SÚJB dnes

Budova SÚJB na Senovážném náměstí 9 v PrazeSÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Jeho působnost je dána zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon):

SÚJB

a) vykonává státní dozor nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou ochranou, radiační ochranou, havarijní připraveností a technickou bezpečností vybraných zařízení a kontroluje dodržování povinností podle tohoto zákona

  • Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
  • Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
  • Vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd
  • Vyhláška č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
  • Vyhláška č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu (ruší vyhlášku č. 196/1999 Sb.)

b) vykonává kontrolu nešíření jaderných zbraní a státní dozor nad jadernými položkami a fyzickou ochranou jaderných materiálů a jaderných zařízení

c) vydává povolení k výkonu činností podle tohoto zákona a typově schvaluje obalové soubory pro přepravu a skladování jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím právním předpisem, zdroje ionizujícího záření a další výrobky,

  • Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě), (ruší vyhlášku č. 142/1997 Sb. a vyhlášku č. 143/1997 Sb.)

d) vydává oprávnění k činnostem vybraných pracovníků

  • Vyhláška č. 193/2005 Sb., o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

e) schvaluje dokumentaci, programy, seznamy, limity, podmínky, způsob zajištění fyzické ochrany, havarijní řády, a po projednání vazeb na vnější havarijní plán s příslušným krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, vnitřní havarijní plány a jejich změny,

f) stanovuje podmínky, požadavky, limity, mezní hodnoty, nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin, směrné hodnoty, optimalizační meze, referenční úrovně, diagnostické referenční úrovně, zprošťovací úrovně a uvolňovací úrovně

g) stanovuje zónu havarijního plánování, případně její další členění a schvaluje vymezení kontrolovaného pásma,

h) v souladu s prováděcím právním předpisem stanovuje požadavky na zajišťování havarijní připravenosti držitelů povolení a kontroluje jejich dodržování

i) sleduje a posuzuje stav ozáření a usměrňuje ozáření osob,

j) vydává, eviduje a ověřuje osobní radiační průkazy; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis

k) poskytuje obcím a krajům údaje o hospodaření s radioaktivními odpady na jimi spravovaném území,

l) řídí činnost celostátní radiační monitorovací sítě, jejíž funkci a organizaci stanoví prováděcí právní předpis a zajišťuje funkci jejího ústředí, zajišťuje činnost krizového koordinačního centra a zabezpečuje mezinárodní výměnu dat o radiační situaci

m) ustavuje státní a odborné zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků a vydává statut těchto komisí a stanovuje činnosti mající bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost a činnosti zvlášť důležité z hlediska radiační ochrany

  • Vyhláška č. 146/1997 Sb., stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.

n) vede státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů a údajů a informací v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a stanovuje prováděcím právním předpisem požadavky na vedení jejich evidence a způsob její kontroly

o) vede státní systém evidence držitelů povolení, ohlašovatelů, dovážených a vyvážených vybraných položek, zdrojů ionizujícího záření a evidenci ozáření osob,

p) zajišťuje pomocí celostátní radiační monitorovací sítě a na základě hodnocení radiační situace podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie,

r) schvaluje zařazení jaderného zařízení nebo jeho částí a jaderných materiálů do příslušné kategorie z hlediska fyzické ochrany,

s) vykonává funkci úřadu pro mezinárodní ověřování všeobecného zákazu jaderných zkoušek a jeho verifikaci,

t) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, zejména je nositelem odborné spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, a v oboru své působnosti poskytuje informace Evropské komisi, případně dalším orgánům Evropské unie,

u) rozhoduje o zajištění nakládání s jadernými položkami, zdroji ionizujícího záření nebo s radioaktivními odpady, s nimiž je nakládáno v rozporu s právními předpisy, nebo kde není odstraňován vzniklý stav,

v) je povinen poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a jednou za rok vypracovat zprávu o své činnosti a předložit ji vládě a veřejnosti,

w) stanovuje technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení

x) po dohodě se správním úřadem kontroluje činnost osob autorizovaných podle zvláštního právního předpisu,

y) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření.

Úřad dále zajišťuje koordinaci a zabezpečování činností při plnění úkolů plynoucích ze Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (CWC) ve smyslu zákona č. 19/1997 Sb. a Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (BTWC) ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb.

Kromě již zmíněné CTBT vykonává funkci národních úřadů i podle Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení.

SÚJB sídlí na Senovážném náměstí 9, Praha 1, 110 00. Má regionální centra (RC) v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Ostravě a Kamenné u Příbrami a lokalitní pracoviště v Jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

Regionální centra vznikla na bázi původních odborů hygieny záření Krajských hygienických stanic, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Ústavu hygieny práce uranového průmyslu v Příbrami a jejich úkolem je vykonávat dozor nad radiační ochranou v regionech a koordinovat činnost sítě včasného zjištění ve svých lokalitách. RC Praha, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové a Ústí nad Labem jsou podřízena Odboru zdrojů. RC Brno, České Budějovice a Kamenná spadají do Odboru radiační ochrany palivového cyklu.

RC Praha

RC Praha

RC Ostrava

RC Ostrava

RC Plzen

RC Plzeň

RC Hradec Kralove

RC Hradec Králové

RC Usti nad Labem

RC Ústí nad Labem

RC Brno

RC Brno

RC Ceske Budejovice

RC České Budějovice

Budova SÚJCHBO Kamenná

RC Kamenná

Lokalitní pracoviště jsou situována v areálech obou jaderných elektráren a slouží k zajištění nepřetržitého dohledu nad jadernou bezpečností elektrárny, zajišťují komunikaci mezi elektrárnou a SÚJB a v neposlední řadě poskytují technickou podporu a zázemí při specializovaných inspekcích inspektorů SÚJB. Každé lokalitní centrum má jednoho inspektora na blok a vedoucího inspektorů. Na EDU má tedy SÚJB 5 lokalitních inspektorů, na ETE 3. Lokalitní pracoviště spadají pod Odbor kontroly jaderných zařízení.

Lokalita EDU

Lokalitní pracoviště na jaderné elektrárně Dukovany

Lokalita ETE

Lokalitní pracoviště na jaderné elektrárně Temelín

SÚJB řídí rozpočtovou organizaci - Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) se sídlem v Praze a veřejnou výzkumnou instituci - Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO) se sídlem v Příbrami - Kamenné.

Usnesením vlády č. 843/2004 ze dne 1. září 2004 plní koordinační a informační funkci vůči Úřadu předseda vlády ČR.

Mapa regionálních center a lokalitních pracovišť SÚJB spolu s nejvýznamnějšími jadernými zařízeními v ČR:

Mapa regionalnich center SUJB spolu s nejvyznamnejsimi jadernymi zarizenimi v CRRYCHLÉ ODKAZY: