ZÓNA 2013


 

16:00 Činnost regionálního krizového štábu SÚJB byla ukončena. Toto je náš poslední vstup a proto děkujeme všem čtenářům za pozornost. 

16:00 Deaktivace mobilních skupin 3. sledu a návrat do normálního režimu.

14:00 Laboratorní skupiny (měřicí místa kontaminace vody a potravin) se vracejí do normálního režimu.

13:05 Krizový štáb vypravuje informaci o ukončení cvičení do zahraničí, jde o informace zejména okolním státům a Mezinárodní Agentuře pro Atomovou energii (MAAE).

12:32 Síť včasného zjištění, meteorologická služba a měřicí místa kontaminace ovzduší se vrací do normálního režimu monitorování.

12:15 Proběhla videokonference s GŘ HZS, při níž proběhlo krátké zhodnocení cvičení. Činnost krizového štábu SÚJB bude ukončena po té, co se vrátí všechny mobilní skupiny, které doposud monitorují v ZHP.

12:00 Cvičení ZÓNA 2013 končí

12:00 Krizový štáb SÚJB byl informován o ukončení činnosti štábu GŘ HZS v rámci cvičení ZÓNA 2013.

 

Zjišťování případné kontaminace vrtulníku letecké skupiny po ukončení monitorování
Autor: Jan Kouba, OKP MO

Letecká skupina v akci
Autor: Jan Kouba, OKP MO

Příprava vrtulníku letecké skupiny k monitorování
Autor: Jan Kouba, OKP MO

 

 

10:20 Mobilní skupiny 3. sledu vyjíždějí do ZHP. 

10:00 Příprava 3.sledu mobilních skupin k výjezdu.

9:50 Skončila videokonference s GŘ HZS, kde se probíraly výsledky monitorování radiační situace.

9:30 Právě probíhá videokonference s GŘ HZS.

 

Trasy jednotlivých mobilních skupin

 

9:30 V současnosti dále vyhodnocujeme výsledky monitorování mobilními skupinami 1. a 2. sledu, po proběhnutí všech standardních kroků budou kromě on-line reportáže dostupné i v informačním systému MonRaS.

9:00 SÚJB vyhlásil pohotovost laboratorním skupinám, což znamená, že jsou připraveny plnit úkoly krizového štábu SÚJB.

 

Regionální krizový štáb SÚJB

 

8:00 Krizový štáb SÚJB telefonicky kontaktoval regionální krizový štáb SÚJB.

7:00 SÚJB vyhlašuje aktivaci 3. sledu monitorovacích skupin, které se přesunou do Třebíče a budou řízeny regionálním krizovým štábem SÚJB.

6:35 Pokračuje cvičení ZÓNA 2013 

28.3.2013 


17:24 Pustili jsme domů i mobilní skupiny druhého sledu, tím byla jejich činnost ukončena. Činnost krizového štábu SÚJB tím pro dnešek končí. Cvičení bude pokračovat zítra ráno.  Chtěli bychom Vás odkázat na pěkné fotky uveřejněné na webu pozary.cz, ukazují, v jakých povětrnostních podmínkách se cvičí a jak je letošní cvičení náročné.

17:10 Probíhá videokonference mezi krizovým štábem SÚJB s štábem GŘ HZS. Dochází k upřesňování situace a vyjasnění dalších kroků pro následující hodiny a dny.

16:45 Leteckou skupinu jsme s díky poslali domů, v dnešním počasí odvedli velmi dobrý kus práce.

Výsledky leteckého monitorování v ZHP

 

16:41 Dorazily výsledky reálného monitorování letecké skupiny (vrtulník) v ZHP. 

 

Trasy mobilních skupin Generálního ředitelství cel a Policie ČR

 

16:15 Dorazily další výsledky monitorovacích skupin Generálního ředitelství cel a Policie ČR, výsledky reálné situace jsou na výše přiložených obrázcích.

16:05 Letecká monitorovací skupina se vrátila po monitoringu v ZHP zpět na základnu do Hostivic.

16:00 Mobilní skupiny prvního sledu byly deaktivovány a jsou již na cestě na své základny.

 

Jednání RKŠ s KŠK

 

15:00- 15:45 Proběhlo jednání za účasti zástupců regionálního krizového štábu SÚJB s KŠK.

15:30 Krizový štáb SÚJB vydává doporučení k evakuaci obyvatel z vybraných sektorů a míst v ZHP. Z doporučení citujeme:

S uvážením podkladů zajištěných monitorováním skutečné radiační situace a v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písmeno p) zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, SÚJB doporučuje:

1)  Provést evakuaci obyvatel obcí ležících v sektorech č. 2 až 6 do vzdálenosti 10 km od JE Dukovany (sektory jsou dány prodloužením hranic sektorů 2 až 6 z vnější části ZHP do středu ZHP).

2)  Provést evakuaci obyvatel obcí Čučice a Nová Ves ležících ve 4. sektoru.

V uvedených částech ZHP je odvrácená dávka evakuací na dobu 7 dnů větší než směrná hodnota 100 mSv. V příloze tohoto doporučení je seznam všech obcí dotčených tímto doporučením.

3)  Odvolat ochranné opatření ukrytí obyvatel v ostatní části ZHP. Čas odvolání tohoto opatření doporučujeme zvolit tak, aby nedošlo ke konfliktu s prováděním evakuace.

Toto doporučení SÚJB vstupuje v platnost okamžitě.

14:45 Probíhá jednání regionálního krizového štábu SÚJB se stálou pracovní skupinou HZS, těsně před jednáním s krizovým štábem kraje (KŠK).

 

Armáda České republiky při cvičení ZÓNA 2013

Provádění měření případné kontaminace posádky mobilní skupiny GŘC

Měření na výjezdu ze zóny havarijního plánování po ukončení monitorování

Mobilní skupina GŘC kontrolující výsledky z mobilního monitorování

Výsledky z reálného monitorování radiační situace v ZHP mobilních skupin (konkrétně výsledek mobilní skupiny GŘC) z prvního sledu

 

13:07 V tomto okamžiku všechny mobilní skupiny 2. sledu provádějí monitoring v ZHP.

12:43 Událost byla překlasifikována na INES 5.

12:32 První mobilní skupina druhého sledu začíná monitorovat v ZHP.

10:00 Monitorovací skupiny 1. sledu zahajují monitorování radiační situace.

10:00 Mobilní skupiny 2. sledu vyjely směrem k ZHP.

9:30 Probíhá videokonference s GŘ HZS. Dochází k vyjasnění situace v ZHP a vyjasňuje se evakuace.

9:10 Krizový štáb SÚJB vystřídal směny. Zelenou směnu nahrazuje směna modrá pod vedením D.Drábové.

9:00 SÚJB vyhlašuje aktivaci 2. sledu monitorovacích skupin, které se přesunou do Třebíče a budou řízeny regionálním krizovým štábem SÚJB.

8:12 Vzlétl vrtulník letecké monitorovací skupiny směrem k Dukovanům.

7:54 Během pár minut vzlétne letecká monitorovací skupina (vrtulník) a začne monitorovat ZHP.

 

Regionální krizový štáb SÚJB při cvičení ZÓNA 2013

 

7:10 Porada na regionálním krizovém štábu (RKŠ).

7:01 Elektrárna Dukovany nahlašuje konec úniku radioaktivních látek.

6:30 Krizový štáb SÚJB aktivoval mobilní skupiny, které začnou monitorovat v prvním sledu.

6:20 Pokračuje cvičení ZÓNA 2013

27.3.2013


17:19 Vážení čtenáři, toto je náš dnešní poslední vstup, krizový štáb SÚJB se loučí do zítřejšího rána, kdy bude cvičení pokračovat.

