Příklady testů ZOZ

Níže naleznete některé příklady testů k získání zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ). Jednotlivé odrážky odpovídájí bodům podle přihlášky ke zkoušce ZOZ.

a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany

jako dohlížející osoba:

1. při používání zdrojů ionizujícího záření, a to generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření

2. při používání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii, kromě otevřených radionuklidových zdrojů, na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření

3. při používání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii, včetně rentgenových zobrazovacích zařízeních používaných v radioterapii a generátorů záření určených pro plánování léčby, kromě otevřených radionuklidových zdrojů, na pracovišti nejvýše III. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření, a při provozu nebo vyřazování z provozu tohoto pracoviště

4. při používání radionuklidových zdrojů v nukleární medicíně, včetně generátorů záření hybridních zařízení, na pracovišti nejvýše II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření

5. při používání radionuklidových zdrojů v nukleární medicíně, včetně generátorů záření hybridních zařízení, na pracovišti nejvýše III. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření, a při provozu nebo vyřazování z provozu tohoto pracoviště

10. při používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu, školství, výzkumu nebo jiném, na němž se neprovádí lékařské ozáření

14. při používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu, při provozování uznaného skladu, a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu; vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu

15. při výrobě zdrojů ionizujícího záření, kromě rentgenových zařízení

16. při dovozu, vývozu a distribuci zdrojů ionizujícího záření, kromě generátorů záření

17. při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu obsahujícím výlučně přírodní radionuklidy, při jejich provozu nebo jednotlivých etapách vyřazování z provozu a při nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získáváním radioaktivního nerostu a uloženými na odvalech a odkalištích

18. při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie při jeho provozu nebo jednotlivých etapách vyřazování z provozu, kromě pracoviště s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu

20. při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie

22. při hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření

jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou:

17. při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu obsahujícím výlučně přírodní radionuklidy, při jejich provozu nebo jednotlivých etapách vyřazování z provozu a při nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získáváním radioaktivního nerostu a uloženými na odvalech a odkalištích

b) řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření

c) řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany

Obecný test

1. provádění osobní dozimetrie

2. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možnosti zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření

3. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu

5. monitorování odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu

06. měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě

07. stanovení radonového indexu pozemku

8. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

9. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi

10. měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možnosti zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření