Rozsah znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání s otevřenými zářiči v nukleární medicíně

Základy radiologické fyziky, veličiny a jednotky v radiační ochraně, monitorování

Struktura atomu, atomová hmotnost, izotopy, radioaktivita, nestabilní jádro, druhy přeměn, zákon radioaktivní přeměny. Aktivita a její jednotky.

Elektromagnetické a korpuskulární záření. Vznik záření X a jeho energie. Rentgenka. Brzdné záření. Charakteristické záření. Pozitrony, záchyt elektronů.

Interakce různých druhů záření s látkou. Fotoefekt. Comptonův rozptyl. Tvorba párů. Průchod záření látkou, jevy zeslabení a rozptylu.

Stínící vlastnosti používaných materiálů.

Důležité veličiny a jednotky: Veličiny radioaktivních přeměn (aktivita, emise zdroje). Veličiny interakce ionizujícího záření s látkou (účinný průřez, součinitel zeslabení, polotloušťka, brzdná schopnost, dosah částic, lineární přenos energie). Veličiny dozimetrie ionizujícího záření (dávka, kerma, expozice).

Veličiny biofyzikální - specializované pro radiační ochranu (lineální energie, jakostní faktor (QF), radiační váhový faktor, tkáňový váhový faktor, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, dávkový ekvivalent, osobní dávkový ekvivalent).

Konverzní faktory (Sv/Bq příjmu radionuklidu) pro dospělé (pracovníci/obyvatelé) a děti. Roční limit příjmu (ALI).

Měření ionizujícího záření: Detekce ionizací v plynech. Počítače impulsů. Detekce excitací. Polovodičová detekce. Fotografické emulse. TLD. Měření stop. Měřící technika, účinnost, pozadí, geometrie. Statistika měření.

Kalibrace a zajištění jakosti. Primární a sekundární standardy. Zdroje užívané pro kalibraci. Metody kalibrace a kontroly jakosti. Rutinní kontrola přístrojů.

Principy monitorování: Měření a interpretace. Základní a odvozené limity. Referenční úrovně. Druhy monitorování podle účelu a času (pravidelné, soustavné, jednorázové, havarijní, operační, ověřovací). Metody osobní dozimetrie. Monitorování pracoviště.

Hodnocení vnitřního ozáření: Cesty vstupu radionuklidů do organismu - inhalace, ingesce, vstup kůží a poraněními. Chování radionuklidů v organismu. Vliv specifické aktivity a fyzikálně-chemického stavu. Kinetika radionuklidů v organismu a její modely. Depozice. Retence a vylučování. Biologický a efektivní poločas. Měření vnitřní kontaminace in vivo. Exkreční analýza. Hodnocení výsledků monitorování.

Radiobiologické podklady radiační ochrany

Buňka a její funkce: Struktura buňky. Chromosomy.

Základní radiobiologie - interakce IZ s živou hmotou.

Ionizace a excitace atomů a molekul, absorbce energie. Poškození DNK a reparace. Bodové mutace, chromosomální zlomy.

Důsledky buněčné smrti - stručná charakteristika křivek přežití a deterministické reakce tkání a orgánů. Důsledky poškození buňky, reparace.

Chromosomální aberace jako biologický indikátor.

Definice stochastických a deterministických účinků ozáření.

Deterministické účinky. Obecná křivky dávka - odpověď, práh, závažnost. Účinek frakcionace dávky a jejího příkonu. Prahové dávky pro různá deterministická poškození. Klinika akutní nemoci z ozáření, poškození kůže a očí.

Stochastické účinky: Karcinogeneze. Současné teorie karcinogeneze.

Epidemiologické studie jako zdroj informací o stochastických účincích ozáření.

Dědičné účinky ozáření. Přirozené mutace. Druhy dědičných změn (genové, chromozomální, na úrovni genómu) a jejich předávání potomstvu. Účinky ozáření na embryo a plod.

Ozáření obyvatel z různých zdrojů

Ozáření z přírodních zdrojů-kosmických a terestriálních, z radionuklidů v organizmu. Přehled umělých zdrojů ozáření a jejich příspěvků k ozáření obyvatel.

Principy radiační ochrany

Hlavní cíl radiační ochrany. Vyloučení deterministických účinků - limity ekvivalentní dávky. Principy ochrany proti stochastickým účinkům

Odůvodnění činnosti vedoucí k ozáření, optimalizace ochranných opatření, dodržení individuálních limitů rizika stochastických účinků, tj. limitů efektivní dávky. Zajištění bezpečnosti zdrojů záření.

Druhy ozáření - profesní, lékařské, obyvatelstva.

Uplatnění principů RO na zdroje, na cesty ozáření a na osoby.

Podstata procesů zdůvodnění činnosti a optimalizace radiační ochrany.

Principy RO při zásahových situacích. Zásahové úrovně a jejich aplikace.

Vztažení principů RO na ozáření při práci. Limity.

Podmínky práce žen, včetně těhotných se zdroji IZ.

Kontrolované pásmo a požadavky na ně dle předpisů. Sledované pásmo, definice. Radiační pracovníci (kategorie A a B).

Klasifikace radionuklidů dle radiotoxicity.

Regulace ozáření obyvatel, limity a způsoby jejich aplikace. Kritická skupina. Principy RO při lékařském ozáření. Odpovědnosti v ochraně pacienta - indikujícího lékaře, vyšetřujícího specialisty v NM, NM fyzika, ostatního personálu. Směrné hodnoty, diagnostické referenční úrovně, jejich význam. Výzkumná ozáření. Ochrana plodu při NM vyšetření.

Význam a požadovaný rozsah zdravotního dohledu na ozařované osoby.

Atomový zákon a navazující předpisy ve vztahu k praxi nukleární medicíny

SÚJB - úkoly, organizační schéma. Atomový zákon (AZ) - jeho představení jako celek, rozčlenění. Významné prováděcí předpisy. Vyhlášky: č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., vyhláška č. 146/1997 Sb., o požadavcích na zvláštní odbornou způsobilost, ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb., č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování a přepravě, č. 318/2002 Sb., o havarijní připravenosti, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb., č. 214/1997 Sb., o zabezpečení jakosti.

Rozdělení zdrojů ionizujícího záření podle AZ a vyhl. č.307/2002 Sb., kategorizace pracovišť.

Povolení k nakládání se ZIZ, náležitosti žádosti o povolení včetně dokumentace.

Požadavky na odbornou způsobilost dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu.

Povinnosti držitelů povolení k nakládání se ZIZ-otevřenými i uzavřenými zářiči a generátory záření.

Požadavky na pracoviště (velikost, uspořádání, stínění, skladování radionuklidů a radioaktivních odpadů) a vybavení.

Kategorizace pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči.

Kritéria uvádění radionuklidů do životního prostředí. Radioaktivní odpady a nakládání s nimi. Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Náležitosti programu zabezpečení jakosti na NM pracovištích. Zkoušky přístrojové techniky (zobrazovací zařízení, měřiče aplikované aktivity). Přejímací zkoušky a oprávnění k nim. Zkoušky provozní stálosti, metody, četnost, metrologické požadavky, dokumentace.

Vnitřní havarijní plán na NM pracovišti.

Metody ochrany pracovníků, pacientů a obyvatel při provozu NM pracoviště

Ochrana proti zevnímu záření. Stínění, ochrana vzdáleností a časem.

Metody ochrany pracovníků proti vnitřnímu ozáření (digestoř, rukavicová skříň, horká komora). Ventilace. Čistota. Dekontaminace povrchů. Osobní ochranné pomůcky. Bezpečnost provozu na pracovišti NM.

Volba radiofarmaka, kontrola kontaminantů. Monitorování vyšetření, immobilizace vyšetřovaného. Metody snížení dávky pacientovi - urychlení vylučování, blokování štítné žlázy. Diagnostické referenční úrovně. Ochrana plodu a příbuzných. Opatření při nesprávné aplikaci radiofarmak. Léčebné aplikace radionuklidů (možnost ambulantních aplikací).