Situační zpráva - 3. čtvrtletí 2000

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 3. čtvrtletí 2000

1. Úvod

Dne 23.srpna 2000 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 810/2000 místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministrovi financí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.10.2000 novou Situační zprávu.

V průběhu hodnoceného období (od 5. července do 9. října 2000) se stavba jaderné elektrárny Temelín nacházela ve fázi uvádění jaderného zařízení do provozu - etapě aktivního vyzkoušení. Tato etapa byla zahájena po vydání povolení k její podetapě - fyzikálnímu spouštění. Fyzikální spouštění (FS) bylo zahájeno prvním zavezením jaderného paliva do reaktoru 1. bloku ETE. Další postup fyzikálního spouštění po prvním zavezení paliva byl vázán splněním podmínek vydaného povolení. Jednalo se zejména o podmínky přechodu do jednotlivých režimů spouštění bloku, které jsou vymezeny předem stanovenými parametry bloku (viz tabulka na str. 10). K získání souhlasu SÚJB pro přechod do režimu s nižším pořadovým číslem bylo požadováno dokladování, že jsou podmínky SÚJB splněny.

Plněním požadavků SÚJB ČEZ-ETE postupně získal souhlas k přechodu do režimů 6 až 3 (postupnému zvyšování teploty primárního okruhu v předem stanovených rozmezích spojené se zkouškou celého systému). Přechod do režimu č. 2, v němž mělo dojít k aktivaci paliva v reaktoru a dosažení minimálního stabilizovaného kontrolovaného stavu (MSKS), nebyl před 30. zářím realizován, protože v průběhu zkoušek nebyla prokázána plná funkčnost pojišťovacích ventilů parogenerátoru a kompenzátoru objemu. Vzhledem k tomuto zjištění bylo 21.9.2000 rozhodnuto zastavit další práce v rámci schváleného programu a uvést blok zpět do režimu č. 6 (teplota do 60°C) a provést kroky k nápravě zjištěných nedostatků. Po odstranění nedostatků pokračovalo fyzikální spouštění opětným náhřevem bloku s postupnými přechody až do režimu č.3. Po zopakování příslušných zkoušek a ověření předepsaných kritérií úspěšnosti, předání protokolů s jejich vyhodnocením a po provedení závěrečné kontroly inspektory SÚJB bylo dne 9.10.2000 vydáno povolení k přechodu do režimu č.2 a k dosažení MSKS.

Kromě posuzování předaných dokladů o provedených zkouškách a testech je veškerá činnost při realizaci etapy pečlivě sledována při kontrolní činnosti inspektorů SÚJB. Náplní kontrol je kromě fyzické 24 hodinové přítomnosti inspektorů a sledování vlastního průběhu zkoušek také průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek

Součástí povinností SÚJB je informovat o posuzování bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín laickou i odbornou veřejnost včetně zahraničí. Tuto svou povinnost SÚJB plní několika způsoby: vydáváním tiskových zpráv, publikováním důležitých dokumentů prostřednictvím Internetu, odpověďmi na otázky vznesené na základě zákona č. 106/1999 Sb. a organizací schůzek a jednání na úrovni expertů. V rámci bilaterálních smluv, které má Česká republika uzavřeny s vládami SRN a Rakouska a které se týkají otázek jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, se v září uskutečnila v sídle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze dvě významná mimořádná jednání. Dne 2. září 2000 proběhlo na žádost rakouské strany bilaterální jednání s rakouskými experty a dne 5. září 2000 se uskutečnilo další jednání s německými experty. Dne 4.10.2000 na pozvání české strany navštívila delegace rakouských a českých poslanců v doprovodu přizvaných expertů jadernou elektrárnu Temelín.

2. Hodnocení dokumentace

K vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení (AV) - fyzikálnímu spouštění byla SÚJB předložena řada dokumentů, po jejichž posouzení a schválení bylo vydáno rozhodnutí s výrokem povolujícím zahájení AV. V návaznosti na postup fyzikálního spouštění byly některé již schválené dokumenty upraveny. Veškeré takto provedené změny podléhají znovu procesu posouzení a schválení SÚJB ve správním řízení.

Nově byly SÚJB předloženy ke schválení programy vybraných testů FS, které byly vyžádány v rámci vydaného povolení. Na základě žádosti ČEZ, a.s. SÚJB posoudil a schválil změny pěti limitních podmínek, zohledňující zejména rozdílnost podmínek v průběhu vyzkoušení od podmínek provozu.

