Příprava akčního plánu EU pro boj s CBRN terorismem

V letech 2006 - 2007 byla v rámci celosvětového boje proti terorismu věnována ze strany Evropské komise zvýšená pozornost rizikům teroristických akcí potenciálně zahrnujících chemické, biologické, radiologické a nukleární ("CBRN") látky. Obdobně, jako tomu bylo v případě výbušnin, i zde bylo hlavní cílem připravit jednotný akční plán boje proti CBRN terorismu na evropské úrovni (více uvnitř článku).

V rámci shromažďování podkladů  pro přípravu tohoto akčního plánu byla vytvořena v roce 2008 pod gescí direktoriátu pro právo, lidská práva a bezpečnost pracovní skupina pro CBRN terorismus, rozdělená na samostatně pracující podskupiny C/B/RN. Pracovníci úseku radiační ochrany SÚJB se společně s kolegy z odboru pro nešíření zbraní hromadného ničení a dalšími českými zástupci, zejména z resortu vnitra na činnosti těchto podskupin aktivně podíleli.

V průběhu druhého pololetí roku 2008 proběhlo pět zasedání RN podskupiny, z nichž 3 byly věnovány prevenci zneužití RN materiálů pro teroristické účely  a po jednom detekci RN materiálů, resp. jejich nelegální získání pro zlovolné účely a odezvě na případný teroristický akt.

Celá činnost CBRN pracovní skupiny vyvrcholila na konferenci „Zvyšování CBRN bezpečnosti“, pořádané pod záštitou Evropské komise v Praze ve dnech 19. a 30. ledna 2009 na jejíž organizaci se SÚJB aktivně podílel. Konference shrnula práci pracovní skupiny a závěry vedly k přípravě konečných podkladů pro předání Evropské komisi k další přípravě akčního plánu boje proti CBRN terorismu, jehož schválení se předpokládá ve druhé polovině roku 2009.