ZÓNA 2015

Přinášíme online reportáž z velkého třídenního havarijního cvičení na JE Temelín

 

Souhrnná mapa výsledků monitorování MS

 

15:50 Data všech mobilních skupin jsou již k dispozici v interní databázi MonRaS. Na našich stránkách budou kompletní data k dispozici zítra. Posledním obrázkem všech tras MS se s Vámi loučíme. 

15:26 Vrátila se poslední mobilní skupina a tím KŠ SÚJB deaktivoval druhý sled MS a zároveň odvolal jejich pohotovost k práci v havarijním režimu.

Trasa monitorování mobilní skupiny SÚRO

 


Trasa monitorování mobilní skupiny RC Brno

 

Trasa monitorování mobilní skupiny ČEZ-EDU

 

14:00 Postupně přicházejí data jednotlivých MS druhého sledu. Včerejší data si již nyní můžete prohlédnout v naší webové aplikaci MonRaS.

13:06 Předsedkyně úřadu Dana Drábová oznamuje cvičícím složkám, že Krizový štáb SÚJB ke 13:00 hod. v rámci cvičení ZÓNA 2015 ukončil svou činnost, a přešel tak do standardního režimu. Předsedkyně v rámci tohoto sdělení také poděkovala všem cvičícím.  Jde zejména o Armádu ČR, Policii ČR, GŘ HZS, Generální ředitelství cel a celní správu, Státní ústav radiační ochrany a ČEZ-EDU. Předsedkyně přidala dovětek s přáním, aby každá další podobná spolupráce byla jen cvičnou.  

12:51 SÚJB vyhlašuje deaktivaci složek radiační monitorovací sítě, ukončuje jejich pohotovost a havarijní režim. V případě laboratorní skupiny regionálního centra SÚJB v Českých Budějovicích a CLMS SÚRO toto platí okamžikem splnění úkolů, které jim KŠ SÚJB zadal.

12:04 Porada Krizového štábu SÚJB k ukončení cvičení. Předsedkyně úřadu Dana Drábová vyzvala členy štábu, aby na konkrétní e-mailovou adresu uvedli své postřehy ze cvičení, zejména ty kritické. Zároveň poděkovala celému týmu krizového štábu úřadu včetně RKŠ a všem cvičícím složkám. SÚJB ještě bude na této stránce informovat o závěrečných krocích cvičení.

12:00 Cvičení ZÓNA 2015 končí. 

11:52 HZS Jihočeského kraje informuje SÚJB o ukončení evakuace. Celkem bylo evakuováno 937 osob, 184 se evakuovalo pomocí vlastních dopravních prostředků. Všechny osoby prošly dozimetrickou kontrolou, případně byla provedena dekontaminace. Následně byly odvezeny do zřízených přijímacích středisek.

10:46 KŠ SÚJB dostává od svého regionálního KŠ v Českých Budějovicích informaci o evakuaci obyvatel ze zóny havarijního plánování. 

10:20 Krizový štáb SÚJB kromě pravidelné komunikace s krizovými štáby Jihočeského kraje a Hasičského záchranného sboru sleduje také jejich způsob informování veřejnosti na webových stránkách. 

Odběr vzorků při práci mobilní skupiny

 

9:20 Probíhá monitorování po trase a odběr vzorků.

8:45 Laboratorní skupiny potvrzují svoji aktivaci.

8:30 První mobilní skupina druhého sledu začala monitorování po trase.

8:15 KŠ SÚJB aktivuje laboratorní skupiny k monitorování v havarijním režimu s tím, že mají být připraveny pracovat od 10:30 hod. Jde o laboratoře SÚRO a RC České Budějovice. 

8:00 Krizový štáb SÚJB obnovuje činnost.

 

24. 9. 2015 Začíná poslední den cvičení

 

17:40 Toto je náš poslední vstup dnešního dne. Krizový štáb SÚJB se loučí do zítřejšího rána, kdy bude cvičení ZÓNA 2015 pokračovat třetím, tedy posledním dnem.


Souhrnná mapa výsledků dnešního monitorování

 

17:08 Pokyn vedoucí KŠ SÚJB k deaktivaci mobilních skupin na 18:00 hod. Vyhlášení havarijního režimu včetně pohotovosti zůstává.

Výsledky zkušebního monitorování radiační situace za využití dronu.

 

16:00 Vedoucí KŠ SÚJB vyhlašuje aktivaci vybraných mobilních skupin s tím, že se mají přesunout nejpozději do 9:00 hod. 24. 9. do areálu HZS JčK k monitorování v zóně havarijního plánování ETE. Jde o MS: RC SÚJB Brno, SÚRO, dukovanské mobilní skupiny ČEZ a skupiny MS 2 Armády ČR. 

15:43 SÚJB doporučuje krizovému štábu kraje, aby s výjimkou části ZHP, ze které budou obyvatelé evakuováni, odvolal ochranné opatření - ukrytí obyvatel - v celé zóně havarijního plánování. Bude záležet na KŠ kraje, kdy opatření skutečně odvolá.

15:30 SÚJB obdržel výsledky měření monitorování položek životního prostředí a data z termoluminiscenčních dozimetrů (TLD).

