Situační zpráva - 2. čtvrtletí 2001

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 2. čtvrtletí 2001

1. Úvod

Dne 14. května 2001 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 477/2001 prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi sociálních věcí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.7.2001 novou Situační zprávu.

Spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Temelín pokračovalo etapou aktivního vyzkoušení - energetickým spouštěním (ES) až do 25. dubna. Zbylé dva měsíce hodnoceného období bylo spouštění přerušeno a 1. reaktorový blok byl odstaven a vychlazen. Důvodem odstavení bylo poškození turbiny, jehož náprava si vyžádala řadu technicky i časově náročných kroků.

V průběhu odstávky byly, kromě oprav na systémech turbogenerátoru, provedeny další úpravy a opravy na zařízeních primárního okruhu. Zařízení a systémy byly po provedených opravách vyzkoušeny, provedení zkoušek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany bylo v souladu se schválenými programy zkoušek SÚJB dokladováno.

Současně je ke spouštění připravován i druhý blok, na němž probíhají závěrečné práce a zkoušky systémů tak, aby blok byl připraven k neaktivnímu vyzkoušení. V návaznosti na dokončování přípravy spouštění byly SÚJB doručeny samostatné žádosti o povolení provedení etap neaktivního a aktivního vyzkoušení 2. bloku ETE. Nejdůležitějšími dokumenty předloženými s žádostí o povolení k aktivnímu vyzkoušení k posouzení jsou Předprovozní bezpečnostní zpráva pro 2. blok ETE a samostatně schvalované Limity a podmínky bezpečného provozu 2. bloku ETE.

Průběh energetického spouštění a následné realizace změn a oprav při odstávce 1. reaktorového bloku ETE byly předmětem podrobných kontrol pracovníků SÚJB, při nichž bylo sledováno plnění stanovených kriterií, dosahování projektem daných parametrů a způsob odstraňování nalezených nedostatků. Náplní kontrol bylo sledování, průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek. Současně byly prověřovány a hodnoceny všechny bezpečnostně významné události. Z nich nejzávažnější událostí, která je dosud v šetření specializované kontroly, byla aktivace bezpečnostních systémů při provádění zkoušky logik bezpečnostních systémů s následným únikem chladicí kapaliny z primárního okruhu.

Příprava 2. bloku ETE k neaktivnímu vyzkoušení je rovněž předmětem kontrol inspektorů SÚJB. Kromě sledování přípravných zkoušek systémů a dodržování náplně schválených programů je pozornost inspektorů zaměřena také na aplikaci poznatků ze zkoušek 1. bloku. Jsou prováděny pravidelné kontroly skladování a přepravy čerstvého jaderného paliva, v oblasti dozoru nad evidencí jaderných materiálů probíhají kontroly společně s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

V rámci své působnosti pokračoval SÚJB ve vydávání tiskových zpráv, jimiž byla o významných událostech informována nejen česká, ale i zahraniční veřejnost. V návaznosti na dohodu premiérů Rakouské a České republiky z Melku byla SÚJB uspořádána další dvoustranná jednání za účasti zástupců EU zaměřená na vyjasnění dotazů souvisejících s bezpečností ETE.

2. Hodnocení dokumentace

SÚJB byly předkládány k posouzení další souhrnné protokoly o výsledcích testů, provedených v průběhu etapy ES na výkonové hladině do 55% Nnom, které jsou dokladem o ukončení části zkoušek.

Začátkem května zahájil SÚJB posuzovaní předané Předprovozní bezpečnostní zprávy pro 2. blok ETE. Pozornost při posuzování je zaměřena zejména na rozdíly mezi oběma bloky a na zapracování změn iniciovaných nalezenými neshodami při zkouškách prováděných na 1. bloku ETE. V současné době lze konstatovat, že SÚJB neshledal v dokumentu vážné nedostatky. V několika případech, kdy nebyly dostatečně zohledněny zkušenosti ze zkoušek 1. bloku, již SÚJB vyžádal provedení patřičných úprav.

