Situační zpráva - 2. čtvrtletí 2002

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 2. čtvrtletí 2002

1. Úvod

Dne 22. května 2002 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 510/2002 prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi sociálních věcí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.7.2002 novou Situační zprávu.

Plánovaná odstávka, při níž byly provedeny další potřebné opravy a úpravy zařízení 1. bloku ETE, byla ukončena počátkem dubna. Před zahájením dalších testů energetického spouštění byly opakovaně provedeny tlakové zkoušky důležitých potrubních systémů. Po úspěšném provedení a vyhodnocení zbývajících testů v etapě aktivního vyzkoušení - energetickém spouštění (ES) na výkonové hladině do 100% Nnom, které bylo ukončeno komplexním vyzkoušením celého bloku na nominálním výkonu po dobu 144 hodin, SÚJB vydal 10. června povolení zahájit zkušební provoz 1. bloku jaderné elektrárny Temelín. Zahájením této etapy postoupilo spouštění 1. bloku ETE do své závěrečné fáze. Bezproblémové provádění testů bylo přerušeno pouze jednou událostí, při níž došlo opakovaně ke snížení výkonu, a která byla hodnocena jako nevýznamná z hlediska jaderné bezpečnosti.

Zavezením paliva do 2. bloku ETE započala etapa aktivního vyzkoušení-fyzikální spouštění (AV-FS). Přípravné práce k uvedení reaktoru 2. bloku na minimální stabilní kontrolovaný stav (MSKS) probíhaly až do konce května. Provedení závěrečných tlakových zkoušek primárního i sekundárního okruhu prokázalo netěsnosti některých důležitých uzlů, které musely být znovu opraveny (např. armatura kompenzátoru objemu, netěsnosti na parogenerátorech). Opakovaná zkouška integrity kontejnmentu byla ukončena 3. dubna s velmi dobrým výsledkem, který znovu prokázal dosažení projektových parametrů těsnosti kontejnmentu. Na základě hodnocení výsledků závěrečné kontroly inspektorů SÚJB, která prokázala splnění požadavků dozoru, a hodnocení předložené dokumentace, prokazující ukončení oprav a odpovídající připravenost bloku k zahájení řízené štěpné reakce, vydal SÚJB dne 29. května souhlas k uvedení reaktoru 2. bloku na MSKS. Fyzikální testy ověřující základní charakteristiky bloku byly dokončeny 14. června a ČEZ-ETE požádal o povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení-energetického spouštění (AV-ES). Po posouzení předaných dokumentů a zhodnocení připravenosti bloku vydal SÚJB povolení k provedení energetického spouštění, které bylo zahájeno dne 25.června zvýšením výkonu reaktoru.

Průběh spouštění obou bloků a vyhodnocení všech testů byly sledovány kontrolami, při nichž byly průběžně posuzovány a hodnoceny doklady o výsledcích provedených zkoušek a prověřovány a hodnoceny události s možným vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

V průběhu 2. čtvrtletí pokračovalo pořádání mezinárodních seminářů k tzv. Melkskému protokolu premiérů Rakouska a ČR. V dubnu proběhl v Praze za účasti zahraničních odborníků další seminář řešení otázky souběhu vysokoenergetických potrubí. K otázkám nadprojektových havárií byl uspořádán seminář ve Vídni. Některé otázky jsou v ČR uzavřeny a je připravena jejich prezentace zahraničním odborníkům. K zajištění fyzické ochrany ETE proběhla mise IAEA (Mezinárodní agentury pro atomovou energii). Proběhla také další bilaterální jednání s Rakouskem a Německem.

2. Hodnocení dokumentace

Posledním schvalovaným programem uvádění 1. bloku do provozu byl program 1E200 Program zkušebního provozu. . Pro 1. blok byly ve 2. čtvrtletí schváleny změny některých dalších dokumentů, jako např. změna etapového programu energetického spouštění a LaP. Schválení programu 1E200 a kladné posouzení další požadované dokumentace, jejíž velkou část tvořily protokoly o provedených zkouškách a protokoly připravenosti zařízení, bylo podkladem pro povolení k zahájení zkušebního provozu 1. bloku ETE, které bylo vydáno 10. června 2002.

Dále byla vydána dvě povolení k provedení změn, které jsou dořešením otevřených problematik a událostí z průběhu testování 1. bloku. Přílohou žádosti pro jejich vydání byly požadované analýzy včetně ověření řešení na simulátoru. Předáním analýz a vydáním povolení k provedení změny spočívající v úpravě algoritmů příslušných ochran tak byla dořešena a uzavřena událost, ke které došlo 7. února 2002. SÚJB rovněž vypracoval podrobnou informaci o průběhu a vyřešení události pro potřeby mezinárodních kontaktů. Hodnocení této události se nezměnilo, klasifikace závažnosti události podle mezinárodní stupnice INES je stupeň 1. (odchylka od schváleného provozního režimu), tedy málo významná z hlediska vlivu na jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

Další posuzovaná a schvalovaná dokumentace se týkala 2. bloku. Před zahájením aktivního vyzkoušení byly schváleny Limity a podmínky bezpečného provozu 2. bloku, etapový program FS a na něj navazující dílčí programy pro jednotlivé činnosti etapy AV-FS (např. Program zavážky paliva, Program dosažení prvního kritického stavu reaktoru, apod.). Souhlas k uvedení reaktoru na MSKS byl vydán 29. května a k aktivaci reaktoru došlo 31. května.

SÚJB posoudil a po zapracování změn schválil dne 20. června etapový program energetického spouštění 2E100, který je základním dokumentem pro realizaci této etapy, podmiňujícím její povolení. Významnou změnou tohoto programu ve srovnání se stejným programem pro 1. blok je zmenšení počtu podetap energetického spouštění. Tato změna vyplynula ze zkušeností při spouštění 1. bloku, kdy dlouhodobé testování bloku na nižších výkonových hladinách mělo nežádoucí účinky na turbogenerátor. Proto bude nyní spouštění probíhat v odsouhlasených podetapách do 30%, 55%, 75% a 100% Nnom, jejichž zahájení je vždy podmíněno kladným vyhodnocením předchozí etapy a souhlasem SÚJB.

V rámci správního řízení ve věci vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení-energetickému spouštění posoudili inspektoři protokoly, které byly předloženy jako doklad o úspěšném vykonání testů fyzikálního spouštění, a další protokoly dokladující připravenost bloku k přechodu do další etapy spouštění. SÚJB vydal povolení k provedení AV-ES dne 24.června 2002. Zároveň byly posouzeny a schváleny další dílčí programy vybraných testů energetického spouštění.

V souladu s podmínkami Rozhodnutí SÚJB podal ČEZ-ETE žádost o povolení k provozu jaderného zařízení - skladu čerstvého paliva (SČP), jejíž přílohy obsahovaly vyhodnocení zkušebního provozu SČP, průkaz připravenosti SČP a personálu k provozu, harmonogram provozu a upravenou část Předprovozní bezpečnostní zprávy pro jadernou elektrárnu Temelín. Specialisté zhodnotili předložené dokumenty jako vyhovující a bylo vydáno Rozhodnutí o povolení provozu SČP. Zároveň byly schváleny důležité dokumenty týkající se provozu, jako jsou Program zabezpečování provozu, aktualizované Limity a podmínky bezpečného provozu a Program vyřazování SČP z provozu.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost ve 2. čtvrtletí probíhala podle schváleného plánu kontrol a v návaznosti na průběh spouštěcích prací obou bloků. Při kontrolách bylo sledováno dodržení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován postup zkoušek na obou blocích. Při týmových kontrolách, které byly provedeny vždy před vydáním povolení k realizaci další etapy spouštění, byl prověřen aktuální stav bloku, pro nějž bylo požádáno o vydání povolení. Součástí provedených kontrol byla rovněž úspěšná také kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

Kontrolní činností na obou blocích je dozorována příprava personálu, zajištění fyzické ochrany a dodržování požadavků na radiační ochranu. Státní zkušení komisí byly ověřeny teoretické i praktické znalosti 37 vybraných pracovníků. Z toho 9 pracovníků pokračuje v praktické části zkoušky a 1 pracovník bude ústní část zkoušky opakovat ve 2. pololetí. Na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky bylo vybraným pracovníkům ETE uděleno celkem 27 oprávnění k činnosti.

Kontrola dodržení požadavků na realizaci způsobu zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení byla zahrnuta do týmových kontrol, které proběhly vždy před vydáním povolení nebo souhlasu k zahájení další etapy vyzkoušení příslušného bloku ETE. Tyto kontroly prokázaly splnění podmínky nutné pro vydání povolení za oblast fyzické ochrany. Kontroly v oblasti radiační ochrany byly zaměřeny na ověřování aktuálního stavu úrovně radiační ochrany, plnění programů monitorování okolí, programu monitorování pracoviště a programu monitorování výpustí. Ve všech případech bylo shledáno, že držitel povolení postupuje v souladu se schválenou dokumentací. Kontrolou bylo opakovaně prověřeno dodržování Limitů a podmínek ve skladu čerstvého jaderného paliva jaderné elektrárny Temelín.

