Odbor usměrňování expozic (hodnocení vlastností ZIZ používaných pro lékařské ozáření)

Odborná zkušební komise OUE3 provádí písemnou a ústní část zkoušky ZOZ u osob, které hodlají provádět nebo řídit hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření (dále jen ZIZ) používaných pro lékařské nebo nelékařské ozáření a ve veterinární medicíně.

V případě, že chcete požádat o ZOZ, která zahrnuje hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření používaného pro lékařské nebo nelékařské ozáření nebo pro veterinární použití, podejte prosím přihlášku (Přihláška ke zkoušce) na SÚJB, Senovážné náměstí 9, Praha 1 nebo ji zašlete na e-mail: anna.vejsicka@sujb.cz. Tajemnice komise (Anna Vejšická tel. 221 624 754, email: anna.vejsicka@sujb.cz) Vás kontaktuje a dohodne s Vámi nejvhodnější termín zkoušení.

Písemná a ústní část zkoušky

Místem konání písemných a ústních částí zkoušek je budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, 4. patro.

Písemná část zkoušky sestává z testových otázek, které jsou zaměřeny např. na prověření znalostí o činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, o organizaci radiační ochrany, ze základů atomové a jaderné fyziky, ze základů účinků ionizujícího záření a radiobiologických podkladů pro zásady radiační ochrany. Jde-li o hodnocení vlastností ZIZ v radioterapii, radiodiagnostice, intervenční radiologii nebo veterinární medicíně, zahrnují testové otázky též příklady v závislosti na zvolené modalitě. Uchazeči o tyto činnosti by si měli s sebou na zkoušku přinést kalkulačku, používání mobilních telefonů (byť mají k dispozici aplikaci kalkulačka) není povoleno.

Ústní část zkoušky následuje ihned po úspěšném absolvování písemné části. Otázky jsou kladeny např. z oblasti činnosti, kterou hodlá žadatel vykonávat (dohlížející osoba, řízení a/nebo vykonávání hodnocení vlastností ZIZ), z oblasti právních předpisů pro danou činnost a případně z oblasti interpretace naměřených veličin ve vztahu k účinkům ionizujícího záření na člověka.

Více k obsahu zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany najdete v Příloze č. 6 k vyhlášce č. 409/2016, Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

Praktická část zkoušky

Provádí se po úspěšném složení písemné a ústní části zkoušky v dohodnutém termínu. Uchazeči o ZOZ si na praktickou zkoušku musí přivézt vlastní přístroje a pomůcky (včetně počítače obsahujícího potřebné vzorové protokoly a tabulky s výpočty) potřebné pro provedení přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability na daném zařízení (dle vyplněné žádosti) a postupují jako při opravdovém provádění těchto zkoušek s možností využití vlastní metodiky. K dispozici může být také libovolná literatura k nahlédnutí.

Kdykoli v průběhu zkoušky je, po domluvě se zkušební komisí a zaznamenání do protokolu, možné z jakéhokoli důvodu zúžit okruh činností, o které uchazeč žádá (např. z řízení na pouhé vykonávání, zúžit jen na daný typ modality či specifikovat pracoviště, na kterém bude moci uchazeč zkoušky provádět, apod.).

Pokud se jedná o zkoušku na radioterapeutickém ZIZ, který zajišťuje SÚJB a žadatel si chce některou pomůcku půjčit na pracovišti (např. vodní fantom), musí si to předem domluvit se SÚJB, který zapůjčení následně domluví s nasmlouvaným pracovištěm.

V případě, že žadatel zruší účast na dohodnutém termínu praktické části zkoušky dva týdny před konáním zkoušky nebo později z jiných než zdravotních nebo obdobně závažných důvodů (nutno doložit potvrzením od lékaře, nebo jiným obdobným potvrzením), daný pokus o složení zkoušky mu propadá.

Seznamy úkolů pro praktickou zkoušku:

 

Termíny zkoušek

Termíny pro písemnou a ústní část zkoušky ZOZ i pro praktickou část zkoušky ZOZ jsou vypisovány na základě domluvy a podle počtu přihlášených uchazečů a typů činností, o něž si žádají, proto nejsou zveřejňovány na těchto stránkách.

  • Termíny a místo konání praktické části zkoušky pro zdroje používané v radioterapii se domlouvají s Mgr. Barborou Havránkovou, email: barbora.havrankova@sujb.cz, tel: 221 624 459.
  • Termíny a místo konání praktické části zkoušky pro zdroje používané v radiodiagnostice, intervenční radiologii a veterinárním snímkování se domlouvají s Mgr. Petrem Papírníkem, email: petr.papirnik@sujb.cz, tel. 221 624 214.

 

Upozornění: Pokud jste držiteli oprávnění ZOZ k hodnocení vlastností vydaného podle staré atomové legislativy, je důležité podat přihlášku s dostatečným předstihem před vypršením platnosti starého oprávnění ZOZ (ideálně 6 - 12 měsíců předem, při větším počtu modalit nejlépe 9 - 12 měsíců předem). Zkoušení, které v sobě zahrnuje i praktickou část zkoušky ZOZ je časově a organizačně náročné a celý proces zabere poměrně dlouhou dobu.