Registry SÚJB - Základní informace

Prostřednictvím těchto stránek je umožněn dálkový přístup k vybraným informacím z informačních systémů vedených na SÚJB, a to jak pro jednotlivé držitele povolení pomocí přístupu do Portálu iReg prostřednictvím datové schránky (Přihlášení do Portálu iReg), tak pro širší veřejnost (Evidované subjekty). Lze si také stáhnout k vytištění formuláře karet používaných držiteli povolení k předávání údajů na SÚJB o sobě, svých zaměstnancích a zdrojích ionizujícího záření (viz body Hlášení a Další formuláře).

SÚJB vede na základě § 26 a § 27 zákona 263/2016 Sb., atomový zákon, řadu databází s údaji charakterizujícími ozáření osob, zdroje ionizujícího záření i subjekty s nimi nakládající. Kromě toho vede SÚJB jako součást tzv. Registrů SÚJB také databáze zahrnující příslušné správní akty, zejména vydaná povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, a informace o své kontrolní činnosti.

Celkově Registry SÚJB zahrnují následující evidence:

Zdrojem dat pro Registry SÚJB jsou jednak údaje poskytované na základě zákona jednotlivými držiteli povolení, jednak údaje z vlastní správní a kontrolní činnosti SÚJB.

Dálkový přístup k vybraným údajům z Registrů SÚJB na internetových stránkách SÚJB slouží především jako pomůcka k usnadnění plnění povinností stanovených právními předpisy držitelům povolení, ale také pro informování širší veřejnosti o správní a kontrolní činnosti SÚJB. Proto má přístup k Registrů SÚJB několik částí.

Především si mohou povinné subjekty stáhnout k vytištění formuláře registračních karet používané držiteli povolení k předávání údajů na SÚJB o sobě, svých zaměstnancích a zdrojích ionizujícího záření (viz body Hlášení a Další formuláře). Kromě toho umožňuje dálkový přístup k Registrům SÚJB přes vyhledání konkrétního evidovaného subjektu (Evidované subjekty) získat informace o něm a další veřejně dostupné informace, např. přehled vydaných rozhodnutí.

Další část přístupu do Portálu iReg prostřednictvím datové schránky (Přihlášení do Portálu iReg) do Privátní část aplikace iReg (odkaz Evidovaný subjekt (iRegPriv) po přihlášení) obsahuje údaje přístupné pouze danému držiteli povolení po přihlášení. V této Privátní části aplikace iReg lze potom prohlížet údaje vedené o subjektu v registrech SÚJB.