Protikorupční opatření

Boj s korupcí patří k nejvýznamnějším výzvám moderní veřejné správy, ale i dalších oborů lidské činnosti. V zájmu snížení korupčního prostředí ve společnosti a zefektivnění státní správy již řadu let schvaluje vláda České republiky koncepční materiály a strategie zavádějící protikorupční opatření.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057. Koncepce byla předložena v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky. Koncepce je od roku 1999 v pořadí již pátým vládním protikorupčním strategickým materiálem. Na základě Koncepce byl usnesením vlády České republiky ze dne 3. ledna 2018 schválen „Akční plán boje s korupcí na rok 2018“.

Ústřední roli v protikorupčním úsilí hraje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, která vznikla na základě rozhodnutí vlády jako její poradní orgán. Rada koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Vládní politika boje s korupcí je v Akčním pánu boje s korupcí na rok 2018 postavena na čtyřech prioritách:

  • výkonná a nezávislá exekutiva,
  • transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  • hospodárné nakládání s majetkem státu a
  • rozvoj občanské společnosti.

SÚJB se v rámci meziresortních připomínkových řízení spolupodílí na tvorbě a obsahu koncepčních protikorupčních materiálů a jednoletých akčních plánů, připomínkuje předložené návrhy zákonů, vyhlášek a jiných legislativních i nelegislativních materiálů ostatních resortů nejen vzhledem ke své působnosti, ale i z hlediska zhodnocení korupčních rizik.

Významným preventivním nástrojem v boji proti korupci, který je třeba dodržovat a pravidelně vyhodnocovat, je resortní interní protikorupční program, v případě SÚJB - Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V oblasti zadávání veřejných zakázek je zaveden monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. Postupuje se podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek VDS 057, která rozpracovává zásady zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na podmínky SÚJB.

Nad rámec požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), SÚJB v zájmu transparentnosti a otevřenosti zveřejňuje v registru smluv všechny své smlouvy (s výjimkou smluv uzavřených s využitím objednávky s hodnotou nižší než 50 000 Kč bez DPH).

K naplňování principů dobré správy, včetně nezávislosti a objektivity, přispívá rovněž Etický kodex Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.