Přírodní radioaktivita v solných jeskyních

Na základě dotazů veřejnosti ohledně rizika expozice radonu resp. přírodních radionuklidů při pobytu v solných jeskyních provedl SÚJB ve spolupráci se SÚRO v této oblasti orientační šetření a měření. Shrnující informace, včetně výsledků měření, naleznete uvnitř článku.

Měření úrovně přírodní radioaktivity v prostorách solných jeskyní:

- povinnost stanovená zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále AZ), pro pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů – dle § 6 odst.3 AZ se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele předmětných pracovišť. Do seznamu povinných pracovišť dle § 6 odst.2 AZ uvedeném v § 87 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, solné jeskyně jako takové primárně zařazeny nejsou - s výjimkou případů, kdy pracoviště solné jeskyně spadá do citovaného seznamu díky jinému atributu - např. je umístěno v podzemí, nebo zde byla metrologicky korektním postupem naměřena hodnota objemové aktivity radonu (OAR) vyšší než 400 Bq/m3 apod. V takovém případě se povinně provádí měření úrovně přírodní radioaktivity, které slouží k usměrnění expozice přírodního ozáření pracovníků, kteří na předmětném pracovišti vykonávají práce - zde recepční, případně jiná obsluha solných jeskyní,

- expozice návštěvníků, resp. pacientů je krátkodobá a s ohledem na nutnost dodržení určitých technologických podmínek (viz dále) nelze předpokládat mimořádně vysoké hodnoty OAR, které by byly nepřijatelné pro krátkodobý pobyt návštěvníka, resp. pacienta, a to ani v případě umístění solné jeskyně v podzemí. Zajištění radiační ochrany před přírodním ozářením návštěvníků, resp. pacientů v solných jeskyních není proto předmětem regulace dle AZ. Otázka, zda pobyt v solných jeskyních je skutečně léčebnou procedurou, indikovanou příslušnými lékaři, je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Stavební řešení solných jeskyní:

dnes budovány většinou v běžných stavbách, v libovolném podlaží, z důvodu konstrukční protikorozní ochrany by vlastní prostor jeskyně měl být oddělen nepropustnou folií či jinak vhodně izolován od okolních prostor a měl by mít vlastní režim úpravy a výměny vzduchu – obvykle je součástí provozního řádu projednaného s orgány hygienické služby. Radon může pronikat do místností solných jeskyní běžným způsobem, tj. zejména z podloží stavby netěsnostmi v podlaze, stěnách, příp. stropech anebo emanací ze stavebních materiálů. Vzhledem k nucené úpravě ovzduší solných jeskyní lze očekávat spíše nižší hodnoty objemové aktivity radonu, spektrometrický rozbor několika typů solí použitých na stavbu solných jeskyní (viz dále) vyloučil - podle našeho předpokladu - možnost emanace radonu z použitého stavebního materiálu.

Stěny solné jeskyně: tvořeny z pevných bloků (balvany, desky) soli různé velkosti a tvaru, které jsou dokonale pospojovány (žádné spáry), obvykle z kamenné soli, pouze v jednom případě z navštívených jeskyní byla použita mořská sůl - slisované bloky pravidelného šestiúhelníkového tvaru pospojované dohromady (jako plástev)
Podlaha solné jeskyně: finální vrstva je sůl ve formě prášku či drobných krystalů (podobná koupelové soli) ve vrstvě asi 20 cm, většinou se používá mořská, pod níž mohou být ještě i solné desky (není pravidlo)
Strop solné jeskyně: z klasického zdícího materiálu (sádroštuk ap.) jsou vytvořeny umělé krápníky, které bývají nastříkány solným roztokem
Úprava ovzduší: ventilační jednotky zajišťující přívod čistého + odsávání vydýchaného vzduchu, klimatizační jednotky k udržení stálé teploty s rekuperací tepla, někde doplněné halogenátorem produkujícím suchý aerosol soli či jiným zařízením. Zvláštní dezinfekce ovzduší není nutná vzhledem k silnému dezinfekčnímu účinku samotné soli, někde je přesto uváděno použití germicidních lamp vždy mezi jednotlivými seancemi, které trvají obvykle 45 minut.
Sůl použitá na stavbu jeskyně:
mořská – hrubozrnná sůl z lokalit Slovinsko, Bulharsko, Jordánsko + Izrael (Mrtvé moře – komerčně nejžádanější), Španělsko - směs minerálních látek z mořské vody, základní látkou je chlorid sodný
kamenná – těžená sůl z lomů Pákistánu, Indii, Polsku, Rumunsku - minerál halit, s příměsí stopových prvků, které způsobují její barevnost (nejčastěji Fe – růžová až zrzavo-hnědá)

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR) a příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (PDE) ze čtyř náhodně vybraných solných jeskyní na území Plzeňského kraje, doplněné o spektrometrický rozbor solí použitých na stavbu jeskyní. Údaje o typu použité soli jsou uvedeny tak, jak byly poskytnuty provozovateli. Podle dohody s provozovateli jednotlivé solné jeskyně nejsou identifikovány, ale označeny písmeny A až D.

 solná
jeskyně

 

 

dispozice

 

 

typ použité soli

 

PDE
μSv/hod

OAR
Bq/m3
(doba měření)

 

A

 

3. podlaží činžovního domu, dřevěná konstrukce

 

stěny: mořská – Mrtvé moře (Jordánsko)

 

podlaha: totéž + posyp mořskou solí Mar Menor (Španělsko)

 

 

stěny, podlaha: 0,130

strop: 0,190

 

96 ± 8

 

(74,5 hod.)