SÚJB ukončil správní řízení návrhů:

 1. Dílčího Programu zajištění jakosti ČEZ-ETE pro fáze projektu, výstavby, montáže a přípravy ke spouštění II. bloku, revize 6,
 2. Dílčího programu zajištění jakosti ŠKODA PRAHA a.s. pro IV.stavbu jaderné elektrárny Temelín na vlastní činnosti GDt FD pro etapu projektu, výroby a montáže, revize 4,
 3. Dílčího programu zajištění jakosti finálního dodavatele systému ASŘTP pro fáze projektování , výroby a montáže, revize 2,

vydáním příslušných rozhodnutí o jejich schválení.

Schválené revize Dílčích programů zajištění jakosti zohledňují zejména změny organizační struktury ČEZ-ETE a ŠKODA PRAHA a.s., doplňují a upřesňují vykonávané činnosti popsané v předchozích revizích, jež budou uplatňovány při výstavbě 2.bloku ETE.

Kromě výše zmíněných dokumentů jsou SÚJB průběžně předkládány k posouzení a schválení také tzv. operativní programy, které jsou zpracovány jako doplňkové zpřesňující k etapovým programům a k programům komplexního vyzkoušení.

Dne 26.6.2000 schválil okresní úřad České Budějovice (koordinující okresní úřad) vnější havarijní plán jaderné elektrárny Temelín, jehož cílem je zabezpečení havarijní připravenosti obyvatelstva v okolí tohoto zdroje ionizujícího záření. K upřesnění vazeb, součinností a přístrojového vybavení jednotlivých složek proběhla v hodnoceném období série jednání a konzultací, která vyvrcholila pracovním jednáním se zástupci referátu obrany a ochrany okresního úřadu v Českých Budějovicích a zástupci dalších zainteresovaných složek. Vzhledem k nabytí účinnosti zákona o integrovaném a záchranném systému (č. 239/2000 Sb.) a zákona o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.) a s ohledem na změny ve státní správě a v samosprávě (vytvoření krajských stupňů místní samosprávy) lze v blízké budoucnosti očekávat přepracování vnějšího havarijního plánu. V důsledku těchto vazeb je tento plán třeba chápat jako živý dokument, který musí být neustále připraven k případnému využití.

Přestože držitel povolení vybavil obyvatelstvo antidoty (jodid draselný registrovaný pod názvem "Kaliev jodid" fy LEK) ve smyslu ustanovení § 3 nařízení vlády č. 11/99 Sb., o zóně havarijního plánování, ukázalo se, že i když lékárny mohou tento preparát (pro případné další zájemce z řad obyvatelstva, na něž se nevztahuje uvedené vládní nařízení) vydávat bez lékařského předpisu, není v ČR ani u výrobce v současné době pro tyto osoby k dispozici. Zmíněný výrobce si jako podmínku klade objednání celé šarže (tzn. 60 000 balení po 4 tabletách, při ceně 11.50 Kč/balení). Byla proto zahájena jednání s MZ ČR, SÚKL a dalšími institucemi, jak zabezpečit i pro další zájemce dostupnost jódového preparátu.

3. Kontrolní činnost

Při kontrolní činnosti, která běžně probíhá podle předem schváleného plánu kontrol na příslušné pololetí, bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost odstraňování tzv. vad a nedodělků, které byly identifikovány v průběhu etapy neaktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku ETE (viz. minulá zpráva). Inspektoři SÚJB rovněž sledovali plnění požadavků schválených programů a vybraných testů. Prováděné kontroly byly zaměřeny zejména na plnění podmínek před přechodem do režimů před vydáním souhlasu SÚJB a dodržování platných Limitů a podmínek bezpečného provozu ETE. Po 5.červenci bylo zahájeno celkem 38 kontrol zaměřených na plnění požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost a fyzickou ochranu v průběhu aktivního vyzkoušení 1. bloku ETE. Souběžně s těmito kontrolami je sledována pokračující výstavba 2. reaktorového bloku ETE. Součástí řady provedených kontrol byla i kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Vzhledem k tomu, že 1. blok ETE vstoupil zahájením etapy aktivního vyzkoušení do režimu spouštění a provozu, který je již definován i dokumentem Limity a podmínky, zahájil SÚJB na ETE rutinní kontroly podobné formy, jako jsou kontroly prováděné na provozované jaderné elektrárně Dukovany. Kontroly měly následující program:

 1. Provoz bloků z hlediska změn, které mají vliv na zajištění jaderné bezpečnosti
 2. Dodržování Limitů a podmínek ETE (porušení LaP, činnosti dle LaP, čerpání limitních podmínek provozu, plnění požadavků na kontrolu a frekvenci kontrol)
 3. Dodržování etapového programu FS a navazujících dokumentů
 4. Dodržování programu zabezpečování jakosti a navazujících dokumentů
 5. Plnění vybraných podmínek rozhodnutí SÚJB

V červenci nebyla zjištěna závažná porušení povinností ČEZ-ETE, jejichž plnění bylo v rámci těchto kontrol prověřováno. Držitel povolení postupoval v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí. Veškerá čerpání Limit a podmínek byla z hlediska jaderné bezpečnosti nevýznamná. V srpnu inspektoři konstatovali pouze částečné plnění podmínek rozhodnutí SÚJB, kterými bylo vyžadováno předávání harmonogramů spouštění a v jednom případě nedodržení podmínky rozhodnutí SÚJB týkající se zpracovávání operativních programů spouštění.

