Vyšetření příčin události a účinnosti přijatých nápravných opatření bylo předmětem kontroly, která proběhla koncem roku. SÚJB požadoval opakovat provedení zkoušky TBN a informovat o způsobu ověření funkce této automatiky. Tato informace byla podána v požadovaném termínu a požadovaná zkouška byla znovu provedena.

Připravenost 1. bloku k zahájení testů na výkonové hladině do 75% Nnom v rámci aktivního vyzkoušení - energetického spouštění byla prověřena specializovanou samostatnou kontrolou. Bylo prověřeno splnění kritérií úspěšnosti testů na výkonové hladině do 55% Nnom, plnění aktuálních požadavků SÚJB z rozhodnutí, protokolů a stav zařízení bloku, zejména vybrané nedostatky zařízení vyskytnuvší se během testů (nepřípustné rozsouhlasy teplot v horkých větvích smyček při provozu dvou protilehlých HCČ, nežádoucí aktivace podvýkonových relé HCČ při zregulování otáček turbogenerátoru,neúspěšný přechod bloku do ostrovního režimu provozu a následné nezregulování na vlastní spotřebu). V průběhu kontroly bylo prokázáno, že 1. blok byl připraven k zahájení testů na výkonové hladině do 75% Nnom ve smyslu etapového programu energetického spouštění.

Nadále probíhá kontrola dodržování programu vyzkoušení automatického záskoku rezervy napájení rozvoden. Podle tohoto programu PKV jsou zkoušky vykonávány po celou dobu spouštěcích prací a jsou zakončeny zkouškou hromadného automatického záskoku rezerv při výkonu 100 %. Při kontrole provádění a vyhodnocování doposud provedených zkoušek nebylo zjištěno porušení legislativy.

V listopadu proběhla kontrola dokumentace k evidenci jaderných materiálů a kontrola a servis dozorovacích systémů IAEA v transportním koridoru a na reaktorovém sále. Kontrolou bylo zjištěno splnění požadavků státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů i požadavků IAEA stanovených pro tuto kontrolu.

V listopadu proběhly dvě kontroly zaměřené na problematiku havarijní připravenosti ETE. První byla kontrola postupu podle příslušných zásahových instrukcí v průběhu havarijního cvičení. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny vybrané zásahové instrukce byly dodržovány. Členové havarijního štábu i technického podpůrného střediska v průběhu cvičení postupovali v souladu se zásadami pro řešení vzniklé mimořádné události, cvičící kolektiv pracoval efektivně.

Druhá kontrola prověřovala zajištění postupu podle zásahových instrukcí, příp. jiných interních předpisů, pro monitorování a posuzování radiační situace při vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie, postupu činností nezbytných k provádění modelových výpočtů šíření radioaktivních látek a postupu podle zásahové instrukce. Programový prostředek RTARC ETE, instalovaný na ETE, je plně provozuschopný a pracovníci určení k práci s ním jsou s ním seznámeni a jsou znalí principů práce s ním. Zásahová instrukce bude v návaznosti na dosavadní zkušenosti z havarijních cvičení revidována tak, aby byly odstraněny některé nepřesnosti a aby byla plně kompatibilní s vyšší dokumentací. Bude provedena analýza reálnosti využití položek formulářů v ní uvedených a případně budou tyto položky redukovány tak, aby bylo při jejich vyplňování dosaženo maximální vypovídací hodnoty.

V oblasti radiační ochrany byla kontrolní činnost zaměřena na ověřování funkcí radiačního monitorovacího systému v průběhu testů na jednotlivých výkonových hladinách v rámci náplně programů spouštění. Zvláštní pozornost byla společně s ČMI věnována teledozimetrickému systému a jeho odezvě na hladině přírodního pozadí. Po provedení potřebných kroků k metrologickému ověření systému a úpravě algoritmu je systém plně funkční s dostatečnou úrovní vypovídací schopnosti poskytovaných údajů. Průběžně bylo sledováno dodržování Limitů a podmínek bezpečného provozu jaderného zařízení v oblasti radiační ochrany a byly provedeny kroky k upřesnění některých podmínek na základě zkušeností z průběhu spouštění.