Řízení o vydání povolení k neaktivnímu vyzkoušení bylo přerušeno do doby, než žadatel odstraní nedostatky v přiložené dokumentaci. Těmito nedostatky jsou zejména neschválení důležitých dokumentů, na které je v dokumentaci přiložené k žádosti odkazováno, a nepředložení průkazů připravenosti k neaktivnímu vyzkoušení.

Byl rovněž projednán harmonogram schvalování dokumentace pro 2. blok ETE a byly stanoveny zásady harmonizace dokumentace v rámci celé ČEZ, a. s.

SÚJB posuzuje bezpečnostní dokumentaci komplexního vyzkoušení technického systému fyzické ochrany (TSFO) pro celou jadernou elektrárnu (oba dva bloky). Příslušné rozhodnutí bude vydáno až po ukončení všech zkoušek dle schválených programů PKV pro části TSFO realizované v rámci II. etapy výstavby TSFO pro 2. reaktorový blok.

V rámci dozoru nad radiační ochranou byl zhodnocen vliv dosavadního provozu na okolí za 1. čtvrtletí 2001 a bylo konstatováno, že aktivita výpustí do ovzduší dosáhla zlomku procenta ročního limitu a aktivita výpustí do vodotečí hodnoty menší než 2% ročního limitu.

3. Kontrolní činnost

Při kontrolní činnosti podle schváleného plánu kontrol bylo kontrolováno dosažení kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Stále je sledováno odstraňování tzv. vad a nedodělků, které byly předmětem stanovených podmínek ve vydaných souhlasech k podetapám ES 1. reaktorového bloku ETE. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován především postup zkoušek na 1. reaktorovém bloku ETE. Na 2. reaktorovém bloku ETE je předmětem kontrol příprava k neaktivnímu vyzkoušení. Součástí některých provedených kontrol byla i kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Situace na 1. bloku je po aktivaci paliva sledována formou pravidelných kontrol, které jsou zaměřeny na:

 1. Spouštění a provoz 1. bloku ETE - činnosti, které mají vliv na zajištění jaderné bezpečnosti,
 2. Dodržování požadavků radiační ochrany,
 3. Působení automatik rychlého odstavení reaktoru (ROR) a limitačního systému (LS),
 4. Dodržování limitů a podmínek ETE (porušení limitů a podmínek, činnosti dle LaP, čerpání limitních podmínek provozu, plnění požadavků na kontrolu a frekvenci kontrol),
 5. Dodržování etapového programu ES a navazujících dokumentů,
 6. Dodržování programu zabezpečování jakosti a navazujících dokumentů,
 7. Dodržování programů monitorování,
 8. Plnění vybraných podmínek rozhodnutí SÚJB.

V dubnu bylo až do doby odstavení reaktoru a vychlazení primárního okruhu dozorováno testování na výkonové hladině do 55% nominálního výkonu reaktoru. Na primární části elektrárny nebyly dosud provedenými testy zjištěny žádné nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Ve druhém čtvrtletí nedošlo porušením LaP na 1. bloku.

Ve sledovaném čtvrtletí nedošlo po dobu provozu na výkonu na 1. bloku k rychlému odstavení reaktoru. K zapracování ochran reaktoru došlo v souvislosti s výpadkem dvou hlavních cirkulačních čerpadel začátkem května, kdy již byl reaktor odstaven. Automatiky, jejichž působení bylo předmětem kontroly působily v souladu s projektem. Situace, při kterých k jejich působení došlo, budou předmětem další kontroly SÚJB zaměřené na činnost poruchové komise ČEZ-ETE.