 

 

B

 

 

přízemí, částečně pod úrovní terénu

 

stěny: kamenná – Pákistán (Himaláje)

 

podlaha: směs kamenná – Polsko (Wieliczka) + mořská – Mrtvé moře

 

stěny:

0,05 – 0,112

 

podlaha:

0,06 – 0,09

 

strop : 0,130

 

191 ± 23

 

(76 hod.)

 

 

 

C

 

 

 

přízemí, těsně nad terénem

 

stěny: kamenná,
podlaha: přev. mořská.

V celé jeskyni je směs 5 druhů solí, které se vzájemně vhodně doplňují v mineralizaci: Himaláje + Polsko (Klodawa) + tzv. „nasycená“ + mořská (Mrtvé moře, Černé moře)

 

 

stěny:

0,04 – 0,10

 

podlaha:

0,04 – 0,10

 

strop: 0,120

 

 

195 ± 17

 

(16,5 hod.)

 

 

 

 

D

 

 

 

 

podzemí –

 

JESKYNĚ

 

stěny: kamenná – směs Pákistán (Himaláje) + Polsko (Klodawa)

 

podlaha: směs mořská - Mrtvé moře + kamenná - Polsko (Bochneris)

 

 

zdi: 0,04 – 0,10

 

podlaha:

0,014 – 0,10

 

 

162 ± 11

 

(19,5 hod.)

 

podzemí –

 

RECEPCE

 

 

 

0,120 – 0,20

 

289 ± 21

 

(19,5 hod.)

 

 

 

 

 

radionuklid

 

 

 

 

 

 

hmotnostní aktivita radionuklidu (Bq/kg)

 

 

jeskyně A

 

 

jeskyně B

 

 

jeskyně C

 

 

jeskyně D

 

Mrtvé moře – Jordánsko (moř.)

 

Mar Menor – Španělsko (moř.)

 

Himaláje –Pákistán

 

(kamenná)

 

Mrtvé moře+Černé moře (moř.), Himaláje + Pákistán (kamenná)

 

Polsko + Pákistán

 

(kamenná)

 

Mrtvé moře (moř.) + Polsko (kamenná)

 

 

K - 40

 

 

3810 ± 220

 

 

18,5 ± 3,8

 

 

31,0 ± 3,6

 

 

730 ± 48

 

 

65,1 ± 7,6

 

 

8,3 ± 1,9

 

 

Cs - 137

 

 

< 0,53

 

 

< 0,22

 

 

< 0,17

 

 

< 0,23

 

 

< 0,33

 

 

< 0,09

 

 

Pb - 210

 

 

< 8,0

 

 

< 2,4

 

 

< 2,1

 

 

< 3,8

 

 

< 3,1

 

 

< 1,4

 

 

Ra - 226

 

 

< 0,82

 

 

< 0,46

 

 

< 0,37

 

 

< 0,44

 

 

< 0,65

 

 

< 0,25

 

 

Ra - 228

 

 

< 2,2

 

 

< 0,90

 

 

< 0,75

 

 

< 1,1

 

 

< 1,5

 

 

< 0,45

 

 

Ac - 227

 

 

< 1,1

 

 

< 0,32

 

 

< 0,27

 

 

< 0,47

 

 

< 0,50

 

 

< 0,15

 

 

Th - 228

 

 

< 0,58

 

 

< 0,26

 

 

< 0,35

 

 

< 0,27

 

 

< 0,39

 

 

< 0,14

 

 

Th - 230

 

 

< 68

 

 

< 19

 

 

< 17

 

 

< 31

 

 

< 29

 

 

< 9

 

 

Pa - 231

 

 

< 8,5

 

 

< 3,7

 

 

< 3,0

 

 

< 4,1

 

 

< 5,7

 

 

< 1,7

 

 

U - 235

 

 

< 0,33

 

 

< 0,15

 

 

< 0,13

 

 

< 0,16

 

 

< 0,24

 

 

< 0,08

 

 

U - 238

 

 

< 3,7

 

 

< 1,2

 

 

< 0,99

 

 

< 1,7

 

 

< 1,9

 

 

< 0,55

 

 

Informace byla zpracována v dubnu – květnu 2008 pracovníky Odboru usměrňování expozic SÚJB ve spolupráci se SÚRO, podrobné informace o použitých přístrojích a měřících metodách jsou k dispozici u zpracovatelů.