V rámci kontroly zkoušek systémů iniciace bezpečnostních systémů (systému primárního i diverzního) podle programu P221 byl sledován průběh a hodnoceny výsledky. Kontrolou nebyly shledány nesoulady s platným programem, zkouškami byla prokázána plná funkčnost zkoušených systémů.

V červenci byly předmětem dvou podrobných kontrol SÚJB schválený způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v období přepravy čerstvého jaderného paliva ze skladu umístěného v budově aktivních provozů do prvního hlavního výrobního bloku a zajištění fyzické ochrany přepravy čerstvého jaderného paliva. Součástí těchto kontrol byla i kontrola plnění podmínek rozhodnutí s povolením pro přepravy čerstvého jaderného paliva v typově schváleném přepravním obalovém souboru. Výsledky kontrol potvrdily, že přeprava čerstvého jaderného paliva a způsob zajištění fyzické ochrany přepravy proběhly schváleným způsobem a bez závad v souladu s rozhodnutími SÚJB a podle schválené dokumentace.

Po zavezení 163 palivových souborů do reaktoru 1. bloku ETE jsou ve skladu čerstvého paliva umístěny pouze tři palivové soubory, jež byly dovezeny jako rezerva. Průběh vkládání palivových souborů do reaktorové nádoby byl předmětem kontroly SÚJB. Zavážení paliva je plně automatizováno a poloha zaváženého palivového souboru je během celé manipulace přesně identifikována a zobrazena na displeji počítače zavážecího stroje. Zjištěná dočasná nefunkčnost kamery zavážecího stroje, která poskytuje pouze doplňkovou vizuální informaci, neovlivňuje jadernou bezpečnost při zavážení paliva, proto nebylo nutné zavážení paliva přerušit. Společnou kontrolou inspektorů SÚJB a MAAE byla zkontrolována správnost zavezení aktivní zóny reaktoru 1. bloku ETE, evidence a ověření soupisu fyzické inventury jaderných materiálů, verifikace jaderných materiálů a kontrola a servis dozorovacích systémů MAAE v transportním koridoru a na reaktorovém sále.

V souvislosti s ukončením zavážky čerstvého jaderného paliva do reaktoru 1. bloku provedli inspektoři kontrolu naplnění všech požadavků schválené dokumentace P109/R1 - program PKV a KV reaktoru. Inspektoři byli osobně přítomni při transportu a ustavení bloku ochranných trub do tlakové nádoby reaktoru, vložení těsnicích kroužků do hlavní dělicí roviny tlakové nádoby reaktoru, transportu a ustavení horního bloku na tlakovou nádobu reaktoru, utahování šroubů M170x6 a zkoušce těsnosti hlavního spoje tlakové nádoby reaktoru. Dále byli inspektoři přítomni následující tlakové zkoušce primárního okruhu. Při kontrole bylo ze strany SÚJB konstatováno dodržování požadavků schválené dokumentace a navazujících dokumentů.

Dne 4. srpna byla ukončena opakovaná zkouška integrity kontejnmentu 1. reaktorového bloku. Zkouška probíhala za přímého dohledu inspektorů SÚJB a prokázala, že hodnoty úniků naměřené při první zkoušce integrity kontejnmentu na přelomu let 1998/1999 splňují požadavky projektu na těsnost a jsou hluboko pod hodnotami kritérií úspěšnosti. Rovněž byla provedena kontrola připravenosti systémů diagnostiky primárního okruhu a seismického monitorovacího systému.

V rámci kontroly připravenosti strojních systémů primárního okruhu k přechodu do režimu č.2 byla další kontrola zaměřena na dokladování úspěšného provedení činností podle programu 1F 001 (etapový program fyzikálního spouštění) - II. režimové období - ohřev, příprava k vyvedení reaktoru na MSKS. Kontrola byla ukončena dne 21.9.2000 konstatováním nepřipravenosti k přechodu do režimu č.2. Vzhledem k existující netěsnosti uzlu pojistných ventilů kompenzátoru objemu bylo v rámci nápravného opatření nařízeno předložit průkaz těsnosti tohoto uzlu. Protokol byl po revizi celého uzlu pojišťovacích ventilů předložen dne 5.10.2000. V 41. týdnu byly dále předloženy všechny protokoly, které byly touto kontrolou požadovány a následně bylo po kontrole připravenosti zařízení konstatováno, že strojní systémy a komponenty primárního okruhu jsou připraveny k vyvedení reaktoru na MSKS.

Při kontrole připravenosti systémů elektro a požární ochrany byla předložena dokumentace o provedení a vyhodnocení zkoušek systémů elektro a požární ochrany s tím, že k datu ukončení kontroly nebyly ze strany SÚJB identifikovány přetrvávající vady a nedodělky, které by bránily k přechodu do režimu č.2. Nedostatky, zjištěné při fyzických kontrolách během přechodů mezi jednotlivými režimy byly včas odstraněny, resp. dle charakteru problému, bylo formou zápisu v deníku operativního styku uloženo jejich odstranění v konkrétním termínu.

Předmětem kontroly provedené na základě požadavku k odstranění vad a nedodělků byla kontrola zkoušky a vyhodnocení funkčnosti pojišťovacích ventilů parogenerátoru (PV PG). Při této kontrole byly zjištěny rozpory mezi údaji uvedenými v předložených a schválených dokumentech a hodnotami naměřenými v průběhu zkoušek. Proto byla v protokole o kontrole stanovena opatření k nápravě. Podle takto formulovaných požadavků SÚJB byly provedeny úpravy schválených dokumentů, změny byly posouzeny a posléze i schváleny SÚJB. Na konci září byla za účasti inspektorů SÚJB provedena další zkouška pojišťovacích ventilů parogenerátoru, která znovu neprokázala splnění požadavků na tyto ventily kladených. Na základě požadavku SÚJB řádně prokázat správnou funkčnost pojišťovacích ventilů parogenerátoru rozhodl provozovatel provést nové mechanické nastavení PV PG s tím, že tyto práce budou provedeny po vychlazení bloku a jeho uvedení zpět do režimu č.6. V souladu se zpracovaným a schváleným operativním programem byly provedeny všechny potřebné činnosti k odstranění nalezených neshod a začátkem října bylo dokladováno splnění požadavků SÚJB na prokázání funkčnosti PV PG.

V důsledku zjištění inspektorů při rutinní kontrole byla v září provedena specializovaná kontrola zaměřená na působení ochran dieselgenerátorů. Podnětem ke kontrole bylo nadbytečné zapůsobení rozdílové ochrany dieselgenerátoru při zkoušce systému zajištěného napájení. Pracovníci ETE provedli v návaznosti na zjištěný nedostatek dočasnou úpravu zařízení. Na základě kontrolních zjištění inspektorů SÚJB byla požadována opatření, spočívající v trvalé změně zařízení diferenciálních ochran u všech dieselgenerátorů.

Další z kontrol byla zaměřena na plnění povinností kontrolované osoby při šetření událostí poruchovou komisí a poruchovou komisí spouštění. Inspektoři hodnotili u událostí vybraných pro kontrolu SÚJB průběh jejich šetření, analýzu příčin a uložená nápravná opatření jako odpovídající závažnosti události. Inspektoři rovněž souhlasili se zařazením událostí vybraných pro kontrolu mimo stupnici INES. Při této kontrole nebylo zjištěno porušení předpisů ani schválené dokumentace.

Kontrolní činnost je nepřetržitě zaměřena také na průběh zkoušek systémů ASŘTP, nahrávání software, jeho následné ověřování a řešení nalezených neshod. Před vstupem do režimu 5 přetrvávalo na ASŘTP ještě značné množství nedodělků a bylo nutné jejich vliv na další postup spouštěcích prací detailně hodnotit jak ze strany ČEZ-ETE, tak ze strany SÚJB.

Před vstupem do režimu č.2 byly všechny nedodělky na ASŘTP odstraněny a ASŘTP Westinghouse primárního okruhu je ve stavu odpovídajícím zkouškám, které budou v dalším průběhu spouštění probíhat. Lze očekávat ještě značný objem seřizovacích prací na sekundárním okruhu, bude nutné rovněž věnovat pozornost úpravám systémů, kterými je stav ASŘTP prezentován směnovému personálu (FAS a UIS)

V rámci kontroly připravenosti k režimu č.2 bylo prověřeno, zda je v systémech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a systémech s jadernou bezpečností souvisejících (PRPS, DPS, PAMS a RCLS) implementováno programové vybavení, které bylo dodavatelem systémů (Westinghouse) deklarováno jako náležitě verifikované a validované. V této oblasti nebyly zjištěny nedostatky. Bylo ověřeno i vyřešení nedostatků, které se na ASŘTP vyskytly v dosavadním průběhu spouštění 1. bloku, předané doklady neindikují přetrvávání žádných problémů.

Vzhledem k tomu, že ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v oblasti jaderné bezpečnosti před Státní zkušební komisí (SZK) pro 1. blok ETE bylo ve 2. čtvrtletí 2000 v podstatě ukončeno, byli ve 3. čtvrtletí přihlášeni ke zkouškám před SZK pouze dva pracovníci. Na základě neúspěšně absolvované teoretické ústní části zkoušky u obou pracovníků, doporučila SZK v souladu se statutem SZK opakování zkoušky ve 4. čtvrtletí 2000, rovněž zkoušky dalších pracovníků ETE před SZK jsou plánovány na 4. čtvrtletí 2000. Ve 3. čtvrtletí 2000 byl dále kontrolován systém ověřování a dokladování kvalifikace pracovníků GDT Škoda Praha a.s. a vědeckého vedení spouštění, kteří se účastní spouštěcích prací na 1. bloku ETE. V rámci provedené kontroly nebyly shledány žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s požadavky zákona č. 18/1997 Sb. a navazujícími právními předpisy. Také odborná zkušební komise SÚJB v oblasti radiační ochrany pokračovala v ověřování zvláštní odborné způsobilosti pracovníků řídících práce v ČEZ-ETE a další 3 osoby složily úspěšně předepsané zkoušky.

SÚJB prověřoval plnění nápravného opatření uloženého na základě kontroly dokumentace systému jakosti ČEZ-ETE pro oblast neaktivního a aktivního vyzkoušení 1. a 2. bloku ETE, provedené ve 2. čtvrtletí 2000. Bylo zjištěno, že dílčí nedostatky v obsahu kontrolovaných postupů zajištění jakosti uvedené v závěrech kontroly byly odstraněny vydáním příslušných novel těchto dokumentů. Zbývající dílčí nedostatky v oblasti zabezpečování jakosti zjištěné kontrolou jsou postupně odstraňovány dle předloženého harmonogramu ČEZ-ETE.

V současné době provádí SÚJB v ČEZ-ETE kontrolu provádění činností souvisejících s přípravou a realizací změn vybraných zařízení v průběhu spouštění 1.bloku ČEZ-ETE podle platné dokumentace zajištění jakosti.

Kontrola plnění podmínek prováděcích předpisů a programů zabezpečování jakosti z hlediska procesu svařování v průběhu výstavby a spouštění ETE byla provedena na základě nových zjištění, kdy byly provedeny opravy potrubí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Výsledkem kontroly je požadavek navýšení počtu kontrol svarových spojů.

V srpnu byla uskutečněna rutinní kontrola funkčnosti technického systému fyzické ochrany (TSFO) včetně odezvy na signály ze simulovaného narušení vybraných prostor jaderné elektrárny. Kontrola prokázala plnou funkčnost TSFO a rovněž reakce pracovníků řídícího centra a bezpečnostní služby na simulované narušení byla v souladu s administrativními opatřeními podle schválené bezpečnostní dokumentace.

V září se uskutečnily další tři jednodenní kontroly zaměřené na funkčnost TSFO a výkon fyzické ostrahy zajišťované smluvní bezpečnostní službou. Kontrola prokázala 100 % funkčnost detekčních systémů na hranici střeženého a chráněného prostoru a plnou funkčnost dalších prvků TSFO. Rovněž fyzická ostraha byla zajištěna bez závad v rozsahu schválené dokumentace. V uvedeném období byla naplněna i zpřísněná bezpečnostní opatření přijatá ČEZ, a.s. v souvislosti se zasedáním MMF a SB v Praze.

V oblasti dozoru nad radiační ochranou ETE bylo provedeno několik kontrol, zaměřených na následující problematiku:

 • přístrojová a metodická připravenost programu monitorování výpustí,
 • přístrojová a metodická připravenost programu monitorování pracoviště (fyzická kontrola monitorů radiační monitorovací sítě, kontrola údajů předávaných po síti z monitorů na dozornu dozimetrické kontroly),
 • přístrojová a metodická připravenost programu osobního monitorování - část vnitřní kontaminace,
 • připravenost osobního monitorování - část zevní ozáření,
 • připravenost zajištění kontrolovaných pásem,
 • havarijní zajištění osob subjektů, působících v ochranném pásmu a ve střeženém prostoru.