Při zkouškách systémů primárního okruhu v průběhu odstávky došlo k aktivaci bezpečnostních systémů. Tato událost nastala při provádění zkoušky logik bezpečnostních systémů s následným únikem chladicí kapaliny z roztěsněného reaktoru do dalších zařízení kontejnmentu dne 30. května. V souladu s požadavky legislativy informoval provozovatel SÚJB o předběžném vyšetření příčiny a přijatých nápravných opatřeních. SÚJB 4. června zahájil kontrolu, jejímž cílem, v souladu s doporučením metodiky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), je podrobné šetření kořenové příčiny události, její zhodnocení z hlediska funkčnosti sytému zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany provozovatele. Další součástí šetření je určení závažnosti události pomocí osmi stupňové mezinárodní stupnice hodnocení událostí INES. SÚJB konstatuje, že událost byla šetřena způsobem odpovídajícím zavedenému systému zabezpečení jakosti pro šetření událostí, přímá příčina události byla stanovena dobře, tedy nežádoucí provoz čerpadel do otevřeného primárního okruhu v důsledku nechtěného vygenerování signálu na start čerpadel. Kořenovou příčinou byla lidská chyba - pracovní metody personálu. Přijatá nápravná opatření směřují k zajištění neopakování obdobné události a SÚJB bude rovněž sledovat jejich plnění v průběhu dalšího uvádění do provozu. Kontrola bude uzavřena po zpracování a předání analýz provozovatelem a jejich vyhodnocení kontrolními pracovníky SÚJB.

Kontrolní činnost v oblasti radiační ochrany byla zaměřena zejména na dodržování programů monitorování pracoviště, výpustí a osobního monitorování. Specializovaná kontrola byla zaměřena na dodržování předpisů pro pracovníky diagnostiky. Při kontrole nakládání s radioaktivními odpady nebyly shledány závady, které by při zkušebním provozu ovlivňovaly činnost zařízení.

Kontrola dokumentace systému jakosti držitele povolení v oblasti vzdělávání a kvalifikace pracovníků k provádění obsluhy systémů diagnostiky primárního okruhu a seismického monitorovacího systému a prověření způsobu zajišťování obsluhy diagnostických a monitorovacích systémů z hlediska úrovně kvalifikace vybraných pracovníků obsluhy prokázala existenci příslušné dokumentace. Nedostatky byly shledány v požadavcích na potřebnou kvalifikaci konkrétních pracovníků. Proto SÚJB požadoval informovat ve stanoveném termínu o nápravě ve způsobu zajišťování obsluhy a uplatnění požadavků na jejich kvalifikaci.

Dvě kontroly jaderných materiálů byly zaměřeny na dodržování podmínek evidence jaderných materiálů. Při obou kontrolách byla provedena kontrola a servis dozorovacích systémů MAAE v transportním koridoru a na reaktorovém sále. Po ověření připravenosti kontrolované osoby k provedení plánované činnosti neshledali inspektoři SÚJB a MAAE žádné skutečnosti, které by vedly k poruše kontinuity provozu dozorovacích systémů. Kontrola záznamového media u dozorovacích systémů prokázala funkčnost záznamových zařízení a dozorovacích systémů MAAE ve sledovaném období. Inspektoři SÚJB byli přítomni snímání pečetí před roztěsněním 1. reaktorového bloku inspektory MAAE.

Ve sledovaném období byla skončena kontrola zaměřená na ověření jakosti svarů hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku iniciovaná podáním Geenpeace. Tato kontrola navazovala na kontrolu provedenou v dodavatelské organizaci Modřanské potrubní a.s. Praha. Prověřením výrobní a montážní dokumentace nebyla dostatečně prokázána jakost svarů a proto byla provedena následná kontrola přímo u provozovatele ČEZ, a.s. Na základě požadavku SÚJB byla provedením dodatečných měření tvrdosti, měřením ultrazvukem a provedením dodatečných analýz prokázána pevnost a požadovaná jakost svarů zkoumaného hlavního cirkulačního potrubí.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Vzhledem ke stavu přípravy ke spouštění 2. reaktorového bloku ETE a probíhající neplánované odstávce 1. bloku byla větší část kontrolní činnosti zaměřena na kontroly dodržování jaderné bezpečnosti na 2. bloku.

Byla ukončena kontrola dodržování technických podmínek montáže. Při této kontrole vyžadovali inspektoři informaci o přijatých opatřeních k zamezení opakovaného nedodržení technických podmínek montáže.