Na žádost SÚJB bylo v listopadu zorganizováno porovnávací měření u filmové dozimetrie, které zajistila Celostátní služba osobní dozimetrie. Předběžné hodnocení ukázalo dobré výsledky, závěrečná zpráva bude SÚJB předána po podrobném vyhodnocení v lednu 2002.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Připravenost 2.bloku k zahájení neaktivního vyzkoušení (NAV) byla prověřena kontrolou začátkem října. Předmětem kontroly bylo doložení požadavků na připravenost, namátková kontrola stavu ASŘTP a dokumentace k NAV a plnění požadavků SÚJB z protokolů a předchozích rozhodnutí pro 2.blok. Doklady, předloženými jako součást žádosti a zejména jejich doplněním dle požadavků SÚJB na základě probíhající kontroly a v průběhu kontroly, bylo prokázáno, že připravenost kontrolovaných systémů 2. bloku k NAV je v souladu s požadavky uvedenými v platném programu.

Kontrola plnění vybraných částí programu integrované hydrozkoušky - horkých zkoušek byla zaměřena na průběh vybraných zkoušek, výsledky testů, plnění kritérií a hodnocení vad a nedodělků ze zkoušek a plnění požadavků SÚJB z rozhodnutí k zahájení NAV 2. bloku. Kontrolou bylo zjištěno neúplné provedení zkoušky impulsních ventilů, nesplnění kritéria úspěšnosti některých zkoušek (např. systémů čištění technologických odvzdušnění), neúplnost hodnocení cílů a kritérií programu v "Protokole o předběžném vyhodnocení etapy IHZ/HHZ". Inspektoři proto požadovali provést příslušná nápravná opatření včetně opakování zkoušek (např. znovu přehodnotit protokoly o zkoušce v případech, kdy nebyla splněna kritéria přijatelnosti, popř. cíle programu, předložit chybějící protokoly).

Ve 4. čtvrtletí 2001 bylo v rámci zkoušky před Státní zkušební komisí zahájeno ověřování znalostí z "Likvidace abnormálních a havarijních stavů" na plnorozsahovém simulátoru VVER 1000. Na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky před SZK byla 17 vybraným pracovníkům ETE udělena oprávnění k činnosti. Osmi pracovníkům ETE byla vydána oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Kontrolou byla prověřena připravenost operativního řídícího personálu ČEZ ETE před neaktivním vyzkoušením 2. bloku. Kontrola prověřila také obsazení směn řídícím operativním personálem na 1. bloku. Z předložených tabulek vyplývá, že provoz 1. bloku je zabezpečen operativním řídícím personálem s platným oprávněním. V rámci provedené kontroly nebyly shledány žádné nedostatky, které by byly v rozporu se zákonem č.18/1997 Sb.

V listopadu byla ukončena dlouhodobá kontrola sledující odzkoušení grafitového hřebenového těsnění na hlavních cirkulačních čerpadlech v rámci neaktivního spouštění. Kontrolou bylo zjištěno, že použití tzv. hřebínkového těsnění je jedním z technicky možných řešení uzlu hlavního přírubového spoje HCČ.

Kontrola dodržování programu zkoušek při vyzkoušení systému kompenzace objemu hlavního cirkulačního potrubí včetně havarijního odplynění primárního okruhu byla ukončena v polovině prosince. Při této kontrole bylo zjištěno, že všechny předepsané zkoušky byly provedeny. Kontrolní zjištění ovšem prokázala v některých případech také nízkou úroveň vypovídací schopnosti dokumentace o provedených zkouškách (nejsou uvedeny odchylky od požadavků připravenosti systémů, zaznamenávání hodnot průběhu parametrů není plně v souladu s požadavky příslušného programu, některé protokoly jsou obtížně čitelné). Proto inspektor požadoval učinit kroky k nápravě ve smyslu zajištění dostatečné vypovídací schopnosti protokolů a grafů z provedených zkoušek.

Při kontrole zkoušek funkčnosti, těsnosti a správného nastavení pojistných ventilů, vybraných uzavíracích armatur a klapek v rámci přípravy k neaktivnímu vyzkoušení byla rovněž zjištěna nízká úroveň dokumentace zkoušek (např. neshodně uváděná příčina proč VaN přetrvává, nejednoznačná označení dokumentů Posouzení V&N). I v tomto případě požadoval inspektor provést nápravu směřující ke zvýšení vypovídací schopnosti dokumentů.

Způsob zajištění fyzické ochrany byl realizován plně v souladu s vydaným rozhodnutím na úrovni pro provozovanou jadernou elektrárnu. V souladu s tímto rozhodnutím splnil ČEZ-ETE podmínku po dobu 3 měsíců předcházejících předpokládanému termínu zavážení jaderného paliva do jaderného reaktoru 2. bloku zabezpečit způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení v rozsahu Úřadem schválených administrativních a technických opatření.

Byly v plném rozsahu odstraněny nedodělky, tj. nemožnost provedení dílčích zkoušek technického systému fyzické ochrany v průběhu komplexního vyzkoušení z důvodu stavebních nebo technologických prací, uvedené v protokolu o kontrole SÚJB ze srpna 2001 a byla ukončena platnost schválených dočasných administrativních a technických opatření pro vstup osob a vjezd vozidel do střeženého prostoru a vybraných technologických objektů v druhoblokové části ETE.

SÚJB průběžně v tomto období ověřoval naplnění zpřísněných bezpečnostních opatření přijatých držitelem povolení po událostech z 11. 9. 2001 a opatření realizovaných na základě pokynů ÚKŠ.

V listopadu byla provedena další mezinárodní kombinovaná námořní a železniční přeprava čerstvého jaderného paliva z USA přes území Polské republiky. V průběhu přepravy byly naplněny požadavky vydaných povolení SÚJB a zajištěn schválený způsob zajištění fyzické ochrany přepravy na úrovni jaderných materiálů zařazených do III. kategorie z hlediska fyzické ochrany. V současné době je ve skladu ČJP uloženo 205 ks palivových souborů připravených pro zavážku paliva do 2. bloku a pro 1. výměnu paliva v 1. bloku.

V prosinci byla provedena opakovaná kontrola plnění vybraných LaP skladu čerstvého paliva a kontrola vybraných podmínek souhlasu ke skladování čerstvého jaderného paliva. Přímo ve skladu čerstvého paliva byl odkryt a zkontrolován jeden vybraný zásobník, zkontrolovány záznamy o měření vlhkosti a teploty ve skladu čerstvého paliva a pasporty čerstvého paliva. Kontrola konstatovala dodržení kontrolovaných podmínek a nepřekročení maximálního obohacení dodaného čerstvého jaderného paliva.

Počátkem prosince proběhla společná kontrola SÚJB a IAEA evidence a kontroly jaderných materiálů, při které byla provedena kontrola správnosti instalace digitálních dozorovacích systémů IAEA v transportním koridoru a na reaktorovém sále 2. bloku ETE. Kontrola spolehlivosti jejich funkčnosti byla prověřena na základě výsledků prvotního jednodenního zkušebního provozu. Všechny kamery i obě řídící jednotky dozorovacích systémů byly následně zapečetěny. Kontrolou nebyly zjištěny chyby ve funkci dozorovacích systémů.

Kontrola nakládání s radioaktivními odpady (RAO), funkce bitumenační linky RAO, školení personálu a plnění závěrů protokolů z předcházejících kontrol SÚJB proběhla koncem listopadu. Kontrolou bylo prověřeno vedení evidence při shromažďování, třídění a zpracování RAO, uvádění radioaktivních látek do životního prostředí a měření obsahu radionuklidů v těchto látkách a obsah smluv mezi ČEZ,a.s.- Jaderná elektrárna Temelín a ALLDECO.CZ, a.s. v oblasti nakládání s RAO. Rovněž byla vykonána fyzická kontrola bitumenační linky a nakládání s kapalnými RAO. Kontrolou nebyly zjištěny vážné nedostatky, kterými by byly porušeny legislativní požadavky pro nakládání s RAO.

Kontrolní činnost se též týkala připravenosti radiačního monitorovacího systému pro 2. blok a nakládání s primárními neutronovými zdroji pro palivo 2. bloku. Radiační monitorovací systém ve společných částech pro oba bloky nevykazuje nedostatky, kompletace a ověření funkceschopnosti radiačního monitorovacího systému pro 2. blok nebylo v době kontroly ukončeno. Při nakládání s neutronovými zdroji byly dodrženy schválené podmínky a požadavky legislativy.


4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

Inspektoři SÚJB se koncem listopadu v roli pozorovatelů zúčastnili probíhající následné mise IAEA, jejímž cílem bylo opětovně prověřit naplňování bezpečnostních otázek, sumarizovaných v roce 1995 obecně pro reaktory typu VVER 1000 a prověřovaných v ETE misí IAEA v roce 1996. Bylo prověřeno všech 73 bezpečnostních oblastí, 65 bylo uzavřeno a osm je v pokročilém stádiu řešení, které dokladuje dobrou technickou úroveň a nebrání dalšímu bezpečnému spouštění a následnému provozu elektrárny.

