Povinnosti při obstarání zdroje ionizujícího záření přes internet

S rozvojem on-line obchodování a obchodní výměny v rámci společného prostoru EU se Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“) setkává též s případy, kdy si uživatel zakoupí zdroj ionizujícího záření v e-shopu nebo formou elektronické objednávky (tj. i e-mailem) od společnosti pocházející z jiné členské země EU a popřípadě i s využitím zásilkové služby si nechá zdroj ionizujícího záření dopravit z jiné členské země EU na své pracoviště a nainstalovat zahraniční společností.

Tento postup je přípustný, ovšem je nutno splnit následující pravidla plynoucí z právních předpisů platných na území ČR:

  1. Pokud zahraniční společnost na základě objednávky sama zdroj ionizujícího záření do ČR dováží ze své domovské země (tj. působí na území ČR), musí být držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření formou dovozu podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. a § 36 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 307/2002 Sb.
  2. Povolení k dovozu není nutné u dovozu:
    • generátorů záření, nebo
    • spotřebních výrobků s přidanými radioaktivními látkami, jejichž výroba nebo dovoz byl povolen Úřadem podle § 9 odst. 1 písm. s) zákona č. 18/1997 Sb.
  3. V případě dovozu generátorů záření, který není nevýznamným zdrojem ionizujícího záření, musí být zahraniční osoba dovážející zdroj ionizujícího záření držitelem povolení k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany formou dovozu generátorů záření podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb. a § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002 Sb.
  4. Pokud do ČR přiváží zdroj ionizujícího záření pro zahraničního prodejce zásilková/přepravní společnost, nejedná se o dovoz a není třeba, aby k této činnosti měla povolení Úřadu k dovozu. V závislosti na typu zdroje ionizujícího záření se však na zásilkovou společnost může vztahovat povinnost být držitelem povolení k přepravě podle § 9 odst. 1 písm. m) zákona č. 18/1997 Sb.
  5. Pokud zahraniční osoba dovážející zdroj ionizujícího záření provádí pro tuzemského odběratele také instalaci tohoto zdroje, musí být držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření formou instalace nebo uvádění do provozu zdrojů ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. a § 36 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 307/2002 Sb.
  6. Povolení k instalaci není třeba, pokud zahraniční osoba bude jinak oprávněna se zdrojem nakládat, např. bude držitelem povolení k používání nebo dovozu zdroje ionizujícího záření. Tato výjimka neplatí pro dovoz zdroje ionizujícího záření, který je generátorem záření a není nevýznamným zdrojem ionizujícího záření – v tomto případě musí mít dovozce povolení k instalaci zdroje ionizujícího záření.