Registry SÚJB - Základní informace

Prostřednictvím těchto stránek je umožněn dálkový přístup k vybraným informacím z informačních systémů vedených na SÚJB, a to jak pro jednotlivé držitele povolení (Autorizovaný přístup) tak i pro širší veřejnost (Evidované subjekty). Lze si také stáhnout k vytištění formuláře karet používaných držiteli povolení k předávání údajů na SÚJB o sobě, svých zaměstnancích a zdrojích ionizujícího záření (viz body Hlášení a Další formuláře), případně žádost o klíč k autorizovanému přístupu (Formulář žádosti o klíč k Registrům SÚJB).

SÚJB vede na základě § 26 a § 27 zákona 263/2016 Sb., atomový zákon, řadu databází s údaji charakterizujícími ozáření osob, zdroje ionizujícího záření i subjekty s nimi nakládající. Kromě toho vede SÚJB jako součást tzv. Registrů SÚJB také databáze zahrnující příslušné správní akty, zejména vydaná povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, a informace o své kontrolní činnosti.

Celkově Registry SÚJB zahrnují následující evidence:

Zdrojem dat pro Registry SÚJB jsou jednak údaje poskytované na základě zákona jednotlivými držiteli povolení, jednak údaje z vlastní správní a kontrolní činnosti SÚJB.

Dálkový přístup k vybraným údajům z Registrů SÚJB na internetových stránkách SÚJB slouží především jako pomůcka k usnadnění plnění povinností stanovených právními předpisy držitelům povolení, ale také pro informování širší veřejnosti o správní a kontrolní činnosti SÚJB. Proto má přístup k Registrů SÚJB několik částí.

Především si mohou povinné subjekty stáhnout k vytištění formuláře registračních karet používané držiteli povolení k předávání údajů na SÚJB o sobě, svých zaměstnancích a zdrojích ionizujícího záření (viz body Hlášení a Další formuláře). Kromě toho umožňuje dálkový přístup k Registrům SÚJB přes vyhledání konkrétního evidovaného subjektu (Evidované subjekty) získat informace o něm a další veřejně dostupné informace, např. přehled vydaných rozhodnutí.

Další část (Autorizovaný přístup) obsahuje údaje přístupné pouze danému držiteli povolení po uvedení přiděleného přístupového jména a elektronického klíče. Elektronický klíč je předán na CD a to osobě, která je pověřena jej za držitele povolení převzít. V autorizované části lze potom prohlížet údaje vedené o subjektu v registrech SÚJB a některé z nich lze také aktualizovat. U některých změn (např. aktualizace údajů o zdrojích ionizujícího záření) je třeba oznámit tuto informaci SÚJB rovněž písemně (lze použít vytištěnou a vyplněnou registrační kartu). Provedené změny se evidují v systému (nezobrazí se tedy bezprostředně po provedení) a až následně po potvrzení inspektorem SÚJB jsou uloženy do Registrů.

SÚJB nenese zodpovědnost za případné zneužití elektronického klíče poté, co byl předán žadateli. Platnost klíče je 2 roky, během této doby lze kdykoliv požádat o přidělení nového klíče prostřednictvím webového rozhraní (nový klíč si žadatel sám uloží na datové medium, starý klíč bude automaticky zneplatněn). Klíč je možné zneplatnit:

  1. samotným držitelem klíče - v případě, že jej již nechce využívat z jakýchkoli důvodů (zneplatnění provede držitel klíče prostřednictvím webového rozhraní)
  2. na žádost držitele klíče - např. z důvodu ztráty kontroly nad klíčem (zneplatnění provede SÚJB)
  3. automaticky - po uplynutí doby platnosti klíče
  4. při zjištěném neoprávněném přístupu nebo zneužití klíče (zneplatnění provede SÚJB).