Kontroly byly zaměřeny na plnění nápravných opatření uložených v protokolech o kontrole. Bylo zjištěno, že nápravná opatření byla provedena, případně jsou prováděna v daných termínech. Všechny kontrolované systémy jsou funkční a připraveny k používání v souladu se schválenými dokumenty.

U monitorování zevního ozáření zůstávají k dořešení některé části evidence a archivace vyhodnocených dávek. Do etapy energetického spouštění je nutné zabezpečit neutronovou dozimetrii v plném rozsahu. Program monitorování osobních dávek musí být v průběhu listopadu znovu schválen, protože ČEZ-ETE bude zavádět vlastní filmovou dozimetrii.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Na dokončených částech potrubních tras systémů 2. bloku ETE probíhaly dílčí stavební zkoušky a pomontážní čistící operace (PČO). Ty pokračovaly též na dieselgenerátorech II. a III.systému, včetně proplachu jejich olejových systémů. V současné době se provádějí jednotlivé tlakové zkoušky potrubních systémů a byla dokončena hydrozkouška bazénu havarijní zásoby kyseliny borité (GA201). Podle harmonogramu pokračovala revize a rekonzervace vybraných zařízení. Pokračovala instalace ocelových konstrukcí pro kabely, pokládka kabeláže a instalace skříní WDPF pro systémy řízení dodané Westinghouse. Na elektro-systémech pokračují zkoušky rozvaděčů a transformátorů podle příslušných programů předkomplexního vyzkoušení.

Inspektoři SÚJB ve sledovaném období prováděli na druhém bloku své rutinní kontroly dodržování technických podmínek montáže a plnění kriterií prováděných zkoušek. V červenci byla zahájena kontrola na činnosti dle programu P165, pokrývající postup hydrostatické zkoušky bazénu havarijní zásoby bóru GA201 a časově náročný následný technologický postup montáže, defektoskopických kontrol a pasivace povrchu nádrže. Na konci posuzovaného období byly zahájeny kapilární zkoušky svarových spojů nerezové oblicovky a kontrola jakosti svařování vybraných svarových spojů. Ke kontrole si SÚJB přizval nezávislou expertní podporu, která spočívá v superkontrole výsledků defektoskopických kontrol prováděných provozovatelem a v provedení vlastních nezávislých nedestruktivních kontrol. Kontroly svarů potrubí bezpečnostních tříd 1 a 2 byly v plném rozsahu již dokončeny v lednu letošního roku. Rutinní kontroly, prováděné ve sledovaném období, nevykázaly závažné nedostatky jak v oblasti dodržování jakosti montážních prací tak v oblasti spouštěcích prací.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

V souladu s českými právními normami a v rámci mezinárodních smluv plní SÚJB svou povinnost informovat vhodnou formou jak českou tak i zahraniční veřejnost. Informovanost zahraničí probíhá zejména na základě bilaterálních smluv formou jednání pověřených zástupců obou zúčastněných zemí. V oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany probíhají tato jednání pod záštitou SÚJB.

Dne 2.září 2000 proběhla schůzka expertů v rámci Smlouvy mezi vládami České republiky a Rakouské republiky o otázkách jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Tato schůzka byla neplánovaná, vyžádaná rakouskou stranou. Jednání se soustředilo na vyjasnění informací o bezpečnosti ETE, které byly předány rakouské straně před jednáním jako odpověď na soubor několika desítek otázek technického charakteru. Průběh jednání prokázal, že na bilaterálních jednáních lze projednávat politická témata, ale jednání o technických otázkách musí být podstatně lépe připravena (např. společným projektem jako v případě Německa-viz dále). Dále bylo zřejmé, že rakouská strana není ochotna podepsat jakýkoli společný zápis, naopak předložila nové žádosti o doplňující jednání malých skupinek, dalších asi 150 otázek dva dny po jednání a stále rozšiřovala požadavky na předložení dokumentace mající charakter obchodního tajemství. V rámci schůzky byla také rakouská strana informována o skutečném současném stavu na elektrárně Temelín v průběhu jejího spouštění.

Rakouským expertům byla rovněž nabídnuta - ještě před plánovaným termínem spuštění reaktoru - možnost exkurse a semináře na některých našich špičkových pracovištích. Později se uskutečnily ještě dvě návštěvy rakouských expertů v ÚJV Řež, a.s. a v jejich průběhu byla rakouské straně předána rozsáhlá dokumentace k otázkám hodnocení jaderné bezpečnosti tlakové nádoby a dokumentace týkající se seismicity území ETE. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu rozsahu požadovaných informací, který by soustředěním kapacit SÚJB na práci na odpovědích mohl omezovat v budoucnu vlastní úkol pracovníků - dohled nad spouštěním ETE, bylo rakouské straně nabídnuto jejich vypracování v ÚJV Řež, a.s. za úplatu. Na nabídku zatím není odpověď.