Sledování a hodnocení průběhu testů automatizovaných systémů řízení technologických procesů (ASŘTP) 2. bloku ETE bylo předmětem kontroly probíhající po celé čtvrtletí. Při této kontrole byly prověřeny postupy používané uvnitř ČEZ-ETE pro kontrolu průběhu a výsledků testů na ASŘTP a doklady o provádění těchto činností. Sledované testy probíhaly postupy předepsanými v platných programech. Jejich výsledky byly dokládány opět v souladu s požadavky platných programů. U většiny testů byla splněna kritéria úspěšnosti. Výjimečně byly zjištěny závady testovaných komponent. Při dokladování kontrolních činností nebyly zjištěny závažné nedostatky. Formální nedostatky ve vedení deníků montážních kontrol byly před ukončením kontroly SÚJB odstraněny.

Při kontrole průběhu předkomplexního a komplexního vyzkoušení systémů dieselgenerátorové stanice (DGS) byly předloženy doklady prokazující splnění požadavků programu. Systémy 1.-3. DGS 2. bloku ETE splnily kritéria stanovená programem pro průkazný chod.

Kontrola plnění nápravného opatření dle protokolu o kontrole byla spojena s kontrolou Programu zabezpečování jakosti a navazující dokumentace systému jakosti pro etapu neaktivního vyzkoušení 2. bloku ETE v oblasti činností zajišťovaných držitelem povolení a jeho dodavateli. Kontrola plnění nápravného opatření prokázala, že uložená nápravná opatření byla držitelem povolení splněna pouze částečně. Ke dni ukončení kontroly nebyly některé dokumenty vydány jako platné dokumenty systému jakosti ČEZ-ETE. Dokumentace systému jakosti pro etapu neaktivního vyzkoušení, ačkoli vykazuje určité nedostatky, je zavedena k provádění všech dílčích činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. SÚJB proto požaduje podat informaci o provedení nápravných opatření.

Na základě informací uvedených v denních programech byla provedena kontrola, zda jsou zahájeny zkoušky podle programu, který nebyl SÚJB dosud schválen. Bylo zjištěno, že zkoušky podle programu PKV a KV 2P286, jejichž provedení bylo uvedeno v denních programech nebyly zatím zahájeny. Dosud provedené zkoušky podle programu 2P276 byly doloženy protokoly o zkouškách a deníkem, které byly zpracovány v souladu s platným postupem zajištění jakosti. Kontrolovaná osoba tedy prokázala, že při řízení a dokladování zkoušek podle programů, jejichž dodržování bylo předmětem kontroly, je postupováno v souladu s §17 zákona č. 18/1997 Sb.

V rámci přípravy ke spouštění byly realizovány poslední dodávky čerstvého jaderného paliva (ČJP) pro reaktor 2. bloku ETE. Inspektoři SÚJB provedli kontrolu zajištění fyzické ochrany přeprav a dodržování podmínek rozhodnutí v průběhu přeprav čerstvého jaderného paliva pro jaderný reaktor 2. bloku. V průběhu kontrol nebyly zjištěny žádné závady a přeprava ČJP pro druhý reaktor proběhla schváleným způsobem bez závad. Ve skladu čerstvého jaderného paliva je v současnosti uloženo 166 palivových souborů.

Byla provedena další kontrola plnění vybraných limitů a podmínek skladu čerstvého jaderného paliva a kontrola vybraných podmínek souhlasu ke skladování čerstvého jaderného paliva. Při kontrole předložené dokumentace ani při kontrole vybraných parametrů nebyly zjištěny nedostatky.

V tomto čtvrtletí se uskutečnila kontrola průběhu zkoušek tří samostatných PKV na dokončeném TSFO pro stavební objekty dieselgenerátorové stanice, strojovny, rozvodny, výměníkové stanice a reaktorovny 2. bloku. Výstavba 2. etapy TSFO na ETE probíhala v souladu s předloženým harmonogramem s tím, že se předpokládá realizace KV celého TSFO začátkem července roku 2001.