Plnění dohody z Melku je stále jednou z priorit mezinárodních aktivit SÚJB ve vztahu k ETE. Poté, co byl dne 29. listopadu 2001 předsedou vlády ČR Zemanem, spolkovým kancléřem Rakouska Schüsselem a komisařem EK Verheugenem v Bruselu podepsán závěrečný dokument, podíleli se zástupci SÚJB na zpracování časového plánu monitorování plnění závazků vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu. Na technické úrovni bude plnění těchto závazků hodnoceno na česko-rakouských jednáních, konaných v rámci příslušné bilaterální dohody. Bilaterální jednání, kterých se za českou stranu kromě zástupců SÚJB účastní zástupci ostatních dotčených resortů a Komise jmenované usnesením vlády, bude koordinovat SÚJB, který je gestorem příslušné bilaterální česko-rakouské smlouvy. Opatření, která česká strana přijímá v oblasti jaderné bezpečnosti v návaznosti na uvedené závazky nebyla vyvolána přímo jednáními v rámci melkského procesu, ale souvisejí se standardními činnostmi vyžadovanými k udržení vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany JE Temelín.

Vláda ČR byla s výsledky jednání melkského procesu a připravovaným závěrečným dokumentem seznámena v listopadu 2001 ve Zprávě o přípravě na jednání s představiteli Rakouské republiky o ukončení melkského protokolu. K tomuto materiálu přijala vláda usnesení, kterým uložila zpracování a předložení další zprávy, která bude obsahovat plány realizace závazků vyplývajících ze závěrečného dokumentu, včetně dopadů na státní rozpočet. Na přípravě zprávy, která bude vládě předložena do konce ledna 2002, se SÚJB podílí.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech. V říjnu proběhlo na půdě SÚJB jednání s Greenpeace ČR, v listopadu pak otevřený seminář zaměřený na informovanost o havarijní připravenosti ETE, intenzivní je rovněž písemný styk s veřejností v rámci působnosti zákona č. 106/1999 Sb. včetně využití www.sujb. V prosinci se zástupci SÚJB zúčastnili semináře organizovaného sdružením Jihočeské matky, na kterém se aktivně zapojili do diskuse k hodnocení účinků malých dávek ionizujícího záření.


5. Závěr

Ve 4. čtvrtletí roku 2001 byly dokončeny podetapy aktivního vyzkoušení 1. bloku na výkonových hladinách do 55% a 75%. Na základě posouzení předložených dokladů o úspěšném ukončení každé těchto etap pokračovalo energetické spouštění na výkonové hladině do 90% Nnom. Příprava ke spouštění druhého bloku pokročila do fáze neaktivního vyzkoušení. V této etapě byla ukončena část horkých hydraulických zkoušek a probíhá podetapa revize, kdy jsou prováděny kontroly zkoušených komponent a odstraňovány závady na některých zařízeních (např. nepřípustné chvění čerpadel, ). Řízení k vydání povolení aktivního vyzkoušení - zavezení paliva do 2. bloku je stále přerušeno, protože je nutno dopracovat požadovanou dokumentaci předkládanou ke schválení SÚJB.


Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaVypořádání připomínek

K zaslanému materiálu dostal SÚJB celkem 17 vyjádření, z nichž 14 neobsahovalo žádné připomínky.

K připomínkám Ministerstva spravedlnosti týkajícím se návrhu doplnit zprávu:

 1. Informaci o částce, která byla plánovaná na uvedení bloků do provozu a o kolik byla překročena, nemůže SÚJB poskytnout, protože sledování nákladů na uvádění ETE do provozu nespadá do jeho kompetencí.

 2. Konkrétnější výsledky jednání v Bruselu byly doplněny do části 4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností.

K připomínkám Ministerstva životního prostředí týkajícím se návrhu doplnit zprávu o některé konkrétní informace:

 1. Počet zkoušek 1. bloku v podetapách 75% a 90% Nnom může být uveden pouze přibližně vzhledem k tomu, že SÚJB dozoruje pouze část prováděných zkoušek vybraných z těch, které mají vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost a fyzickou ochranu. Z tohoto hlediska bylo sledováno na 1. bloku v etapě do 75% Nnom 254 a v etapě do 90% Nnom 156 zkoušek. Podobně SÚJB nevede statistický přehled opakovaných zkoušek na 2. bloku, ale hodnotí splnění kritérií úspěšnosti.

 2. Ve smyslu požadavku na konkrétní uvedení některých odchylek komponent byla zpráva doplněna v příslušných odstavcích kapitoly 1. V kapitole 2 byly doplněny informace o zbylých schválených změnách LaP.

 3. Výsledek kontroly šetření příčin výpadku turbonapaječek byl doplněn do kapitoly 3.1.

Do kapitoly 2. byla rovněž zapracována připomínka Ministerstva vnitra týkající se schválení vnějšího havarijního plánu ETE.