15:12 Vedoucí KŠ SÚJB deaktivuje leteckou mobilní skupinu, a ukončuje tím její pohotovost.

14:53 Telefonát vedoucí KŠ SÚJB s KŠ generálního ředitelství HZS - diskuse o doporučení k evakuaci, informace o zapojení dobrovolných hasičů do monitorování - zapojeno 34 obcí.

Dávkové příkony v sektoru evakuace

 

14:24 Vedoucí KŠ SÚJB vydává doporučení k evakuaci obyvatel konkrétních obcí v sektorech č. 4 a 5 zóny havarijního plánování, tedy do vzdálenosti 13 km od Jaderné elektrárny Temelín.

Mapa leteckého monitorování radiační situace v okolí temelínské elektrárny 

 

13:45 Monitorovací skupiny sbírají data o radiační situaci v zóně havarijního plánování a postupně je odesílají krizovému štábu SÚJB.

Monitorování radiační situace s využitím dronu; přístroj ovládá operátor ze Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO)

 

Trasa mobilní skupiny ETE

 

Trasa mobilní skupiny Policie ČR

 

Trasa mobilní skupiny RC SÚJB Plzeň

 

Trasa mobilní skupiny HZS

 

Trasa mobilní skupiny celní správy

 

Trasy mobilních skupin, které v rámci prověření funkce měří skutečná data přírodního pozadí během pojezdového měření, zde konkrétně trasa mobilní skupiny RC SÚJB České Budějovice

 

11:17 Porada KŠ SÚJB k rekapitulaci situace. Mobilní skupiny celní správy, policie a plzeňského regionálního centra jsou na trasách, skupiny hasičů a armády zatím na měřící trasy nedorazily.

10:27 Vedoucí KŠ SÚJB telefonicky konzultuje s vedoucím havarijního štábu elektrárny radiační situaci, její monitorování a následné zaslání výsledků.  

10:01 KŠ SÚJB vyhlásil havarijní režim a pohotovost k práci v havarijním režimu pro druhý sled mobilních skupin.

9:00 V krizovém štábu SÚJB se střídají směny, aby se nacvičila personální obměna na jednotlivých pozicích ve štábu i za havarijní situace. V rekapitulaci zaznělo, že ETE odhaduje vzdálenost úniku do 10 km od elektrárny. Chystanou evakuaci proto není třeba rozšiřovat, pouze se zpřesní její rozsah na základě výsledků monitorování. Všechny mobilní skupiny jsou na cestě a podléhají RKŠ. Ten zůstává ve stejném složení sloužící směny.

8:36 Vzlétá vrtulník letecké mobilní skupiny k monitorování radiační situace postižené oblasti ze vzduchu. Veškeré řízení jeho aktivit zároveň přebírá regionální krizový štáb SÚJB.

8:21 SÚJB informuje orgány krizového řízení o ukončení úniku radioaktivních látek a aktivaci monitorovacích skupin. Výsledky monitorování jsou očekávány do 14:00 hod. a na jejich základě vydá KŠ SÚJB doporučení k evakuaci obyvatel z určených částí ZHP.

8:15 Porada krizového štábu SÚJB se svým regionálním krizovým štábem v Českých Budějovicích.

7:50 SÚJB vyhlašuje aktivaci mobilních skupin prvního sledu, a to ze svých regionálních center v Českých Budějovicích a Plzni včetně letecké, mobilní skupinu Celní správy Jihočeského kraje, dále mobilní skupiny HZS Plzeňského kraje, Policie ČR a Armády ČR. 

7:25 Temelínská elektrárna posílá zprávu o posledním vývoji situace. Mobilní skupiny se připravují na výjezd k monitorování radiační situace v zóně havarijního plánování. 

7:15 Personál jaderné elektrárny Temelín hlásí konec úniku radioaktivních látek do prostředí.

7:00 Cvičení ZÓNA 2015 pokračuje druhým dnem.

 

23. 9. 2015

 

17:53 Toto je náš poslední dnešní vstup. Krizový štáb SÚJB se tímto loučí do zítřejšího rána, kdy bude cvičení pokračovat.

17:47 KŠ SÚJB zaslal předpověď radiační situace a informace k evakuaci obyvatel po ukončení úniku subjektům: OPIS GŘ HZS a KOPIS HZS Jihočeského kraje. Pro dnešní den KŠ SÚJB končí svou činnost. 

17:00 KŠ SÚJB uvedl do pohotovosti leteckou skupinu s výhledem středečního monitorování. 

16:31 KŠ SÚJB si žádá po ČHMÚ aktuální data o meteorologické situaci v regionu.

Záběry z jednání Ústředního krizového štábu (poskytlo Generální ředitelství HZS ČR)

 

15:08 Zahájena videokonference KŠ SÚJB s Ústředním krizovým štábem, Krizovým štábem kraje a ČHMÚ; AV konference byla ukončena v 15:49 hod.