Dále SÚJB uskutečnil začátkem května zevrubnou kontrolu způsobu zajištění fyzické ochrany ETE v provozované i ve výstavbové části v souvislosti s vydáním povolení k zahájení etapy neaktivního vyzkoušení 2. výrobního bloku. Na základě výsledků kontroly bylo konstatováno, že jak schválená dokumentace tak i schválený způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín (v rozsahu administrativních a technických opatření dle schválené dokumentace) odpovídá požadavkům zákona č. 18/1997 Sb. pro etapy před zavezením jaderného paliva do reaktoru 2. bloku.

Oprávnění k činnosti bylo uděleno 7 pracovníkům, kteří úspěšně zakončili ověřování zvláštní odborné způsobilosti před Státní zkušební komisí (SZK) praktickou částí zkoušky. V rámci ústní části zkoušky byly ověřeny znalosti dalších 16 pracovníků, z toho 1 uchazeč zkoušku opakoval a u dalších 2 neúspěšných uchazečů se předpokládá opakování zkoušky ve 3. čtvrtletí 2001.

Ve 2. čtvrtletí 2001 byla na ETE provedena kontrola zaměřená na odbornou přípravu vybraných pracovníků zabezpečovanou Školicím odborem. Vzhledem k tomu, že při kontrole nebyly shledány skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem č.18/1997 Sb. a dalšími právními předpisy, bylo Školicímu odboru ETE uděleno (prodlouženo) povolení k provádění odborné přípravy vybraných pracovníků na další období do roku 2005.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

Plnění dohody z Melku zůstalo jednou z priorit mezinárodních aktivit SÚJB ve vztahu k ETE. Dle usnesení vlády č. 65/2001 odpovídá SÚJB za naplnění kapitol I (tzv. "horká linka"), II (systém včasného varování) a IV (jaderná bezpečnost) protokolu z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za účasti komisaře Verheugena (dále jen Protokol). Mimo kapitoly I, která je plněna průběžně, lze považovat za uzavřenou i kapitolu II, na jejímž základě bylo v průběhu druhého čtvrtletí 2001 zprovozněno rakouské monitorovací zařízení dislokované v prostorách regionálního centra SÚJB v Českých Budějovicích.

Expertní mise s třístrannou účastí ustavená s cílem diskutovat otázky jaderné bezpečnosti ETE dokončila v průběhu měsíce května všechny činnosti, které předvídá kapitola IV Protokolu. Experti Evropské komise na závěrečném jednání předložili text společného politického prohlášení, shrnujícího průběh a výsledky proběhlých třístranných jednání. V závěru dokument obsahuje jednoznačné prohlášení všech tří stran o splnění hlavního cíle stanoveného Protokolem pro třístrannou misi expertů, tj. usnadnit dialog o otázkách jaderné bezpečnosti mezi vládami Rakouska a České republiky. Dokument doprovází pracovní materiál, shrnující technické diskuse a jejich závěry.

Oba dokumenty podle názoru české delegace realisticky odrážejí dosažené výsledky jednání a lze je postoupit do závěrečných politických jednání. Rakouská strana zatím k dokumentům předala mnoho pozměňujících návrhů a připravila návrh svého vlastního pozičního dokumentu. Je tedy na konečném stanovisku rakouské strany, zda výše uvedené dokumenty budou vydány jako společné (pro celou třístrannou komisi), či budou prezentovány jako materiály Evropské komise s tím, že bude na rakouské a české straně, jakou pozici k nim zaujme.

V měsíci červnu dokončila svoji práci ad-hoc pracovní skupina k otázkám jaderné bezpečnosti v kontextu procesu rozšiřování, kterou státy Evropské unie ustavily k posouzení situace v této oblasti v jednotlivých kandidátských zemích. Pracovní skupina vyvíjela svou činnost prakticky souběžně s procesem iniciovaným dohodou z Melku a její práce se účastnili zástupci všech patnácti členských zemí. Výslednou zprávu projednal a schválil stálý výbor velvyslanců členských zemí v Bruselu na svém jednání dne 6. června.