V květnu byla provedena kontrola plnění limitů a podmínek (LaP) nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a plnění závěrů protokolů z předcházejících kontrol nakládání s RAO. Kontrolou bylo jednak prověřeno plnění nápravných opatření, o jejichž splnění doposud nebyla podána informace, jednak prošetřeno porušení Limitů a podmínek spočívající v překročení povoleného množství koncentrátu ve skladovací nádrži, které bylo způsobeno chybou personálu a bylo napraveno odčerpáním příslušného množství média do jiné vhodné nádrže. Limitní aktivita koncentrátu překročena nebyla. Inspektoři znovu požadovali podat informaci o nápravných opatřeních a v případě porušení LaP zahájili správní řízení, v němž požadovali okamžité řešení nedostatku. Držitel povolení podal ve stanoveném termínu požadované informace o nápravných opatřených a krocích k zamezení opakování porušení LaP, která spočívají ve stanovení odpovědností za sledování a kontrolu jednotlivých limitních hodnot, přepracování příslušné dokumentace a opakovaném proškolení personálu. Realizace nápravných kroků bude znovu prověřena další kontrolou.

Kontrola zacházení s dokumentací v ČEZ-ETE byla zaměřena naplnění požadavků na zabezpečení jakosti v této oblasti. Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky, jako například v dokumentaci nejsou stanoveny některé pravomoci, revize dokumentu existuje pouze v návrhu, formální chyby a pod. Na základě požadavku inspektorů podal ČEZ-ETE ve stanovené lhůtě informace o odstranění zjištěných neshod. Nápravná opatření jsou průběžně plněna a budou i nadále předmětem dalších kontrol SÚJB.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Provoz 1. bloku je sledován pravidelnými kontrolami, při nichž jsou především zaznamenávány a posuzovány jeho důležité parametry a plnění kriterií stanovených LaP a provozními předpisy. Na primární části elektrárny nebyly zjištěny žádné nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a rovněž nebylo zjištěno porušení Limitů a podmínek bezpečného provozu.

Připravenost 1. bloku k zahájení zkušebního provozu byla prověřena týmovou kontrolou. Bylo prověřeno splnění kritérií úspěšnosti testů na výkonové hladině do 100% Nnom , hodnocení testu komplexního vyzkoušení bloku, plnění aktuálních požadavků SÚJB z rozhodnutí, protokolů a stav zařízení bloku.

Nedostatky zjištěné v dokumentaci, kterou měla být prokázána připravenost ke zkušebnímu provozu, byly v průběhu kontroly na základě požadavků SÚJB odstraněny. Kontrolou bylo konstatováno, že předanými doklady bylo prokázáno dosažení připravenosti k zahájení zkušebního provozu požadované platným programem 1E200.

Povolení k zahájení zkušebního provozu bylo vydáno 10.června a ještě téhož dne byl zkušební provoz oficielně zahájen. Následujícího dne došlo ke snížení výkonu v důsledku chybného zapůsobení zábleskové ochrany a stabilizaci výkonu reaktoru na hladině 38% působením limitačního systému. Po odstranění příčiny došlo při zvyšování výkonu znovu k zapůsobení limitačního systému v důsledku neotevření jedné z armatur. Příčina byla znovu odstraněna a výkon reaktoru zvýšen na nominální stav. Po několika hodinách následovalo neplánované snížení výkonu, jehož příčinou byla indikace zvýšené koncentrace vodíku v zapouzdřených vodičích. Následovalo šetření příčiny pravděpodobného úniku vodíku. Po provedení řady kontrol a kontrolních měření byla událost uzavřena s tím, že příčinou bylo chybné zapojení měřících tras analyzátoru vodíku. V souladu s Atomovým zákonem informoval provozovatel SÚJB o všech svých krocích a přijatých nápravných opatřeních, která byla hodnocena jako adekvátní.