17:12 Parametry na elektrárně se podařilo stabilizovat - bylo obnoveno elektrické napájení a daří se elektrárnu dochlazovat. Únik z elektrárny poklesl, nicméně stále trvá. Obyvatelé ZHP jsou ukryti, vyčkávají na pokyn k evakuaci či ukončení ukrytí.   

 

Vyznačení zón ve kterých bude doporučena evakuace

 

16:00 SÚJB vydává Doporučení k přípravě evakuace. Z doporučení citujeme:

Z dosavadního průběhu úniku radioaktivních látek při mimořádné události 3. stupně na jaderné elektrárně Dukovany vyplývá, že je velmi pravděpodobné, že v zóně havarijního plánování (ZHP) nastane radiační situace, která bude vyžadovat evakuaci obyvatel.

Na základě provedené prognózy dopadu úniku radioaktivních látek a s uvážením podkladů zajištěných v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písmeno p) zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, SÚJB doporučuje provést přípravu k evakuaci obyvatel obcí ležících v sektorech č. 2 až 6 do vzdálenosti 10 km od JE Dukovany (sektory jsou dány prodloužením hranic sektorů 2 až 6 z vnější části ZHP do středu ZHP).

Doporučení k provedení evakuace vydá KŠ SÚJB po vyhodnocení leteckého a pozemního monitorování, které lze očekávat 27.3.2013 mezi 15:00 a 17:00.

 

Videokonference s Ústředním krizovým štábem

 

15:39 Zahájena videokonference s Ústředním krizovým štábem prostřednictvím telemostu. Zastupující vedoucí krizového štábu SÚJB informuje ÚKŠ o celkové situaci v ZHP, bylo konstatováno, že byly naměřeny zvýšené dávkové příkony na některých stanicích teledozimetrického systému. Obyvatelstvo bylo vyzváno aby požilo jodová profylaktika, ukrylo se doma. Jelikož únik trvá, není v tuto chvíli vhodná evakuace.  Jsou však již odhadovány a upřesňovány sektory, kterých se bude evakuace týkat. Vlastní doporučení k evakuaci lze očekávat od SÚJB zítra kolem 15.hodiny (poté co bude únik ukončen a bude zóna proměřena pomocí pozemních i leteckých monitorovacích skupin).

15:05 Na SÚJB dorazily první simulované výsledky měření dávkových příkonů z okolí elektrárny Dukovany.  Dávkové příkony uvádíme v jednotkách mSv/h (miliSievert za hodinu).  

Mohelno 4,7;  Dukovany 6,9; M.Krumlov 1,19; H.Dubňany 5,5; Rešice 1,17; Kordula 1,21; Rouchovany 1,17; Slavětice 1,21.

13:00 Došlo k úniku radioaktivních látek do okolí. SÚJB zpracoval následující prognozu situace v ZHP:

V důsledku poškození technologie 2. bloku EDU začal dnes 26.3.2013 ve 13:00 únik radioaktivních látek, který postupuje od jaderné elektrárny SV až V směrem rychlostí přibližně 3 m/s. V úniku převládají radioaktivní vzácné plyny, ale obsahuje rovněž radioizotopy jódu a cesia. Podle aktuální meteorologické situace (kategorie D, proměnlivý vítr od 200° do 270°, rychlost 3 m/s, bez srážek) lze očekávat postup oblaku ve směru 2. až 5. sektoru.

Předpokládaná doba trvání úniku: 17 až 20 hodin, více jak 95% aktivity však unikne v prvních 2 hodinách (tj. do 26.3.2013 15:00).

 

Předpokládaný postup vzdušných mas

 

13:00 Situační a informační centrum Ministerstva vnitra (SIC MV) oznámilo SÚJB, že jednání ÚKŠ ministr vnitra svolal na 15:00 do budovy GŘ HZS. Za SÚJB se jednání zúčastní vedoucí sloužící zelené směny K. Petrová.