V souvislosti s ETE pracovní skupina doporučila dále analyzovat pouze dvě již dříve uvedené technické otázky (např. ve zprávě Asociace západoevropských jaderných dozorů či zprávě německé expertní organizace GRS). Jde o technické otázky spojené se souběhem vysokoenergetického potrubí páry a vody vně kontejnmentu a ověření způsobilosti hlavních pojišťovacích ventilů páry. Navíc k těmto dvěma specifickým otázkám identifikovala pracovní skupina pro všechny kandidátské země několik obecných doporučení ve vztahu k úrovni zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Pracovní skupina tak učinila s vědomím, že pro některé kandidátské země nejsou tato obecná doporučení relevantní.

Kandidátské země nemohly aktivně vstupovat do jednání ad-hoc pracovní skupiny. Výše uvedené neuzavřené technické otázky se tedy nyní stanou předmětem podrobného projednání na úrovni expertů, pro která byla sestavena zvláštní bezpečnostní dokumentace, specifická pro oba případy. Výsledkem těchto kroků pak bude rozhodnutí SÚJB zda vůbec, případně v jakém rozsahu, bude muset provozovatel přijmout nápravná opatření.

Pravidelné bilaterální jednání o jaderné bezpečnosti s Německem se uskutečnilo 3. května. Mimo běžné body agendy týkající se vzájemného informování o vývoji legislativy, praxe dozoru a situace na dozorovaných zařízeních byly na pořadu body o kterých proběhla diskuse. Otázka publikace zprávy popisující jadernou elektrárnu Isar 2 a Temelín zůstala nevyřešena, protože chybí souhlas provozovatele Isaru (E.ON). Byl definitivně uzavřen projekt o hodnocení sedmi vybraných oblastí bezpečnosti JE Temelín. Výsledná zpráva je k dispozici na vyžádání a stručné shrnutí bylo již publikováno (na internetu). Byly dohodnuty zásady pro budoucí dohodu o vzájemném informování o událostech na jaderných zařízeních s významností INES menší než 2 a o výměně dat z monitorovacích sítí (v druhém případě se předpokládá podpis protokolu). Další spolupráce v oblasti hodnocení bezpečnosti bude orientována na oblasti, které vyplynou z práce ad-hoc skupiny k otázkám jaderné bezpečnosti EK (viz výše).

V ne poslední řadě lze ve vztahu ke schvalovacímu procesu ETE považovat za významnou kontrolní misi IRRT (International Regulatory Review Team), která pod hlavičkou MAAE navštívila ČR v prvních dvou týdnech června. Dvanáct expertů z devíti států (mimo jiné z Německa, Velké Británie, USA, Švýcarska a Finska) podrobně prověřilo všechny aspekty dozorné činnosti státu v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, kterou na základě ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. zajišťuje SÚJB, a to včetně dozoru nad jadernou bezpečností, radiační ochranou, havarijním plánováním či přepravami radioaktivních materiálů.

Konečná zpráva týmu expertů bude vydána MAAE na přelomu července a srpna a bude okamžitě zveřejněna na internetových stránkách SÚJB. Podle předběžných výsledků, které experti prezentovali na závěr kontrolní mise, shledali jak legislativní rámec, tak vlastní výkon státního dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie a ionizujícího záření na velmi dobré úrovni, odpovídající dobré světové praxi. Vzhledem k postavení dozorného orgánu ve struktuře státní správy vyzdvihli experti fakt, že SÚJB dosáhl nezávislosti nejen "de jure", ale i "de facto". Experti samozřejmě zformulovali i konkrétní doporučení, jejichž realizace by mohla dále zvýšit úroveň dozoru v ČR.

Předpoklady pro přistoupení ČR ke "Společnému plánu mezinárodních organizací pro řízení mimořádné radiační situace" který je realizován pod záštitou MAAE, byly naplněny podepsáním smlouvy mezi SÚJB a Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Součinnostní dohoda o zabezpečení předávávání a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany na území ČR operačním a informačním střediskem MV - GŘ HZS ČR byla uzavřena 31.5.2001.