Počátkem června proběhla společná kontrola dodržování požadavků na nakládání s jadernými materiály. Její náplní bylo ověření dozorovacích systémů IAEA a zapečetění hermetického transportního uzávěru na 1. bloku inspektorem IAEA. Vlastní kontrola započala kontrolou evidenčních dokladů, které držitel povolení předložil inspektorům před zahájením kontroly, a kontrolou připravenosti držitele povolení na zapečetění hermetického transportního uzávěru. Následně byl proveden pravidelný servis dozorovacích systémů IAEA na obou reaktorových sálech a v obou transportních koridorech včetně výměny pečetí. Připravenost kontrolované osoby k zapečetění hermetického transportního uzávěru na 1. bloku byla splněna. Kontrolou záznamového média dozorovacích systémů v průběhu jejich servisu byla prokázána jejich funkčnost v celém sledovaném období. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že požadované evidenční doklady kontrolované osoby jsou v úplné shodě s údaji poskytnutými státnímu systému evidence a kontroly jaderných materiálů, včetně údajů zaslaných IAEA.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Po zavezení paliva probíhaly přípravné práce k uvedení reaktoru 2. bloku na MSKS. Z důvodu opakovaných netěsností na primárním a sekundárním okruhu bylo nutno těsnostní zkoušky obou okruhů v období od 6.4.2002 do 26.5.2002 opakovat. Provedení úspěšných tlakových zkoušek bylo SÚJB doloženo protokoly předanými na základě požadavku SÚJB.

Průběh opakované zkoušky integrity kontejnmentu byl sledován samostatnou kontrolou. Při kontrole byl prověřen soulad přípravy a postupu zkoušky s příslušnou schválenou dokumentací, zejména ze schválenými programy. Při kontrole nebyly zjištěny nesoulady v postupech zkoušek ani odchylky od schválených programů a metodik. Výsledky měření prokázaly splnění projektových kritérií těsnosti kontejnmentu s několikanásobnou rezervou.

Z posouzení souhrnného protokolu z hlediska jaderné bezpečnosti nevyplynuly žádné závažné nedostatky. Bylo zjištěno několik nesouladů mezi jednotlivými přílohami tohoto protokolu, které byly v průběhu kontroly odstraněny. Na blokové dozorně bylo prověřeno splnění požadavků Limitů a podmínek platných v režimu č. 4. Kontrolou výpisu kontrol prováděných personálem blokové dozorny bylo prověřeno, že všechny kontroly dle LaP, jejichž provedení je předepsáno pro režim 4, byly provedeny a parametry byly ve stanovených mezích. V průběhu kontroly bylo předloženými doklady doloženo, že vady a nedodělky vzniklé v průběhu dosavadního spouštění 2. bloku s termínem odstranění do MSKS byly odstraněny. Pro přetrvávající vady a nedodělky, které nebylo požadováno odstranit do MSKS, byla předána jejich posouzení s termíny odstranění, které inspektoři akceptovali. Uzavření této kontroly bylo podkladem k vydání souhlasu uvést reaktor 2. bloku na MSKS.

Týmovou kontrolou byly prověřeny výsledky testů provedených dle programu 2F001, splnění kritérií úspěšnosti, průběh testů z pohledu dodržení požadavků platných programů, dodržení relevantních požadavků Limitů a podmínek, plnění aktuálních požadavků SÚJB z rozhodnutí, protokolů a deníku operativního styku. Byl zkontrolován stav zařízení bloku, vybrané nedostatky zařízení, které se vyskytly se během testů, a existující vady a nedodělky.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

Na základě pozvání České republiky, zastoupené SÚJB, proběhla v ČEZ-ETE ve dnech 8. - 12. dubna 2002, následná mise IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Důvodem bylo nezávislé posouzení úrovně zajištění fyzické ochrany mezinárodním týmem expertů (IAEA, USA, Kanada a Francie, pozorovatelé z Litvy a Ukrajiny) vzhledem k tomu, že v průběhu předchozí mise IPPAS v roce 1998 byl technický systém fyzické ochrany prezentován pouze na úrovni návrhu předloženého v rámci bezpečnostní dokumentace z roku 1997. V předběžných závěrech mise nejsou žádná doporučení, pouze 13 návrhů k dalšímu zvážení a 17 položek charakterizujících dobrou praxi, která může být využita jako doporučení ostatním jaderným zařízením v rámci působnosti IAEA. Stručné hodnocení vedoucího týmu, které bylo prezentováno na tiskové konferenci, bylo velmi pozitivní, viz např. citace z vystoupení D. Eka (USA) "Systém fyzické ochrany Jaderné elektrárny Temelín je moderní a plně srovnatelný s podobnými systémy v celé západní Evropě i ve Spojených státech".

