Rozsah znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření na radiodiagnostickém pracovišti

Fyzikální podklady radiační ochrany

Struktura atomu. Elektromagnetické a korpuskulární záření. Vznik rentgenového záření a jeho energie. Rentgenka. Brzdné záření. Charakteristické záření.

Interakce rentgenového záření s látkou: fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba párů. Průchod rentgenového záření látkou, jevy zeslabení a rozptylu. Stínící vlastnosti používaných materiálů.

Důležité veličiny a jednotky: dávka, kerma a veličiny, ve kterých jsou uváděny diagnostické referenční úrovně (vstupní povrchová kerma, vážený kermový index výpočetní tomografie, střední dávka v mléčné žláze, součin kermy a plochy).

Ekvivalentní dávka. Efektivní dávka. Dávkový ekvivalent. Osobní dávkový ekvivalent. Radiační váhový faktor. Tkáňový váhový faktor. Polotlouštka.

Principy detekce ionizujícího záření. Principy monitorování. Osobní dozimetrie. Monitorování rutinní, operační a v případě nehody.

Radiobiologické podklady radiační ochrany

Buňka a její funkce. Struktura buňky. Chromozómy. DNA a RNA. Mitóza a mióza.

Genetický kód a jeho funkce v regulaci činnosti buňky a v dědičnosti.

Interakce ionizujícího záření s živou hmotou. Ionizace a excitace atomů a molekul, absorpce energie. Poškození DNA a reparace. Bodové mutace, chromozomální zlomy, mitotické dysfunkce, smrt buňky. Důsledky buněčné smrti - stručná charakteristika křivek přežití a deterministické reakce tkání a orgánů. Důsledky poškození buňky, reparace. Buněčná citlivost. Stimulační účinky - hormeze a její význam pro radiační ochranu. Chromozomální aberace jako biologický indikátor.

Definice stochastických a deterministických účinků ozáření.

Deterministické účinky. Obecná křivka dávka/odpověď, práh. Účinek frakcionace dávky. Funkční změny po deterministických účincích. Ovlivnění fertility. Prahové dávky pro různá deterministická poškození. Akutní nemoci z ozáření, poškození kůže, očí.

Stochastické účinky. Karcinogeneze. Současné teorie karcinogeneze. Možný mechanismus indukce nádorů zářením. Epidemiologické studie jako zdroj informací o stochastických účincích ozáření, lékařské ozáření, havarijní ozáření, přetrvávající ozáření. Biologické faktory ovlivňující indukci nádorů - pohlaví, věk, citlivé subpopulace. Faktor dávky a dávkového příkonu. Odhad pravděpodobnosti karcinogenních účinků.

Dědičné účinky ozáření. Druhy dědičných změn (genové, chromozomální, na úrovni genomu) a jejich předávání potomstvu. Odhady dědičných účinků ozáření. Účinky ozáření na embryo a plod. Vnímavost v jednotlivých stadiích vývoje. Letální působení na embryo. Malformace. Mentální retardace. Indukce nádorů.

Kolektivní dávka. Srovnání rizik z různých činností.

Ozáření obyvatel z různých zdrojů

Ozáření z přírodních zdrojů - kosmických, terestriálních, radionuklidů v organismu. Přehled umělých zdrojů ozáření a jejich příspěvek. Význam jednotlivých druhů rentgenových vyšetření z hlediska ozáření obyvatelstva, dávky, frekvence. 

Principy radiační ochrany

Hlavní cíl radiační ochrany. Principy ochrany - odůvodnění činností vedoucích k ozáření, princip optimalizace, zajištění bezpečnosti zdrojů záření, nepřekročení limitů. Expoziční situace. Vyloučení deterministických účinků - limity ekvivalentní dávky. U stochastických účinků - dodržení limitů efektivní dávky.

Ozáření: profesní, lékařské, havarijní, ozáření obyvatel a z přírodního pozadí.

Veličiny používané v radiační ochraně.

Podmínky práce žen v reprodukčním věku, včetně těhotných se zdroji ionizujícího záření. Kontrolované pásmo, sledované pásmo a požadavky na jejich vymezení. Radiační pracovníci kategorie A, B. Monitorovací úrovně.

Principy radiační ochrany při lékařském ozáření. Odůvodnění lékařského ozáření. Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření. Požadavky na vybavení pracoviště (požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření).

Radiační ochrana při rentgenovém vyšetření dětí, u vyšetření, která jsou součástí vyhledávacích programů a u vyšetření, která jsou spojena s vysokými dávkami (výpočetní tomografie a intervenční radiologie). Odpovědnosti indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka v radiodiagnostice. Diagnostické referenční úrovně, jejich význam. Záznamy o vyšetření. Ozáření při ověřování nových poznatků na člověku nebo při použití metod dosud nezavedených v klinické praxi. Ochrana plodu při rentgenovém vyšetření.

Zajištění soustavného dohledu na radiodiagnostických pracovištích. 

Metody ochrany pracovníků a pacientů při radiodiagnostických výkonech

Ochrana proti zevnímu záření. Stínění, ochrana vzdáleností a časem. Potenciální ozáření na radiodiagnostickém pracovišti.

Vliv technických parametrů rentgenového vyšetření na dávku pacienta. Vlastnosti rentgenového svazku: napětí, filtrace, elektrické množství, proud, čas. Vzdálenost ohnisko - kůže, velikost svazku, zaměření-centrace svazku atd. Tubusy, clony. Kryt rentgenky. Stínění částí těla. Osobní ochranné pomůcky a prostředky, ekvivalenty Pb.

Receptory obrazu – analogové, digitální.

Radiologické události. Vyšetření žen v reprodukčním věku.

Povinnosti osoby zajišťující soustavný dohled, úloha radiologického fyzika na radiodiagnostických odděleních.

Atomový zákon a navazující předpisy ve vztahu k radiodiagnostické praxi

Zákon č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, vyhláška č. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

Kritéria pro klasifikaci zdrojů ionizujícího záření, kritéria pro kategorizaci pracovišť.

Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, náležitosti žádosti o povolení, dokumentace.

Povinnosti držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Požadavky na rentgenové zařízení, na pracoviště a vybavení. Přejímací zkoušky. Zkoušky dlouhodobé stability. Zkoušky provozní stálosti, metody, četnost.