Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 27.1.2021
  • 25.2.2021
  • 25.3.2021
  • 22.4.2021

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Mgr. Daniela Janáčková, tel. 221 624 755, e-mail: daniela.janackova@sujb.cz


 

INFORMACE o odborné přípravě „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2020

Odbornou přípravu "Stanovení radonového indexu pozemků" pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

S ohledem na podmínky organizace a výuky kurzu definované zákonem č. 263/2016 Sb.
a vyhláškou č. 422/2016 Sb. a současná omezení výuky na vysokých školách se kurz uskuteční v posunutém termínu ve dnech 24. 8. 2020 až 26. 8. 2020 v budově Albertov 3, Praha 2 Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Náplň intenzivní odborné přípravy sestávající
z přednášek, cvičení, ukázek přístrojů a měření radonu vyžaduje standardní podmínky výuky předpokládané na konci srpna. 

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:           Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                         24. 8. 2020 – 26. 8. 2020 

Zahájení kurzu:                      24. 8. 2020 (pondělí), 13 hod.

Ukončení kurzu:                     26. 8. 2020 (středa), 14 hod.     

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového rizika ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů
a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Výstupní dokument: Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou a podepsané děkanem PřF UK.

Lektoři: SÚJB, SÚRO, PřF UK

Přihlášku s vaší identifikací zašlete e-mailem do 14. 8. 2020 na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:                  

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.

Přírodovědecká fakulta UK

Albertov 6, 128 43 Praha 2   

matolin@natur.cuni.cz

Tel.: 221951545

mobil: 728321704


 

KURZ ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ČINNOSTI ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITĚ Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY:

STANOVOVÁNÍ OSOBNÍCH DÁVEK PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ A NA PRACOVIŠTÍCH S MOŽNÝM ZVÝŠENÝM OZÁŘNÍM OD RADON

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V LÁTCE UVOLŇOVANÉ Z PRACOVIŠTĚ S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VOD Ě, VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OZÁŘENÍ VE STAVBÁCH

Koná se ve dnech: 21. - 23. 9. 2020

místo: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1, 1. patro, místnost č. 111
Kontaktní adresa a telefon: KurzyRO@fjfi.cvut.cz tel. 607 729 178

Popis Kurzu a přihláška: