Pražské zasedání naznačilo další směřování WENRA

Ve dnech 30. – 31. října 2008 se v pražském Hrzánském paláci uskutečnilo v pořadí 18. plenární zasedání Asociace západoevropských jaderných dozorů (Western European Nuclear Regulators' Association; WENRA; více informací naleznete v rubrice WENRA).

Během jednání byla tradičně diskutována činnost obou pracovních skupin WENRA - skupiny pracující na přípravě společných bezpečnostních požadavků (referenčních úrovní) pro jaderné reaktory (Reactor Harmonization Working Group; RHWG) a skupiny zabývající se požadavky na bezpečnost při nakládání s radioaktivními odpady, vyhořelým jaderným palivem a vyřazování jaderných zařízení z provozu (Working Group on Waste and Decommissioning; WGWD).

Předseda RHWG, p. O. Gupta (náměstek generálního ředitele francouzského dozoru ASN) informoval o pokroku při realizaci studie soustředěné na problematiku "nových reaktorů" (tedy reaktorů, které nejsou pokryty stávajícími referenčními úrovněmi). V souvislosti se svým původním mandátem také představil vyhodnocení stavu plnění bezpečnostních referenčních úrovní (požadavků) v členských zemích WENRA.

WGWD pod vedením S. Theise, zástupce švýcarského dozoru, pokračuje v plnění svého původního plánu, tedy do roku 2010 harmonizovat v co nejširší míře přístupy v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu a skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva. Skupina zároveň na základě pověření WENRA připravuje podklady pro novou zprávu k bezpečnostním referenčním úrovním pro úložiště radioaktivních odpadů.

Neplánovaným, avšak zřejmě nejdůležitějším bodem zasedání se stala diskuse nad nově připravovanou legislativou EK, "jaderný balíček II" - tedy návrh směrnice Rady EU stanovující rámec jaderné bezpečnosti a návrh rozhodnutí Rady k nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem. WENŘE se podařilo zformulovat společnou pozici, která byla prostřednictvím její předsedkyně, D. Drábové, předána komisaři pro energetiku, A. Piebalgsovi.

WENRA také odsouhlasila oficiální přizvání "nejaderných zemí", které vyjádřily svůj zájem na bližší spolupráci s Asociací (zatím Irsko, Lucembursko, Norsko a Polsko), do role pozorovatelů k jejím plenárním zasedáním, i jednáním obou pracovních skupin. V této souvislosti byl projednáván i vztah WENRA s Expertní skupinou EK pro jadernou bezpečnost a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (European High Level Group on Nuclear Safety and Waste Management; HLG), která je tvořena čelními představiteli regulátorů všech zemí EU (narozdíl od WENRY, která doposud sdružovala pouze dozory členských zemí EU s provozovanými a/nebo vyřazovanými jadernými elektrárnami a Švýcarska). Ačkoli vyvstává otázka, zda za této situace není existence dvou takovýchto skupin nadbytečná, během jednání bylo několikrát zdůrazněno, že činnost WENRA by měla být nejen díky charakteru asociace, ale i na základě dosažených výsledků určitě zachována.

Další plenární zasedání se uskuteční ve dnech 26.-27. března 2009 v Budapešti.