Formuláře pro hlášení radiologických událostí na SÚJB

Formuláře pro hlášení radiologických událostí na SÚJB

  • V případě zjištění radiologické události kategorie A nahlaste neprodleně na SÚJB, ideálně emailem na adresu radiologicke.udalosti@sujb.cz, všechny dostupné informace o radiologické události a informace o nápravných opatřeních. Stejně tak v případě nových důležitých zjištění o radiologické události, nebo po přijetí významných nápravných nebo preventivních opatření všechny tyto detailní informace zašlete neprodleně na tutéž adresu. Toto okamžité hlášení o radiologické události kategorie A není třeba provádět formou vyplňování formulářů, stačí, když budou uvedené informace v těle emailové zprávy. Tím bude splněna povinnost podle bodů 1.1.1 až 1.1.4 části 4 přílohy č. 23 vyhlášky č. 422/2016 Sb. V případě potřeby je možné tyto informace sdělit vedle emailového hlášení telefonicky přímo na místně příslušné Regionální centrum SÚJB (viz telefonní kontakty na jednotlivá Regionální centra SÚJB).
  • Pro souhrnnou informaci o radiologické události kategorie A nebo B (protokol o radiologické události), která má být zaslána na SÚJB do 1 měsíce od zjištění radiologické události v radioterapii, nebo do 3 měsíců od zjištění jiné radiologické události, použijte tento formulář: Souhrnná informace o radiologické události v radioterapii (protokol o radiologické události). Tím bude splněna povinnost podle bodů 1.1.5 a 1.2.1 části 4 přílohy č. 23 vyhlášky č. 422/2016 Sb. K protokolu lze přiložit přílohu s podrobným popisem události.

Pozor: aby bylo možné používat předvyplněná políčka ve formuláři, soubor obsahuje makra. Prosíme tedy, abyste před jeho odesláním na SÚJB soubor nejprve uložili jako soubor bez maker. V případě zaslání souboru s makry na SÚJB, by totiž antivirová ochrana zabránila jeho doručení. Tento formulář prosíme, zašlete emailem na adresu radiologicke.udalosti@sujb.cz a zároveň emailem místně příslušnému inspektorovi.

  • Pro vytvoření protokolu o radiologické události kategorie C, který se uchovává na pracovišti, rovněž využijte formulář Souhrnná informace o radiologické události v radioterapii (protokol o radiologické události). K protokolu lze přiložit přílohu s podrobným popisem události
  • Pro vytvoření zápisu o potenciální radiologické události v radioterapii, který se uchovává na pracovišti, použijte tento formulář: Zápis o potenciální radiologické události v radioterapii. Tím bude splněna povinnost podle bodu 1.5.3 části 6 přílohy č. 23 vyhlášky č. 422/2016 Sb.
  • Pro vytvoření přehledu radiologických událostí a potenciálních radiologických událostí v radioterapii, které se posílá na SÚJB jako součást ročního hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany do 30. 4. následujícího roku, použijte tento formulář: Přehled a rozbor radiologických událostí a potenciálních radiologických událostí. Tento formulář prosím následně zašlete v elektronické formě (emailem nebo datovou schránkou) zvlášť jako přílohu dokumentu hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany rovněž jako soubor bez maker místně příslušnému inspektorovi, v radioterapii spolu s Protokoly o radiologických událostech kategorie C a Zápisy o potenciálních radiologických událostech. Tím bude splněna povinnost podle § 54 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 422/2016 Sb.