V ČEZ-ETE se ve dnech 28. - 30. května 2002 uskutečnil rovněž mezinárodní seminář provozovatelů jaderných elektráren ze Slovenska, Maďarska, Slovinska a České republiky, kterého se zúčastnili také zástupci dozorných orgánů a přizvaní zástupci Policie ČR a BIS. Cílem semináře byla vzájemná výměna informaci v oblasti fyzické ochrany po teroristických útocích v USA ze dne 11. 9. 2001, která byla doplněna souhrnným příspěvkem reprezentantů US DOE (Ministerstvo energetiky USA) a US NRC (Komise pro jadernou bezpečnost USA), jejichž účast na semináři byla zajištěna prostřednictvím IAEA.

Plnění dohody z Melku je v SÚJB stále jednou ze sledovaných mezinárodních aktivit. V souladu se zpracovaným časovým plánem plnění závazků vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu jsou ČEZ, a.s. připravovány prezentace řešení jednotlivých problematik. SÚJB je koordinátorem a gestorem bilaterálních jednání, kterých se za českou stranu kromě zástupců SÚJB účastní zástupci ostatních dotčených resortů a Komise jmenované usnesením vlády. Na technické úrovni bude plnění těchto závazků hodnoceno na česko-rakouských seminářích, konaných v rámci příslušné bilaterální dohody.

Jednou z velmi sledovaných otázek je řešení souběhu vysokoenergetických potrubí na strojovně. V dubnu proběhla na půdě SÚJB další prezentace výsledků analýz a výpočtů provedených pro potřeby řešení této otázky. ČEZ-ETE předložil SÚJB závěrečnou zprávu hodnotící varianty pravděpodobného řešení včetně zvolení té nejvhodnější.

Ve dnech 14. a 15. května 2002 se uskutečnilo ve Vídni první jednání pracovní skupiny, která provádí porovnání výsledků výpočtu radiologických důsledků vážných nadprojektových havárií s cílem harmonizovat základ pro havarijní připravenost, kterou za českou stranu vedl náměstek pro radiační ochranu. Na jednání bylo dohodnuto vytvoření tří pracovních podskupin a přibližný časový harmonogram provádění jednotlivých kroků. Úkoly vyplývající pro českou stranu ze zápisu z jednání byly rozpracovány a v návaznosti na dohodu obě strany předaly data potřebná k provedení výpočtů pomocí stanovených programů. K otázkám kvalifikace vybraných zařízení a seismicity lokality jsou zpracovány závěrečné zprávy a k jejich prezentaci zahraničním expertům jsou organizovány mise IAEA.

Paralelně s melkským procesem probíhalo hodnocení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení provozovaných ve státech kandidujících na členství v EU. EU za tím účelem zřídila ad hoc pracovní skupinu (WPNS/AQG). Tato skupina expertů na základě informací uvedených států zpracovala zprávu, ve které formulovala několik doporučení společných pro všechny státy a doporučení adresovaných jednotlivým státům. Zpráva byla přijata Radou EU a zaslaná k vyjádření kandidátským státům. Doporučení obsažená ve zprávě EU se v podstatě překrývají s úkoly formulovanými v dokumentech vztahujících se k melkskému procesu (dořešit problematiku souběhu vysokoenergetických potrubí a spolehlivost funkce pojišťovacích ventilů). V současné době má EU k dispozici další zprávu vypracovanou v květnu t.r. WPNS/AQG a projednanou 17. 6. Radou EU pro všeobecné záležitosti. Podle této zprávy má EU pokračovat v monitorování implementace doporučení.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech včetně využití komunikace prostřednictvím www.sujb.cz.

5. Závěr

V průběhu 2. čtvrtletí roku 2002 byly na 1. bloku dokončeny zbývající testy energetického spouštění a byl zahájen jeho zkušební provoz. Tato etapa je završením uvádění bloku do provozu, které bylo provázeno řadou dílčích problémů, jejichž řešení si vyžádalo nemalé zdržení i náklady. Výsledky energetických testů prokázaly připravenost bloku ke zkušebnímu provozu, který potrvá zhruba 1,5 roku.

Aktivní vyzkoušení - fyzikální spouštění 2. bloku bylo ukončeno úspěšným provedením fyzikálních testů. Tím bylo potvrzeno dosažení projektových a bezpečnostních parametrů aktivní zóny reaktoru 2. bloku. Na bloku nyní probíhá energetické spouštění.


Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení palivaVypořádání připomínek

K zaslanému materiálu dostal SÚJB celkem 14 vyjádření, z nichž 11 neobsahovalo žádné připomínky.

