Pokyny obyvatelstvu při mimořádných událostech

Obecné zásady chování při nálezu či výskytu látek neznámého původu

 1. Zachovejte, klid a rozvahu, jednejte s rozmyslem. Zkuste především posoudit, zda Váš nález skutečně může ohrožení způsobit a zda je pravděpodobné, aby takové ohrožení způsobil z místa, na němž se vyskytuje.

 2. S nálezem pokud možno nemanipulujte, ani se k němu zbytečně nepřibližujte.

 3. V případě, že u nálezu nemůžete vyloučit možnost individuálního či veřejného ohrožení radioaktivními, škodlivými chemickými či biologickými látkami, informujte o nálezu neprodleně nejbližší jednotku Hasičského záchranného sboru, nebo Policie ČR. Jejich příslušníci zabezpečí vše potřebné.

 4. Setrvejte na místě a poskytněte zásahové jednotce veškerou možnou součinnost. Dbejte o to, aby se k místu vašeho nálezu nepřibližovaly další osoby, zejména pak děti.

Obecné zásady chování při ohrožení

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávy v rozhlase, v televizi, v tisku a nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a nebo od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

 1. Snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.).

 2. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

 3. Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.

 4. Netelefonujte - telefonní síť je vkrizových situacích přetížena.

 5. Nepodceňujte vzniklou situaci.

 6. Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

 7. Poslouchejte a řiďte se pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

 8. V případě, že jde o havárii na jaderném zařízení nebo jinou havárii spojenou s únikem radioaktivních látek, zkontrolujte, zda máte kalium jodidové (KJ) tablety s platnou expirační dobou. (Pozn.: V zónách havarijního plánování jsou obyvatelé antidoty vybavováni automaticky a bezplatně,ostatní občané si je mohou vyžádat ve volném prodeji v lékárnách).

Když zazní siréna

 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE.
   Vyhledejte úkryt v nejbližší budově (výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům).
   Děti ponechejte ve škole, nesnažte se je ze školy vyzvednout. Škola se o ně postará a sdělí jim, co mají dělat.
   Při jízdě automobilem okamžitě zaparkujte a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

 2. ZAVŘETE A UTĚSNĚTE A DVEŘE A OKNA
   Uzavřením a utěsněním prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření.

 3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
   Informace o tom, co se stalo, uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech v rozhlasovém, nebo TV vysílání.

V případě evakuace

Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla s využitím lokální stanice VKV (FM).

 1. Připravte si evakuační zavazadlo,
 2. Opusťte byt,
 3. Dostavte se na určené místo.

Přeprava do bezpečného prostoru se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy. Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomoci přepravních prostředků přidělených obci.

Lze použít vlastní vozidlo – řiďte se pokyny dopravní policie.

Při havárii na jaderném zařízení nebo jiné havárii s únikem radioaktivních látek

 1. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 2. Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
 3. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 4. Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení.
 5. Připravte si prostředky improvizované ochrany.
 6. Připravte si evakuační zavazadlo.
 7. Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
 8. Dům opusťte jen na pokyn.

V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.

Při havárii v chemickém závodě, ve skladu chemikálií nebo při úniku nebezpečných látek

 1. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
 2. Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
 3. Vypněte ventilaci.
 4. Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení.
 5. Připravte si prostředky improvizované ochrany.
 6. Připravte si evakuační zavazadlo.
 7. Dům opusťte jen na pokyn.

Při nebezpečí zátopové vlny

 1. Zanechejte veškeré činnosti, opusťte urychleně ohrožený prostor a vystupte na nejvyšší místo v terénu.

 2. Pomozte svým sousedům, zdravotně a tělesně postiženým občanům ve vašem okolí.

 3. Je-li více času, řiďte se pokyny z rozhlasu a televize nebo pokyny záchranářů, pokyny pro evakuaci.

 4. Připravte se na evakuaci.

Evakuační zavazadlo

 1. Použijte např. batoh, cestovní tašku nebo kufr.
 2. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Do zavazadla uložte:

 1. Trvanlivé potraviny (konzervy, zabalený chléb) a hlavně pitnou vodu.
 2. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 3. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 4. Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 5. Toaletní a hygienické potřeby.
 6. Léky, svítilnu.
 7. Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 8. Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Prostředky improvizované ochrany osob

Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací orgány a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.

 1. Ochrana dýchacích orgánů - vodou navlhčené roušky zhotovené z kapesníku, ručníku, utěrek apod.,
 2. Ochrana hlavy - čepice, klobouk, šála, kukla tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk,
 3. Ochrana očí – brýle (lyžařské, motoristické),
 4. Ochrana rukou – rukavice (gumové hygienické, lékařské, kožené),
 5. Ochrana těla – oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť, pláštěnka do deště,
 6. Ochrana nohou – vysoké boty, holínky.

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pečlivě se osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do čistého suchého oděvu.

Vyžadování informací občany

 1. V případě ohrožení se veškeré potřebné informace dovíte zmístního rozhlasu, rozhlasového a TV vysílání, obecních vyhlášek, pojízdných rozhlasových vozů apod.

 2. V případě, že chcete být informováni o systému řešení krizové situace a o ochraně obyvatelstva na území vašeho bydliště (pracoviště), obracejte se se svými dotazy na orgány krizového řízení vašeho obecního či krajského úřadu.

 3. Informace můžete dále získat od pracovníků Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Městské policie vaší obce či kraje.

 4. Na vaše dotazy vám odpoví Konzultační pracoviště Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, tel.: 841111120.

 5. V případě nebezpečí, ohrožení, nalezení podezřelého předmětu, tekutiny, látky, při obdržení podezřelé listovní zásilky, apod. kontaktujte okamžitě linky tísňového volání.

Důležitá čísla:

Hasičský záchranný sbor ČR150
Policie ČR158
Městská policie156
Zdravotní záchranná služba155