Podatelna

Podatelna Státního úřadu pro jadernou bezpečnost slouží k přijímání úředních dokumentů v listinné i digitální podobě.

Adresa podatelny pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat je:

Senovážné náměstí 9

110 00 Praha 1.

Elektronická adresa podatelny pro příjem dokumentů v digitální podobě je: podatelna@sujb.cz.

Podatelna je pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat přístupná pro veřejnost v provozní době podatelny:

Po, St - 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Út, Čt - 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:15

- 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Dokumenty v digitální podobě je možné doručit podatelně na těchto přenosných technických nosičích dat:

 1. CD
 2. DVD

Maximální velikost zprávy předávané v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny, včetně příloh, může být 10 MB.

Podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných technických nosičích dat v následujících datových formátech:

 1. jde – li o statický textový dokument a statický kombinovaný textový a obrazový dokument

  • Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005)
  • TXT – čistý text v kódování ASCII
  • Formáty Microsoft Office 2003 – 2010 (DOC, DOCX, PPT, PPTX, PPS, PPSX aj.)
  • RTF – textový dokument

 2. jde – li o statický obrazový dokument

  • Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948)
  • Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný)
  • Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918)

 3. jde – li o dynamický obrazový dokument

  • Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818)
  • Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172)
  • Graphics Interchange Format (GIF)

 4. jde – li o zvukový dokument

  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)

 5. jde – li o databázi Extensible Markup Language Document (XML), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.) nebudou podatelnou přijaty. 

V případě doručení dokumentu v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny podatelna odesílateli potvrdí doručení datové zprávy na jeho adresu elektronické pošty (je – li ze zprávy zjistitelná). Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě sekundy,
 • číslo jednací, které bylo doručenému dokumentu přiděleno spisovou službou.

Příjem datových zpráv v elektronické podatelně je nepřetržitý, potvrzení o doručení datové zprávy je odesíláno v provozní době podatelny SÚJB. 

Dokumenty v digitální podobě lze podatelně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost doručovat i prostřednictvím datové schránky

Identifikátor datové schránky: me7aazb 

Datová zpráva doručená prostřednictvím datové schránky se skládá z obálky a obsahu zprávy. Obsahem může být jedna či více příloh ve formátech:

 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document).

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 10 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel, je – li znám, na nedostatky upozorněn a poučen o možnosti jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud odesílatel neodstraní nedostatky ani v dodatečné lhůtě a obsah dokumentu nebude poskytovat dostatečný podklad pro vyřízení, Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebude k takovému dokumentu přihlížet. 

Úřad nezpracovává  doručený dokumentu v digitální podobě, u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (tj. počítačový vir) a současně z něj nelze zjistit odesílatele dokumentu. Je – li odesílatel znám, je na nedostatky upozorněn a poučen o možnosti jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud odesílatel neodstraní nedostatky ani v dodatečné lhůtě, Státní úřad pro jadernou bezpečnost datovou zprávu zničí. 

Pokud je součástí doručeného dokumentu v digitální podobě elektronický podpis, který je v době doručení dokumentu neplatný a není-li současně připojeno časové razítko, které bylo vytvořeno před okamžikem zneplatnění certifikátu, uvědomí podatelna SÚJB o této skutečnosti odesílatele dokumentu a požádá jej o opětovné zaslání dokumentu s platným elektronickým podpisem.