Na základě připomínky Ministerstva spravedlnosti ČR byla zpráva doplněna o detailnější informace k porušení LaP při nakládání s RAO na straně 3 předkládaného materiálu. K otázce nákladů vynaložených na odstranění poruch v průběhu uvádění ETE do zkušebního se SÚJB ve své zprávě nevyjadřuje ani formou zdůraznění své kompetence soustřeďující se pouze na oblast dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou. Ekonomická stránka provozu ETE je součástí informace předávané vládě ČR provozovatelem zastoupeným MPO.

K připomínkám Ministerstva životního prostředí:

V kapitole 2 části III. materiálu byl text týkající se vydání povolení rozšířen o explicitní vyjádření, že důvodem schválených změn bylo dořešení události ze 7.2.2002. K této problematice SÚJB opakovaně nabízí zástupci MŽP možnost získat ke zmíněné události materiál s informací zpracovanou pro potřebu zahraničních kontaktů.

K formulaci "netěsnosti některých uzlů, které musely být znovu opraveny" je nutno vysvětlit, že pojem "důležitý uzel" v sobě zahrnuje řadu zařízení, mimo jiné také proto, že z důvodu bezpečnosti jsou zařízení trojnásobně zálohována. Tudíž konstatování, že uzel musel být znovu opraven neznamená pouze opakování stejné činnosti z důvodu její špatné kvality. Například dochází k výměnám různých vnitřních částí téže komponenty až k její celkové výměně za nový kus. Proto smyslem opakování zkoušek je ověření těsnosti či nalezení vad vyměněných částí. Jak z předloženého textu vyplývá, SÚJB proto akceptuje pouze ukončení zkoušek s výsledkem vyhovujícím stanoveným kritériím. Příklad některých konkrétních netěsností je v textu uveden (armatura kompenzátoru objemu, parogenerátor).

Zmenšení počtu podetap ES znamená jednak sloučení testů do jedné podetapy (např. podetapy do 5 a 12 % byly včleněny do podetapy do 30% Nnom), jednak vypuštění zkoušek identických zařízení, jejichž výsledky byly prokázány na 1. bloku a jsou zcela aplikovatelné pro 2. blok.

K otázce porušení LaP v oblasti nakládáno s RAO byla upravena příslušná kapitola.

Ke snížení výkonu 1. bloku po zahájení zkušebního provozu došlo opakovaně v důsledku několika nezávislých příčin, které jsou v textu popsány. Příčinou první poruchy po zahájení zkušebního provozu bylo falešné zapůsobení havarijní zábleskové ochrany v rozvodně 1BA, tedy velmi málo pravděpodobná porucha specielní komponenty, která byla vyměněna. V dalším průběhu zvyšování výkonu neotevřela automaticky armatura 1RN82S101 a byl nutný ruční zásah. Všechny chyby byly ihned odstraněny, pouze hledání příčiny úniku vodíku si vyžádalo delší šetření, které bylo uzavřeno nalezením chybného zapojení analyzátoru vodíku..

K problematice vad a nedodělků je ve zprávě uvedeno: vady a nedodělky vzniklé v průběhu dosavadního spouštění 2. bloku s termínem odstranění do MSKS byly odstraněny. Další věta je upravena: Pro přetrvávající vady a nedodělky, které nebylo požadováno odstranit do MSKS, byla předána jejich posouzení s termíny odstranění.

Zpráva byla doplněna o hlavní doporučení WPNS/AQG pro ETE, jimiž jsou dořešit problematiku souběhu vysokoenergetických potrubí a kvalifikace pojišťovacích ventilů. (Zpráva WPNS/AQG je zveřejněna na www.sujb.cz.) K otázce dokumentů vztahujících se k melkskému procesu není jasné, o jaký odkaz ve zprávě se jedná. Jak již bylo v předchozích zprávách uvedeno, SÚJB je odborným garantem dořešení otázek vyplývajících z melkskému procesu. Z toho důvodu jsou organizovány semináře, na nichž si experti přizvaných stran vyjasňují svá stanoviska a přístupy k řešení jednotlivých otázek. Pro tyto potřeby jsou zpracovávány postupně expertní zprávy, které slouží jako podklad k jednáním.

K doporučení Ministerstva vnitra, doplnit materiál o informaci týkající se semináře o informování veřejnosti počátkem dubna, SÚJB konstatuje, že seminář byl zaměřen na informační činnost v případě vzniku mimořádné události nejen na jaderné elektrárně Temelín. Tato informace bude zpracována do výroční zprávy SÚJB za rok 2002.