12:56 SÚJB aktivoval mobilní skupiny (MS) pro zajištění monitorování v ZHP.

12:10 Předseda vlády rozhodl o svolání ÚKŠ a pověřil ministra vnitra jeho řízením.

11:55 Vedoucí krizového štábu SÚJB informovala premiéra ČR o situaci na elektrárně Dukovany a požádala o svolání ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

11:20 Dochází k varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování (ZHP). Událost je předběžně hodnocena stupněm INES 4.

11:16 Událost na jaderné elektrárně Dukovany je překlasifikována na mimořádná událost 3. stupně - radiační havárie (MU3).

 

Bloková dozorna EDU během cvičení

Fotka z technického podpůrného střediska EDU při cvičení ZÓNA 2013

 

10:13 SÚJB přijímá od elektrárny Dukovany další redukovanou soustavu dat (parametry na postiženém bloku).

10:00 Probíhá videokonference s GŘ HZS, upřesňuje se situace na elektrárně, je nutné se připravovat na únik radioaktivních látek.

9:52 V 10h proběhne druhá videokonference mezi krizovým štábem SÚJB a GŘ HZS.

 

Natáčení České televize v krizovém štábu SÚJB

 

9:45 Česká televize natáčí v krizovém štábu SÚJB dokument o cvičení.

9:03 Zpráva od GŘ HZS, zahájena ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

9:01 Na elektrárně se rozezněly sirény, bylo vyhlášeno ukrytí personálu.

8:59 Vedoucí krizového štábu SÚJB informovala o situaci hejtmana kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

8:50 SÚJB se připravuje k aktivaci radiační monitorovací sítě do intenzivního režimu.

8:44 Proběhlo jmenování členů regionálního krizového štábu SÚJB (RKŠ).

8:42 SÚJB je informovám, že došlo k prasknutí  trubky parogenerátoru č.5 a nastal únik promárního chladiva na střechu strojovny, směnový inženýr EDU vyhlásil ukrytí personálu.

 

Krizový štáb SÚJB při cvičení ZÓNA 2013

 

8:32 Vedoucí jaderné bezpečnosti krizového štábu SÚJB vyhodnocuje redukovanou soustavu dat, kterou krizový štáb SÚJB obdržel od elektrárny prostřednicvím svého styčného místa.

8:28 Probíhá videokonference mezi krizovým štábem SÚJB a Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS). Dochází k vyjasnění situace na elektrárně.

8:10 Vedoucí havarijního štábu EDU telefonicky informuje vedoucí krizového štábu SÚJB o station-blackoutu na elektrárně. Došlo k selhání dieselagregátů. Na elektrárně probíhají činnosti k zajištění obnovení dodávek elektřiny.

7:59 Krizový štáb vypravuje informaci do zahraničí, jde o informace zejména okolním státům a Mezinárodní Agentuře pro Atomovou energii (MAAE).

 

Styčné místo SÚJB během cvičení ZÓNA 2013

 

7:42 Krizový štáb je kompletní v krizovém koordinačním centru SÚJB.

7:25 Dokončena aktivace krizového štábu.

7:20 Styčné místo informuje vedoucí krizového štábu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (KŠ SÚJB). Začíná být svoláván krizový štáb do krizového koordinačního centra SÚJB (KKC).

7:06 Styčné místo České republiky (SM ČR) přijímá formulář prvotního hlášení o události na jaderné elektrárně Dukovany (EDU).  Simulovaná událost je hodnocena stupněm 2. Došlo k poškození / částečnému zřícení střechy strojovny kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, k úniku oleje a vodíku na strojovně a následnému požáru na strojovně. Požár byl uhašen. Dále došlo k netěsnosti jednoho z parovodů s únikem páry do strojovny.

Cvičení ZÓNA 2013 bylo zahájeno

26.3.2013