Dvoustranná spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie

Vlajka NěmeckaSpolková republika Německo

Rámec spolupráce s Německem určuje Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením, v níž je mj. zakotveno pravidelné konání bilaterálních jednání. 

Vlajka RakouskaRakousko

Spolupráce s Rakouskem probíhá podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením, která obsahuje mj. ustanovení o výročních bilaterálních zasedáních. 

Vlajka SlovenskaSlovensko

Spolupráce se slovenským dozorem nad jadernou bezpečností (ÚJD) tradičně dominuje našim bilaterálním vztahům. Probíhá především formou konzultací nad konkrétními problémy na úrovni inspektorů a pracovníků různých stupňů řízení, pravidelně se také organizují společné inspekce na vybraných zařízeních. V souladu se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály se také konají pravidelná výroční schůzky. 

Polská vlajkaPolsko

Dohodě o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně s Polskou republikou, která určuje rozsah spolupráce s Polskem, se počítá s dvouletým cyklem pravidelných setkání zástupců obou stran. 

Vlajka USASpojené státy americké

Spolupráce s USA je zastřešena Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a probíhá na formální i neformální úrovni. 

Vlajka ČR Vlajka Maďarska Vlajka Slovenska Vlajka SlovinskaČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko

V roce 2003 založily jaderné dozorné orgány čtyř států přistupujících k EU (České republikyMaďarskaSlovenska a Slovinska) neformální uskupení, jehož cílem je vytvořit rámec pro diskusi nad důležitými tématy hodnocení bezpečnosti a provozu jaderných zařízení v regionu a případnou následnou koordinaci vyjednávacích pozic v EU, resp. MAAE. Spoluprací v tomto uskupení chtějí členové zejména zvýšit efektivitu spolupráce nad tématy společného zájmu. Uskupení se setkává dvakrát ročně - na podzim v rámci Generální konference MAAE a na jaře při dvoudenním setkání na principu rotace pořadatelské země. Obě myšlenky (výměna informací a postojů a koordinace) se ukázaly jako velmi užitečné a skupina je nyní respektována na mezinárodním poli.