Jednání s delegací SRN 5. září mělo završit více než roční společné úsilí. Po sedmi specializovaných seminářích vypracovala německá firma GRS (Gesellschaft fűr Anlagen und Reaktorsicherheit mbH) na objednávku federálního a bavorského ministerstva životního prostředí studii hodnotící sedm vybraných okruhů jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ETE. Studie na zhruba 200 stranách i její 20 stránkový souhrn byla SÚJB předána k revizi přibližně s měsíčním zpožděním oproti původnímu plánu. Přesto předala česká strana odpovědi na doplňující otázky ještě před jednáním.

Velkou část vlastního jednání zabrala prezentace německých odborníků o výsledcích jejich rozborů, podání nových informací z české strany a diskuse otevřených otázek Ve většině případů dospěli němečtí experti k závěru, že řešení přijatá na ETE německým požadavkům vyhovují. V několika výjimkách, kde tomu tak nebylo, dospěli k závěru, že řešení odpovídá praxi obvyklé v jiných západoevropských zemích resp. USA. Němečtí experti poukázali na následující tři otevřené otázky, u nichž jim dosud předané informace neumožňovaly posoudit přiměřenost řešení. Jednalo se o hodnocení spolehlivosti hlavního ventilu přepouštěcí stanice do atmosféry a pojišťovacích ventilů při pracovním zatížení směsí voda-pára, technické řešení vedení potrubí hlavního parovodu a napájecí vody na úrovni +28,8 m, dostatečnost kapacity baterií nouzového napájení a jejich flexibilita při různých druzích havarijního zatížení. Česká strana na místě a znovu v následujících dvou týdnech poskytla další podklady a vysvětlení, které německá strana přijala jako dostatečná a studie byla korigována. V prvním říjnovém týdnu by měla být celá studie opět poskytnuta české straně a po souhlasu uvolněna.

Německá strana již dříve a znovu na zmíněném jednání konstatovala, že konečné posouzení jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ETE je výhradní záležitostí SÚJB a studie může pouze přispět novými pohledy. Pro německou stranu je dále vypracována druhá sada odpovědí na otázky bavorské veřejnosti.

Obou schůzek i jejich přípravy se z české, rakouské i německé strany účastnili jak reprezentanti kompetentních orgánů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, tak experti spolupracujících institucí (GRS, ÚJV Řež, a.s., ČEZ, a.s.- Jaderná elektrárna Temelín, Škoda Plzeň, EGP). Dalšími účastníky jednání byli zástupci ministerstva zahraničí ČR, velvyslanectví SRN či Rakouska v ČR, představitel ministerstva průmyslu ČR i ministerstva životního prostředí ČR. Rakouská strana byla navíc zastoupena i reprezentanty regionálních zemských orgánů státní správy z Horního i z Dolního Rakouska.

Patřičná pozornost ze strany SÚJB byla věnovaná i zpracování komentáře s vysvětlením k některým vystoupením hornorakouského zemského hejtmana Josefa Pühringera. Po písemném pozvání p. Pühringera k diskusi s odborníky SÚJB a návštěvě JE Temelín, poslal pan hejtman dva dopisy, ve kterých si diktoval podmínky, za kterých je ochoten přijet. Patřil mezi ně početný doprovod politiků, novinářů a odborníků, poskytnutí bezpečnostní dokumentace JE Temelín a neuskutečnění aktivace paliva. Ve dvou korektních odpovědích SÚJB byla opakovaně zdůrazněna připravenost českých expertů k diskusi s panem hejtmanem i jeho doprovodem, současně bylo podáno vysvětlení možných omezení takových diskusí. Na dosud poslední dopis SÚJB ze dne 15. 9. 2000 zatím nepřišla odpověď.

Na pozvání z české strany se 4. října na jaderné elektrárně Temelín uskutečnila společná návštěva rakouských a českých poslanců. Poslanci byli doprovázeni týmem expertů z obou zemí (převážná část českého týmu byli zástupci SÚJB). Program návštěvy zahrnoval prohlídku provozů elektrárny spojenou s diskusí o dojmech z prohlídky, otázky položené na zasedání v Rakousku, diskusi k otevřeným otázkám a jejich vyjasnění. Rakouská delegace vyslovila množství požadavků, z nichž nejdůležitějším byl požadavek odložit aktivaci paliva o 6 měsíců.

SÚJB se v rámci svých kompetencí i nadále věnuje publikování přiměřených informací o své činnosti české veřejnosti a předávání informací českým i zahraničním sdělovacím prostředkům V uplynulém čtvrtletí byla v této souvislosti vydána řada tiskových zpráv a byly pravidelně svolávány tiskové konference. Výrazně vzrostl počet a frekvence vystupování představitelů a specialistů SÚJB v tisku, ve vysílání rozhlasů a televizí i prostřednictvím Internetu.

Časově značně náročným úkolem se ukazují být činnosti spojené s poskytováním informací pole zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jen za období červen - září 2000 obdržel SÚJB více než 55 žádostí o informace, zejména od různých hnutí, jako např. Sdružení Jihočeské matky, Hnutí duha-Přátelé Země ČR, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Greenpeace ČR. Přitom prakticky každý dotaz sestává z celé série otázek či požadavků na poskytnutí rozsáhlé dokumentace nebo archivních informací.

Mezi další aktivity SÚJB v této oblasti nepochybně náleží přímá jednání se zástupci protijaderných či ekologických organizací. Největší publicitu přitom získaly organizace Greenpeace ČR a Jihočeské matky. Jednání s organizací Jihočeské matky proběhla za účasti předsedkyně, náměstka předsedy a expertů. Na 16 otázek formulovaných představiteli této organizace a předaných na posledním jednání byly začátkem října zaslány písemné odpovědi.

Pokud jde o Greenpeace ČR, s jejich zástupci proběhlo několik jednání, z nich tři na nejvyšší úrovni (náměstka resp. předsedkyně SÚJB). Ani jedno z jednání nové konkrétní poznatky nepřineslo a zástupci Greenpeace ČR byli několikrát vyzváni, aby předložili konkrétní důkazy, které by potvrdily podezření vznesená Greenpeace ČR na nedodržování požadavků jaderné bezpečnosti při výstavbě 1. bloku JE Temelín a které by úřad opravňovaly k vydání zákonných opatření k zastavení probíhajících zkoušek. Na soubor osmi dotazů předaných zástupcům Greenpeace ČR při poslední schůzce nemá SÚJB zatím odpověď. V této souvislosti nelze nezmínit demonstraci zorganizovanou Greenpeace ČR přímo před budovou SÚJB dne 13.7.2000. Návrh zástupců SÚJB zahájit jednání Greenpeace ČR odmítli, účastníci zablokovali vchod a pokusili se vniknout do budovy, kterou přitom poškodili. Za zvuku sirény simulující jaderný poplach rušili práci SÚJB až do zásahu přivolané policie. I přes tento incident vedení SÚJB pokračuje v dialogu s Greenpeace ČR.

V rámci mezinárodní spolupráce byl český dozor posílen o experty ze zahraničí, kteří se zúčastňují spouštění ve funkci poradců. Těmito experty jsou dva pracovníci z Ruska a čtyři pracovníci ze slovenského VÚJE Trnava. Všichni tito experti mají bohaté zkušenosti ze spouštění reaktorů typu VVER, ruští specialisté přímo s dozorem nad spouštěním obdobného reaktoru VVER 1000.

5. Závěr

Uzavření posouzení veškeré legislativou požadované dokumentace a výsledky vlastní kontrolní činnosti umožnily SÚJB dne 9.10.2000 souhlasit s pokračováním prací v rámci fyzikálního spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Temelín včetně převedení bloku do režimu č. 2 a dosažení minimálního stabilizovaného kontrolovaného stavu reaktoru.


Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTPautomatizovaný systém řízení technologických procesů
ČEZ-ETEČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETEjaderná elektrárna Temelín
EGPEnergoprojekt Praha a.s.
FASFailure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FSfyzikální spouštění
GDTgenerální dodavatel technologie
GRSGeselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVBhlavní výrobní blok
INESmezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KVkomplexní vyzkoušení
LaPLimity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAEMezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKSminimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKVpředkomplexní vyzkoušení
PpBZpředprovozní bezpečnostní zpráva
PV PGpojišťovací ventil parogenerátoru
PZJprogram zabezpečování jakosti
SČPsklad čerstvého jaderného paliva
SÚJBStátní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKLStátní ústav pro kontrolu léčiv
SZKStátní zkušební komise
TPtechnické podmínky
TSFOtechnický systém fyzické ochrany
UISUnit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
WestinghouseWestinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzordozorný orgán Ruska
US NRCNuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE TrnavaVýzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1Provoz na výkonu> 2% Nnom> 260°Cenergetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2Nevýkonový provoz< 2% Nnom> 260°Cdosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3Horká rezervaZbytkové teplo> 260°Czávěrečná komplexní kontrola bloku
4Polohorká (teplá) rezervaZbytkové teplo> 150°Czkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5Studená rezervaZbytkové teplo> 60°Cnáhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6OdstavenoZbytkové teplo< 60°C1. zavážení paliva