Program podpory záruk MAAE

Program podpory Záruk MAAE ze strany jejích členských států (Member State Support Programme – MSSP) představuje dobrovolnou technickou a finanční podporu pro zárukovou sekci MAAE tak, aby byla schopna maximálně efektivně plnit své úkoly v rámci celosvětového dohledu nad jaderným palivovým cyklem. Tyto úkoly plynou v obecné rovině ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Non-Proliferation Treaty – NPT) a z navazujících Dohod o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Zárukové dohody) a příp. Dodatkového protokolu k těmto Dohodám s jednotlivými členskými státy.

První Program podpory Záruk MAAE byl vytvořen již v roce 1977. Hlavním důvodem byla a stále je zejména ta skutečnost, že MAAE nedisponuje dostatečnými prostředky na výzkum a vývoj nástrojů a metodik pro výkon zárukových inspekcí. Programy podpory Záruk MAAE ze strany jednotlivých členských států proto poskytují MAAE finanční prostředky nebo národní výzkumné kapacity pro výzkum a vývoj verifikačních nástrojů pro zárukové inspektory MAAE (měřicí systémy, detekční zařízení, pečeti, dozorovací systémy), analytické kapacity pro analýzy vzorků odebraných během inspekcí, vývoj nových metod a postupů v oblasti uplatňování zárukových opatření na různých typech jaderných zařízení apod.

Český program podpory Záruk MAAE (CZSP)

Česká republika se připojila k ostatním státům v podpoře Záruk MAAE v roce 2003 podepsáním smlouvy mezi SÚJB a MAAE. Vývoj prací na jednotlivých úkolech je každoročně diskutován na bilaterálním jednání mezi zástupci SÚJB a MAAE, které se koná střídavě v Praze a ve Vídni.

CZSP se zaměřuje především na plnění konkrétních úkolů prostřednictvím poskytování národních analytických kapacit nebo českých jaderných zařízení pro testy prototypů nových detekčních a měřicích zařízení, tvorby koncepcí a plánování, školení pracovníků MAAE a služby v oblasti informačního managementu se zaměřením na záruková data. CZSP je pro MAAE také významným poskytovatelem školících a tréninkových kurzů, kde těží z dobrých organizačních zkušeností pracovníků SÚJB a výhodné geografické polohy ČR vůči sídlu MAAE ve Vídni.