Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat:
  • Příjmový účet: 19-3808881/0710
   • Účel platby: příjmy vyplývající ze smluvních vztahů, např. platby za nájemné, přefakturace za energie, prodej knihy „Radiační ochrana“, nahodilé příjmy
  • Účet správních poplatků: 3711-1824001/0710
   • Účel platby: dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích k vydání povolení nebo oprávnění k výkonu jmenovitě uvedených činností; dle nařízení vlády 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
   • Jako variabilní symbol uveďte IČ, nebo pokud fyzická osoba nemá IČ přiděleno, uveďte prvních 6 číslic rodného čísla.
  • Účet – pokuty v řízení správním: 3754-1824001/0710
   • Účel platby: dle zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, § 186, odst. 1; pokuty, sankční poplatky v řízení správním (blokové pokuty)
 6. IČO: 48136069
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: Státní úřad pro jadernou bezpečnost není plátcem daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv nejsou k poskytování informací potřebné.
  • 13.2 Výhradní licence ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Úřad neposkytuje.
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím (podle § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. je začleněna do Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky jako její samostatná část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".)
 15. V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu je s účinností od 1. července 2015 do funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení, jmenována Mgr. Miroslava Leflerová. Oznámení je možno zaslat na e-mailovou adresu prosetrovatel@sujb.cz nebo zatelefonovat na číslo 221 624 454.

  Oznámení lze také podat v listinné podobě na adresu: prošetřovatel, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání dle nař. vl. č. 145/2015 Sb.“ Nalézá se na uvedené adrese SÚJB, ve vestibulu před recepcí. Obsah schránky a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

 16. Státní závěrečný účet