SIMULOVANÁ DATA radiační situace ve směru šíření radioaktivních látek

 

13:30 Podle předpovědi radiační situace v zóně havarijního plánování v úniku převládají vzácné radioaktivní plyny, ale obsahuje také radioizotopy jódu a cesia. Podle aktuální meteorologické situace lze předpokládat postup oblaku směrem do 3. až 5. sektoru havarijní zóny. Z klesání těchto látek z mraku se předpokládá velmi silná kontaminace terénu, zejména radioaktivním jódem a cesiem.

Mapa se směrem úniku radioaktivních látek od elektrárny Temelín

 

12:40 Hlášení o úniku radioaktivních látek z kontejnmentu; předpokládá se jejich šíření na východ od elektrárny. Bylo částečně obnoveno napájení jedné divize bezpečnostních systémů. KŠ SÚJB hodnotí radiační situaci průběžně a připravuje její prognózu. 

12:30 Vedoucí KŠ SÚJB vyhlašuje havarijní režim a aktivaci letecké monitorovací skupiny (LeS). Jejím úkolem bude monitorovat dávkové příkony v zóně havarijního plánování a nejbližším okolí.

12:07 KŠ SÚJB vydává informaci pro regionální KŠ SÚJB o již provedených akcích. Mimo níže uvedených jde o přípravu k rozvozu termoluminiscenčních dozimetrů, distribuovaných na trase během pojezdových měření mobilních skupin. SÚJB si dále vyžádal aktuální meteorologickou situaci u Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) uvedl do pohotovosti centrální laboratoř radiační monitorovací sítě (RMS).

11:23 SÚJB oznámil do zahraničí překlasifikování situace na MU3, zatím bez úniku radioaktivních látek mimo kontejnment prvního bloku.

11:14 Informace z Úřadu vlády ČR: Premiér rozhodl o aktivaci Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a jmenoval ministra vnitra jeho předsedou.

10:49 Dle informace dispečinku přenosové soustavy ČEPS byl aktivován krizový štáb ČEPS a vyhlášen stav nouze v energetice. 

10:26 Styčné místo přijímá informaci od operačního a informačního střediska generálního ředitelství HZS ČR o zahájení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

10:22 Uvedení mobilních skupin (MS) do pohotovosti. Jde o mobilní skupinu regionálního centra SÚJB v Českých Budějovicích a Plzni, MS Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), Armády ČR, MS Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a Generálního ředitelství cel.

10:20 Hlášení z elektrárny o poškození paliva.

10:15 Přijata informace o zvýšeném dávkovém příkonu v kontejnmentu. Únik radioaktivních látek do okolí zatím nenastal. V zóně havarijního plánování bylo ukrytému obyvatelstvu doporučeno užití jódových tablet.

10:00 Na SÚJB přichází formulář hlášení o vzniku MU3. Současně přichází tisková informace z JE Temelín. Uvádí poškození nízkotlaké části turbíny a následný požár. Nikdo z personálu elektrárny nebyl zraněn. Technici zahájili dochlazování prvního reaktorového bloku. Radiační situace je nepřetržitě sledována, SÚJB je elektrárnou informován průběžně. V areálu elektrárny byla simulovaně zavedena opatření: jódová profylaxe, ukrytí a evakuace.

9:36 Varování obyvatel v zóně havarijního plánování pomocí sirén. Jde o pokyn pro lidi v zóně, aby se neprodleně ukryli, sledovali sdělovací prostředky a vyčkali na pokyn k užití tablet jodidu draselného.

9:35 Elektrárna hlásí zhoršení situace a překlasifikování na mimořádnou událost třetího stupně (MU3). Důvodem je hrozící únik radioaktivních látek mimo areál elektrárny.

9:25 Byli jmenováni členové regionálního krizového štábu (RKŠ) včetně vedoucího RKŠ. 

9:15 Oznámení vzniku mimořádné události zainteresovaným ministerským resortům a na patřičná krajská operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru (HZS).

9:06 KŠ SÚJB vyhlásil havarijní režim celostátní radiační monitorovací sítě. Krizový štáb zároveň obdržel první formulář redukované soustavy dat obsahující základní technologické informace a aktuální radiační situaci.

8:46 Styčné místo odesílá informaci o zahájení cvičení do zahraničí, především okolním státům a Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE). 

8:30 Krizový štáb úřadu obdržel prvotní formulář hlášení mimořádné události. Reaktor již byl odstaven, únik radioaktivních látek zatím nenastal.

8:04 Překlasifikace z mimořádné události prvního stupně na druhý kvůli požáru, který ohrožuje bezpečnostní systémy elektrárny.

Krizový štáb SÚJB

 

7:55 KŠ SÚJB je kompletní v krizovém koordinačním centru SÚJB. 

7:45 Vedoucí krizového štábu (KŠ) vydává pokyn ke svolání krizového štábu SÚJtypo3/B. 

Styčné místo ČR v krizovém štábu SÚJB

 

7:42 Směnový inženýr elektrárny Temelín oznámil vznik mimořádné události prvního stupně (MU1) styčnému místu ČR. Došlo k pádu střechy na turbínu prvního výrobního bloku elektrárny s následným vznikem požáru. Druhý výrobní blok je v pořádku.

 

22. 9. 2015 Cvičení ZÓNA 2015 bylo zahájeno