.Styk s veřejností je zajišťován pravidelně v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. V důsledku mediální diskuse, která byla vyvolána přepravou čerstvého jaderného paliva pro 2. reaktorový blok ETE, publikoval SÚJB na svých internetových stránkách informaci o pravidlech a podmínkách uskutečnění přeprav jaderných materiálů. V rámci očekávané přípravy mediální kampaně k 15.výročí černobylské havárie vydal SÚJB soubornou publikaci určenou ke zhodnocení většiny až doposud známých výsledků a k informování veřejnosti o úrovni znalostí tohoto problému v současné době. Tato publikace je k dispozici v tištěné i elektronické formě.

5. Závěr

Ve druhém čtvrtletí roku 2001 se opakovaně projevil vliv zprovozňování 1000 MW turbiny na postup aktivního vyzkoušení 1. bloku ETE. Postupy aktivního vyzkoušení 1. bloku jsou tak více méně podřizovány potřebě řešit závady a poruchy systémů turbogenerátoru. ČEZ, a.s. navíc ve snaze dodržet stanovený harmonogram prací zároveň připravuje ke spouštění také druhý blok. Za této situace SÚJB pečlivě sleduje dodržování požadavků na jadernou bezpečnost a zejména na radiační ochranu. Lze konstatovat, že anomálie, které se v průběhu prací na obou blocích vyskytly byly zvládnuty odpovídajícím způsobem.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
EGP Energoprojekt Praha a.s.
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení palivaVypořádání připomínek

K předkládanému materiálu bylo ve stanoveném termínu doručeno SÚJB celkem 18 vyjádření, z nichž 16 neobsahovalo žádné připomínky.

Na základě připomínky Ministerstva vnitra byl materiál v kapitole 4 doplněn informací o součinnostní dohodě mezi SÚJB a MV-GŘ HZS ČR.

Na základě připomínek Ministerstva životního prostředí uvést do souladu popis kontroly svařování s údaji v předchozí zprávě, byla zpráva upravena. K problematice svařování potrubí DN 850 je rovněž na www.sujb.cz uveřejněna specielní informace.

Všechny další dotazy MŽP směřují k získání podrobností z kontrol provedených pracovníky SÚJB. V těchto případech zpráva nebyla přepracována a jsou uvedena následující vysvětlení:

 • Na požadavek doplnit v kapitole 2 výčet dokumentů, jejichž neschválení bylo důvodem k přerušení řízení o vydání povolení uvádíme za všechny například programy PKV a KV pojistných ventilů parogenerátoru, které byly SÚJB předloženy ke schválení samostatně a později.

 • Popis události, při níž došlo k aktivaci bezpečnostních systémů, je přiměřený vzhledem k neukončení kontroly i jako podklad pro popis následného zhodnocení SÚJB. K této události zveřejnil SÚJB na svých stránkách www.sujb.cz specielní tiskovou zprávu s popisem události včetně stavu bloku bezprostředně před únikem média. Pokud nicméně MŽP nepovažuje ani tento popis za dostatečný, bude vhodné vyžádat si jej přímo od provozovatele.

 • K dotazu na kontrolu testování ASŘTP ve smyslu jaké závady komponent byly zjištěny, konstatuje SÚJB, že se jednalo o závady výjimečné, zjištěné na spolupracujících komponentách jako jsou pohony čerpadel, nepřipojený vodič nebo těžký chod armatur. Pokud byly identifikovány takové nedostatky, byly zkoušky přerušeny a zopakovány.

 • Další dotaz se týká nedostatků v dokumentaci systému jakosti pro etapu neaktivního vyzkoušení. Těmito nedostatky jsou například nejednoznačnosti v definování připravenosti zařízení, přepracování programů nebo chybějící odkazy na navazující dokumenty.

 • Stručný popis závěrů pracovní skupiny k otázkám jaderné bezpečnosti v kontextu rozšiřování EU je ve zprávě uveden. Část zprávy týkající se ČR byla poskytnuta zástupci MŽP Ing. Stráskému. Další detaily je možno nalézt v oficiálním dokumentu, vydaném stálým výborem velvyslanců členských zemí v Bruselu.