Rozsah znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření v radioterapii

 

Základy radiologické fyziky

Struktura atomu, atomová hmota, izotopy, radioaktivita, nestabilní jádro, druhy přeměn, zákon radioaktivní přeměny. Aktivita a její jednotky. Přírodní radioaktivita.

Zdroje záření. Charakteristika elektromagnetického a korpuskulárního záření.

Interakce přímo ionizujícího záření s látkou, interakce neutronů, interakce elektromagnetického záření - koherentní rozptyl, fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba párů. Průchod záření látkou, jevy zeslabení a rozptylu. Zeslabovací koeficienty. Stínící vlastnosti používaných materiálů.

Důležité veličiny a jednotky: Dávka, kerma, expozice. Lineární přenos energie (LET). Jakostní faktor (QF). Radiační váhový faktor. Tkáňový váhový faktor. Ekvivalentní dávka. Efektivní dávka. Dávkový ekvivalent. Osobní dávkový ekvivalent. Vstupní povrchová dávka.

Měření ionizujícího záření. Detekce ionizací v plynech. Počítače impulsů. Detekce excitací. Polovodičová detekce. Fotografické emulse. TLD. Měření stop. Měřící technika, účinnost, pozadí, geometrie. Statistika měření.

Monitorování. Principy. Metody osobní dosimetrie. Měření radiačních polí. Měření aktivity vzorků. Monitorování rutinní, operační a v případě nehody. Referenční úrovně.

Ověřování a kalibrace měřících přístrojů. Stanovená měřidla. Primární a sekundární standardy. Zdroje užívané pro kalibraci. Metody kalibrace. Rutinní kontrola přístrojů.

Radiobiologické podklady radiační ochrany

Buňka a její funkce. Struktura buňky. Chromozómy DNK a RNK. Mitóza a mióza.

Genetický kód a jeho funkce v regulaci činnosti buňky a v dědičnosti.

Interakce IZ s živou hmotou. Základy radiační chemie. Ionizace a excitace atomů a molekul, absorpce energie, lom chemických vazeb. Poškození DNK a reparace. Smrt buňky, její důsledky, úprava DNK. Buněčná citlivost. Reakce tkání na buněčné změny. Chromozómální aberace jako biologický indikátor.

Definice stochastických a deterministických účinků ozáření.

Deterministické účinky. Obecná křivka dávka - odpověď, práh, závažnost. Účinek frakcionace dávky a jejího příkonu. Funkční změny po deterministických účincích. Prahové dávky pro různá deterministická poškození.

Stochastické účinky. Závislost dávky a účinku. Možný mechanismus indukce nádorů zářením. Epidemiologické studie jako zdroj informací o stochastických účincích ozáření.

Účinky ozáření na embryo a plod. Vnímavost na jednotlivých stádiích vývoje. Letální působení na embryo. Malformace. Mentální retardace. Indukce nádorů.

Souhrnné hodnocení zdravotních důsledků - zdravotní újma.

Ozáření obyvatel z různých zdrojů

Ozáření z přírodních zdrojů-kosmických, terestriálních, radionuklidů v organismu. Přehled umělých zdrojů ozáření a jejich příspěvek.

Principy radiační ochrany

Hlavní cíl RO. Vyloučení deterministických účinků - limity ekvivalentní dávky. Principy ochrany proti stochastickým účinkům - zdůvodnění činnosti vedoucí k ozáření, optimalizace ochranných opatření, dodržení individuálních limitů rizika stochastických účinků, tj. limitů efektivní dávky. Zajištění bezpečnosti zdrojů záření.

Hodnocení rizika vztaženého ke zdroji, hodnocení rizika vztaženého k jednotlivci.

Ozáření "normální", očekávané - potenciální, havarijní.

Druhy ozáření - profesionální, lékařské, obyvatelstva.

Uplatnění principů RO na zdroje, na cesty ozáření a na osoby.

Podstata procesů odůvodnění činnosti a optimalizace radiační ochrany. Požadavky v předpisech na průkaz optimalizace RO.

Funkce limitů efektivní dávky.

Principy RO při zásahových situacích. Zásahové úrovně a jejich aplikace.

Vztažení principů RO na profesionální ozáření. Limity. Podmínky práce těhotných se zdroji IZ. Kontrolované pásmo, sledované pásmo a požadavky na ně dle předpisů.

Pracovníci kategorie A a B.

Regulace ozáření obyvatel, limity a způsoby jejich aplikace. Kritická skupina.

Principy RO při lékařském ozáření. Charakteristické aspekty ochrany pacienta při použití lékařského ozáření v radioterapii. Odpovědnosti za ochranu pacienta při lékařském ozáření - indikujícího a aplikujícího lékaře, ostatního personálu. Směrné hodnoty, diagnostické referenční úrovně, jejich význam. Výzkumná ozáření. Nádorová a nenádorová radioterapie.

Význam a požadovaný rozsah zdravotního dohledu na ozařované osoby.

Atomový zákon a navazující předpisy ve vztahu k radioterapeutické praxi

SÚJB - jeho kompetence - zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Základní kritéria pro klasifikaci zdrojů ionizujícího záření.

Základní kritéria pro kategorizaci pracovišť se zdroji.

Kategorizace pracovníků - jejich povinnosti.

Povolení k provozu pracoviště III. kategorie, povolení k nakládání se ZIZ, náležitosti žádosti o povolení včetně dokumentace.

Požadavky na odbornou způsobilost dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou.

Povinnosti držitelů povolení k nakládání se ZIZ - v teleterapii a brachyterapii.

Náležitosti  systému řízení a programu zajištění radiační ochrany na radioterapeutických pracovištích.

Přejímací zkoušky. Zkoušky dlouhodobé stability a oprávnění k nim. Zkoušky provozní stálosti, metody, četnost, dokumentace.

Program monitorování a vnitřní havarijní plán, zásahové instrukce na RT pracovišti.

Radiologické události.

Vyřazení pracoviště III. kategorie z provozu - ukončení činnosti pracoviště.

Vedení dokumentace a záznamů.

Metody ochrany pracovníků a pacientů při radioterapii

Ochrana pracovníků proti zevnímu záření. Stínění, ochrana vzdáleností a časem. Bezpečnostní prvky při konstrukci ozařovačů a výstavbě pracoviště. Požadavky na zařízení se ZIZ (konstrukce ozařovačů, úloha norem), požadavky na pracoviště (uspořádání, stínění) a vybavení. Specifické požadavky na zdroje v teleterapii a brachyterapii (doporučení SÚJB). Ozařovací techniky teleterapie - tvarování svazku, speciální ozařovací techniky, velkoobjemové ozařování. Charakteristika metod brachyterapie. Plánovací systémy.

Parametry ovlivňující velikost a distribuci dávky v těle pacienta. Vlastnosti svazků terapeutických ozařovačů (vliv energie, vzdálenosti SSD, SAD, modifikace). Stanovení dávky v referenčním bodě. Požadavky na přesnost mechanických a dozimetrických parametrů terapeutických ozařovačů. Přístrojové vybavení pro provádění zkoušek provozní stálosti. Ověřování stanovených měřidel. Požadavky na plánovací systémy. Kriteria pro hodnocení výsledků měření. Nápravná opatření.

Optimalizace terapeutické dávky pro pacienty, princip ALARA pro kritické orgány. Ověřování stanovené dávky. Radiologické události. Verifikace, in vivo dozimetrie.